Siggaard
Startside Op Buus Dines Frandsen Halskov Hansen Lundquist Siggaard Stjernfelt Teilgaard Forord Deltagere

 

Metaforen
- mellem sandhedsbetingelser og kognitiv signifikans

Hans Siggaard Jensen(1)


Artiklen giver en introduktion til visse sammenhænge mellem metaforen og sprogfilosofiske positioner. Desuden forsøger den at give et svar på, hvilke opfattelser af kognition og sprog der overhovedet er forenelige med eksistensen af metaforer, dvs. med metaforer med de egenskaber, som vi stort set idag er enige om, at de har. Man kunne sige, at der søges efter metaforens mulighedsbetingelser.


Det er en gammel tradition, at metaforisk sprog spiller en afgørende kognitiv eller epistemisk rolle. Et godt eksempel er Thomas Aquinas' teori om menneskets erkendelse af Gud. Når der i et udsagn siges, at "Gud er god", så er det ikke et udsagn hvor "god" anvendes som i udsagnet "Poul Nyrup er god", men det er heller ikke muligt at forstå udsagnet som en anden betydning af "god", som f.eks. når vi siger "denne kniv er god" (selvom man selvfølgelig kan mene, at Nyrup er god på samme måde som en kniv er god, men man kan vel også - forestiller jeg mig - mene, at han er noget i retning af moralsk god). Aquinas mener, at "god" anvendes analogisk, og derfor er udsagnet at forstå som en metafor. Aquinas mente, at det var mennesket umuligt direkte at erkende Guds egenskaber, og derfor var det også umuligt at afgøre sandhed eller falskhed af sætninger om ham, eller at lave en art katalog over de betydninger, "god" har, og blandt disse vælge dem, som korrekt kunne prædikeres om Gud. Aquinas udviklede en kompliceret teori om, hvad slags analogi der var tale om, og det begrebsapparat, han brugte, var proportionsteorien, som blandt andet i en rimeligt avanceret form var kendt fra Euklids Elementer (bog V). Når proportionslæren var et naturligt begrebsapparat, skyldes det selvfølgelig, at proportionslæren siger noget om, at A står i forholdet f til B på samme måde, som C står til D. Hvis man så kender forholdet mellem A og B, kan man også udtale sig om forholdet mellem C og D, uden at man i øvrigt har noget direkte forhold til C og D. Hvis nogen skal karakterisere forholdet mellem to byer i Sydamerika, lad os sige Caracas og Rio de Janairo, hvor jeg ikke har været, og siger, det er som forholdet imellem Oslo og Paris, hvor jeg har været, så har jeg et eller andet indtryk af, hvad forholdet er. Jeg har fået nogen erkendelse om byerne i Sydamerika, men det er via et metaforisk udsagn og baseret på en analogi, der i øvrigt selv - hvis det hele skal være meningsfuldt - er analogt med en proportion. Hvis vi antager at proportionen mellem A og B er f, og mellem C og D er g, så kan vi også tale om forholdet imellem f og g, og sige noget om disse. En mulighed er, at f er lig g. Men der er en mere avanceret mulighed, nemlig at f og g selv står i et analogt forhold, og derfor er en proportion, altså en proportion mellem proportioner. Hvis vi siger, at en husbonds kærlighed og omsorg for sine tjenestefolk er som Guds kærlighed til sin menighed (for at tage noget, der kunne ligne et religiøst udsagn med en vis bibelsk "flavour"), så hævder vi ikke, at det er samme forhold, men at Guds forhold til menigheden er analogt med forholdet mellem husbond og tjenestefolk (jeg ser selvfølgelig helt bort fra om dette med disse forhold er korrekt eller ej). Vi kan altså give mening til den slags udsagn, men det er vel stadig uklart, hvordan vi skal afgøre deres sandhed eller falskhed.

For Aquinas er det altså sådan, at skal vi tale om det allervigtigste, så må vi gøre det i et andet sprog end det, vi taler med, når vi taler om vejr og vind. Men metaforisk sprog er ikke kun et sprog, der fremmaner billeder eller på anden måde er fiktivt eller digterisk. Det religiøse sprog er metaforisk, men det er også kognitivt. Det er dog som anført noget uklart, hvordan man egentlig afgør sådanne udsagns sandhed eller falskhed. Måske kunne man henvise til åbenbaring eller en eller anden form for illumination. Hvis nogen havde forsøgt at overtale Aquinas til at acceptere, at man kunne klare sig uden sådanne analogiske udsagn, eller en analogisk forståelse af udsagn om Gud, så ville svaret selvfølgelig være nej, for det ville være det samme som at hævde, at Gud var absolut uerkendelig, eller at Gud var erkendelig som enhver anden ting. Begge dele ville være helt uacceptabelt. Gud er noget helt andet end mennesket og tingene i denne verden, men er dog ikke noget helt anderledes, noget der er helt udenfor verden og absolut uerkendelig. Vi kan sige, at der må kunne siges mere om Gud end at han/hun/den/det er til. Senere bliver Gud mere skjult, f.eks. i den store klassik, eller direkte fraværende, for at ende sine dage hos Nietzsche, der med en smuk metafor sagde, at "Gud er død".

Det betød også, at forståelsen af religiøst sprog blev ændret. Teologer som Karl Barth, Rudolf Bultmann og Paul Tillich forstod det religiøse sprog som metaforisk, men uden kognitivt indhold, det var "symbolsk" eller "mytologisk" eller - via de-mytologisering - et direkte sprog, der gav adgang til "Væren" som "Værens-tale". Aquinas' teori forudsætter en bestemt forståelse af sammenhængen mellem delene i den totale Verden, hvori Gud er indbefattet, det som på engelsk udtrykkes som "the analogy of being".

Den amerikanske teoretiker Stephen Pepper fremsatte i 1942 i bogen "World Hypotheses" en teori om, at alle metafysiske systemer kunne klassificeres ud fra fire "root metaphors". Der var egentlig seks, men de to, mysticisme og dogmatisme afviste han som tomme, og de fire, der blev tilbage, var da: 1. "formism", forestillingen om, at verden er en art kopi af noget andetsteds eksisterende, som så giver verden form, dvs. en art platonisme, 2. "mechanisism", der ser verden som et ur eller en anden mekanisme, 3. "contextualism", der ser verden som en William James'sk lemonade, en blanding af ingredienser, der leverer "emergente" egenskaber (sukker, vand, citronsaft giver lemonade-smag), og endelig 4. "organicism", der ser verden som en organisme. Fra disse metaforer kan så afledes andre, der dog altid kan tilbageføres til det oprindelige felt. Dette er første trin på vej til en teori om, at metaforer er organiserede i et eller andet topologisk system, at de f.eks. kunne være organiseret hierarkisk eller i en art type-hierarki.

Der er utroligt mange opfattelser af sprog, der siger, at metaforisk sprog er helt afgørende. Det er en stor romantisk tradition. Men samtidig siges også, at dette sprog ikke har noget kognitivt indhold, men at det snarere er ekspressivt eller har andre typer funktioner. Metaforen knytter sig til livsfænomener og livsformer, der så at sige ligger uden for grænsen for, hvad den rationelle erkendelse kan nå. Det er et standpunkt langt fra Aquinas'.

Men der er også standpunkter i sprogfilosofien, hvor metaforisk sprog anses for ikke-essentielt. Det er også anti-Aquinas. Et godt eksempel kunne være Frege, og i vor umiddelbare fortid en sprogfilosof som Richard Montague. For Frege er det foreliggende sprog vagt og upræcist, det er flertydigt. Frege mente derfor, at sproget skal erstattes med en præcis formalisme. Montague mente dernæst, at det var nemt at "oversætte" fra vores sprog til et sådant formelt sprog. Det var imidlertid ikke nemt at lave en fuldstændig syntaks og semantik for det formelle sprog, hvortil der skulle kunne oversættes. De afgørende problemer, der skulle løses, var knyttet til at angive sandhedsbetingelserne for fænomener som udsagn af typen "Peter tror, at Poul Nyrup er statsminister i Sverige" og andre fænomener knyttet til kvantorer, til propositionelle attituder osv. osv., hele det store apparat af problemer i de sidste årtiers analytiske sprogfilosofi. Der er dog ikke i dette inventarium plads til metaforer, for de er fænomener, der hører til på overflade-niveauet, og forsvinder ved oversættelsen. Der sker en afvikling af flertydighed ved, at der er flere formelle versioner, og man må så gøre sig klart, hvilken af disse det egentlig var, man ville bruge. Flertydighed bliver til entydighed. Det er jo netop pointen i hele eksercitsen.

Hvordan kan man så redegøre for metaforer? Jo, én mulighed er at opretholde en Frege-Montague opfattelse af sprog og så lokalisere metaforer - ikke i sproget - men i sprogbrugen. Der er ikke flere slags betydninger, eller flere slags sprog, men der er flere forskellige former for brug af sprog, og metaforisk brug er en af disse. David Lewis har lavet en væsentlig distinktion imellem sproget forstået som et formelt eller abstrakt system, der kan analyseres i den tradition, som Alfred Tarski grundlagde med sin analyse af sandhedsbegrebet i formelle sprog fra midten af 30'erne, og så den regelfølgende adfærd, som optræder i sprogbrugende fællesskaber. Sprog er her et sæt af mere eller mindre eksplicitte konventioner, der tjener et sæt af formål, og som derfor kan karakteriseres som en mængde af former for brug. Den, der mest typisk har anvendt denne distinktion til en teori om metaforer, er Donald Davidson. Vi analyserer sprog ved hjælp af sandhedsbetingelser, når vi ser på, hvad det egentlig er, der er meningen i det, vi siger; men hvorfor vi siger, hvad vi siger, og hvilken mening det har i denne eller hin situation at sige, som vi gør eller ikke gør, det er en helt anden sag. Men for at vi kan ville sige P i en given situation, må vi vide, hvad det vil sige at sige P. At vide, hvad det er, man siger, når man siger P, er at kende P's sandhedsbetingelser. Hvis vi accepterer en udvidelse af Tarski-Davidson til Montague-Lewis, dvs. accepterer en analyse ved hjælp af mulige verdener, kan vi muligvis hævde, at hvis man siger, at "Akilleus er en løve", så er det sandt i netop de mulige verdener, hvor Akilleus er en løve, og det, der så bliver spørgsmålet, er relationen mellem disse verdener og den, vi faktisk befinder os i. Dermed kan metaforiske sætninger få sandhedsbetingelser af samme slags som kontrafaktiske udsagn. Men det ændrer ikke ved, at der stadig er en væsentlig distinktion mellem sandhedsbetingelserne for sætningen og reglerne for dens brug. Davidson hævder, at metaforen ikke skal analyseres anderledes end alle andre sætninger (der jo også skal analyseres med mulige verdener, hvis man holder med Montague-Lewis, så dér overholdes dette davidsonske princip), og at forståelsen af den ligger i forståelsen af brugen af sætningen. Hvor Montague, så vidt jeg kan skønne, ville se metaforisk sprog som noget, der kunne undværes, idet han slet ikke har forskellen imellem sprog som abstrakte genstande og sprog som sociale konventioner, så er det vel en pointe, at Davidson mener, at denne brug er ganske væsentlig. Men metaforen er knyttet til sproget i form af sprogbrugen.

Hvis mit sprog skaber min verden, hvad skaber så mit sprog? Hvis det er givet, så er verden givet. Hvis det kan ændres, udvides, ja så kan min verden ændres eller udvides. Hvis sprog er abstrakte entiteter, så må vi kunne "stå i forhold" til sådanne. At vi kan det, er for mange filosoffer evident, ellers ville matematisk erkendelse ikke være mulig. Et sådant forhold er et forhold mellem noget subjektivt, den enkelte, og noget objektivt. Det er en afgørende lære i dette århundredes filosofi, som stammer fra Frege. Der er så givet sprog, og der er givet mennesker, og disse mennesker kan bruge disse (eller det) sprog. Det foregår som al anden social aktivitet, der for så vidt også er "kommunikativ" - dette er en lære fra Wittgenstein (selvfølgelig blandt flere). Betydninger er så enten abstrakte genstande eller lokaliseret i sociale scenarier. Aldrig i hovedet på mennesker.

Men der er i hvert fald én væsentlig opfattelse af metafor og sprog, som er helt og aldeles i opposition til denne sprogfilosofi, denne fregeanisme. Det er den kognitive semantiks. Den ser det metaforiske ikke kun som sprogligt, men også som kognitivt - derved ligner den Aquinas'. Metaforer er kilde til nyt sprog og til nye erkendelser, det er både sprogets og erkendelsens vækstform. Opfattelsen er konstruktivistisk: Jeg skaber min verden med mit sprog, og jeg skaber mit sprog metaforisk. Metaforen bliver helt central, så central, at den ikke kan gives en teori, men snarere er basis for al anden teori. Noget kan Lakoff og Johnson dog sige. Metaforen er knyttet til det kropslige, til det forhold, at vi ikke er cartesianske tænkende substanser, essentielt uudstrakte, men netop sprogbrugere, der er lokaliserede i tid og rum via vore kroppe. Vi er vore kroppe. Metaforen er også udtryk for en række afgørende skematismer, der skabes via disse metaforer - det er som nævnt en form for konstruktivisme, hvor repræsentationen skaber det repræsenterede (selv om "repræsentation" selv er en metafor - i øvrigt vist nok fra 1600-tallet). Sådanne skematismer er i virkeligheden særlige figurer, der er isomorfe med træk ved virkeligheden. Vi kan sige, at der er tale om en art miljømæssige invarianter, analogt med den perceptionsteori som J.J. Gibson har udviklet, hvor perception opfattes som værende baseret på netop invariante træk i omgivelserne. Vi har således at gøre med en opfattelse af metaforer, der ikke lokaliserer sådanne i sprogets overflade eller i sociale strukturer og konventioner, men snarere i væsentlige træk ved den menneskelige kognition. Det er ikke kun sproget der er metaforisk, det er tanken, eller som I.A. Richards har udtrykt det: "Thought is metaphorical".

Dermed bliver metaforen noget så fundamentalt, at det næsten ikke længere er muligt at sige noget om den uden derved enten at skabe eller anvende en metafor. "Begreb", "Bevidsthed", "Kognition" osv. - alle skjuler de metaforer, sådan som "Repræsentation" også gør det. Der er tale om fundamentale figurer, men også om, at selve begrebet om en figur bliver metaforisk. Det er vel den situation, som en filosof som Jacques Derrida - sådan som jeg forstår noget af det, han skriver og muligvis siger - tager udgangspunkt i. Der er så ikke andet tilbage end at vise den skjulte metafor, at dekonstruere den tilsyneladende logiske tankegang eller model, og vise, at den i virkeligheden dækker over en ikke-rationelt valgt figur, der er basis for metaforen. Vi begriber noget, når vi rækker ud med hånden og tager om det for at tilegne os det og bruge det, og så videre og så videre. For Derrida er det en "logisk" fortsættelse af Heideggers sene "Kehre" imod Væren og dens tale, og et opgør med "logocentrismen". Det er muligvis ikke særligt tæt på en kognitiv teori eller på en psykologisk teori, det er i hvert fald ikke den rene subjektivisme. Det er der til gengæld tale om hos Lakoff og Johnson. Idet deres teori er en mere ren kognitiv teori, der ligner en psykologisk teori. Jeg siger ligner, fordi det jo ikke normalt er klart, at psykologiske teorier er en samling metaforer, men snarere, at de indeholder nogle modeller, som ikke antages at være metaforiske, eller i hvert fald ikke kun metaforiske.

Vi kan altså sige, at der er i hvert fald to yderpositioner inden for de mulige sprogfilosofiske positioner vedrørende metaforer. Den ene siger, at metaforer er et overfladefænomen, og at ægte sprog ikke indeholder sådanne. Derfor må enhver teori udfolde sig sprogligt i et ikke- metaforisk sprog, eller i hvert fald må det være muligt for den at få en sådan form. Metaforisk sprogbrug kan være på sin plads, men så måske snarere af pædagogiske end af kognitive grunde. Den anden siger, at sproget helt igennem er metaforisk, og at en teori derfor, såfremt den formuleres i sprog, kun kan være en samling metaforer. Disse kan så have en struktur, en topologi, men denne er igen en metafor. Så det er metaforer, der organiserer metaforer. "Relationer" må f.eks. vel så også opfattes som metaforer. "Hvordan står A i forhold til B?". Vi kunne tentativt identificere disse positioner som henholdsvis netop Montague versus Lakoff. Det gør Lakoff og Johnson jo også selv i deres bog om de metaforer, vi lever af og i. Men hvor Montague, som Lewis og Davidson indirekte anfører, overser brugen af sproget, selv i sin "pragmatik", så er Lakoff og Johnson så subjektivistiske, at de overser de erkendelsesteoretiske indsigter, der er gjort siden Frege og Husserl. Deres kognitive teori er en art nymodens psykologisme. De har, kunne man sige, ikke i fornødent omfang annammet det, der er at lære hos deres forløbere inden for den europæiske fænomenologi, der har lavet mange analyser af netop de figurer og skematismer, de arbejder med (tænk på Merleau-Pontys arbejde med kropsbegrebet f.eks.). Men den europæiske fænomenologi tog netop udgangspunkt i Freges og Husserls kritik af psykologismen. Og i øvrigt ligger der vel allerede i et udsagn af typen "denne skematisme tager udgangspunkt i nogle invarianter i miljøet" anledning til noget ikke-subjektivt, noget, hvor der godt nok er tale om en konstruktiv aktivitet fra det subjektives side, men hvor der er mere end det, hvor denne aktivitet er begrænset, formet eller på anden vis determineret af en omverden. Det er der en anden europæisk tradition, der har gjort til et kendemærke, og det er Gestalt-psykologien. Gestalter er godt nok subjektive, men fordi de dels er "fælles", og fordi de alene strukturerer, men ikke i sig selv skaber, så er de for så vidt bidragydere til en konstruktion, f.eks. en konstruktion af en oplevelse i figur og grund, men de er ikke skabere af, hvad det er, der er indholdet i denne oplevelse. Fænomenologi og Gestalt-psykologi kunne således være eksempler på en form for subjektivisme, der netop ikke er psykologisme.

Efter disse overvejelser forekommer det mig rimeligt at opstille følgende to problemstillinger: 1) Hvad er det, vi ved om metaforer, som vi stort set alle ønsker at kunne redegøre for, og som vi stort set alle er enige om? og dernæst 2) Hvad er det for mulighedsbetingelser, der skal til, for at man skulle kunne redegøre sprogfilosofisk og bevidstheds-teoretisk for disse "kendsgerninger"? (uden at jeg selvfølgelig i denne sammenhæng med "bevidsthedsfilosofi" mener et cartesiansk standpunkt, men alene undlader at tale om kognition, kognitionsfilosofi eller teori, fordi der dermed allerede kunne være antydet et bestemt ståsted).

Det er klart, at jeg ikke vil opregne alt det, vi ved om metaforer, men kun nogle vigtige træk. Det forekommer mig, at hvad enten man er enig med Max Black, Donald Davidson, Lakoff og Johnson eller for den sags skyld Derrida, så er det givet, at metaforer er væsentlige og uomgængelige for det sprog, vi har, og at de ikke kan erstattes med noget andet. Om de så er knyttet til det ene eller det andet træk ved sproget, er der selvfølgelig stor uenighed om. Der er også en klar enighed om at metaforer involverer, eller måske lidt modificeret, typisk involverer to domæner, og at disse domæner og/eller relationen imellem dem struktureres ved hjælp af metaforen. Den får os til at se ligheder og forskelle, dvs. relationer, som vi ellers ikke ser. Det er denne væsentlige form for seen: at se x som y. Men denne "projektion" er ikke kun tilfældig, der er ikke tale om, at vi f.eks. ser en and som Mount Everest. Vi er stort set også enige om, at metaforer spiller en langt mere afgørende rolle i det kognitive end denne rolle, at de forekommer i poetisk og religiøst sprog. Videnskabelige teorier indeholder metaforer, og det at lave en metafor kan være en vigtig kreativ indsats i løsningen af et givet videnskabeligt problem, teoretisk eller måske også praktisk. "Lad os se på det på denne måde, hvis A er B så ...", hvor udsagnet "A er B" er en metafor. Det er vel efterhånden også klart, at der er forskel på metaforer og modeller. Modeller er konkrete eksempler på abstrakte konstruktioner, der refererer til entiteter, så vi meningsfuldt kan spørge om, hvad en model er en model af, og metaforer kan være vejledende og retningsgivende - direktive - hvad angår sådanne modellers konstruktion, men de er ikke selv sådanne modeller. Der er heller ikke tvivl om, at metaforer er strukturerede, således at de kan delvist ordnes. Der er givetvis ikke tale om nogen klar orden, men vi kan i hvert fald ordne efter domæner, og vi kan ordne i en art nedarvnings- eller familieligheds-relationer. Der er heller ikke tvivl om, at metaforer er sprogets vækstpunkter, og at de - med en metafor - har en art livscyklus, de er unge og friske og bliver gamle og forstenede. Og de bliver ofte så accepterede, at deres metaforicitet går af dem, eller i det mindste bliver skjult eller gemt tilside. Man kan sige, at de som metaforer ikke bærer deres alder pænt, men snarere opfører sig som meget rige og meget gamle amerikanere, der i en sen alder får en kønsskifte-operation, der samtidig forynger dem, blot med en anden identitet (i modsætning til visse rige amerikanske damer, der ofte blot ønsker foryngelsen). Vi kan sige, at hvis metaforer er knyttet til sprogets vækstpunkter, så kan de have det ligesom vandrende vittigheder, der kommer hele tiden nye, og som sådan er der, på ethvert tidspunkt så at sige, denne tids Århus-historier, og de forandrer sig, men der er ikke derfor nødvendigvis nogen, der hele tiden skaber nye, sådan som Daniel Dennett har brugt dette eksempel i sin analyse af darwinismen. De forandrer sig ved små gradvise modifikationer netop i lighed med en darwinistisk evolution. Det udelukker selvfølgelig ikke, at der er metaforer, der netop skabes, det kunne være igennem digtning eller religiøs tale og tekst. Mig bekendt var der ikke nogen før Jesus, der havde tilladt sig at kalde Gud for Fader. Metaforen før havde snarere været Herren. Der kunne muligvis nævnes mange flere "kendsgerninger", men disse skulle være nok til at komme videre.

Vi kan nu spørge, hvad der må være tilfældet, hvis disse ting skal være mulige. Vi kan altså spørge - helt i en transcendentalfilosofisk ånd - efter metaforens mulighedsbetingelser. Hvis sådan og sådan er tilfældet, så er metaforer mulige som beskrevet, hvis sådan og sådan, så er de ikke. Det er nok for meget forlangt at give et argument af formen, kun hvis sådan og sådan er metaforer mulige, det ville - i en fortolkning - svare til at gennemføre en art kantiansk transcendental deduktion, og dennes "gyldighed" er der jo givetvis stor tvivl om.

En væsentlig pointe er for mig, at hvis vi skal kunne redegøre for de nævnte træk ved metaforen, må vi antage eksistensen af i hvert fald følgende ontologiske områder: 1) det subjektive, i betydningen den enkelte persons oplevelser og sprogbrug, 2) det semantiske, i betydningen et struktureret betydningsfelt, der er knyttet til sprog, og som vi kan finde teorier om i lingvistikken, ligesom dette semantiske ontologiske felt har betydning for det kognitive, forstået som den måde, de strukturer eller de begrænsninger (a la logiske "constraints"), der gives for det subjektive, og endelig 3) de objektive domæner, som er involverede, dvs. stole og borde, kamæleoner og honningbier, osv. osv.. Men det betyder, for mig at se, at det er svært at være enten "begrebs-realist" eller "begrebs-nominalist", hvis man skal kunne redegøre for metaforer. For det kognitivt signifikante er jo netop, at de giver erkendelse ved at fungere i det semantiske felt, og ikke ved at sammenligne eller relatere genstande i det objektive felt. Vi kan ikke redegøre for metaforen uden at antage et spil imellem netop det semantiske og det objektive. Det betyder ikke, at vi dermed er bundet til en art sprogteori og erkendelsesteori, der er aldeles ukonstruktivistisk, men at der netop ikke kan være tale om total konstruktion, det ville jo også være en ren idealisme. (Kan man overhovedet som idealist antage eksistensen af metaforer?). Hertil vil nogle sikkert invende, at en nominalist som Nelson Goodman har forsøgt at sige noget vigtigt om metaforer, og at det er lykkedes ham. Jeg er dog ikke helt sikker på, at Goodman er nominalist i den forstand, der her er tale om, men netop er en art konceptualist. Var det ikke snarere Freges klare begrebs-realisme, der var problemet for den unge Goodman? Hvis vores sprogteori også skal kunne redegøre for propositionelle attituder og andre af de klassiske fænomener, så får vi vel også problemer med en ren nominalisme.

Hvis metaforer spiller den rolle, der er antydet ovenfor, i videnskabelige discipliner, forekommer det mig, at metaforer ikke kan være knyttet til sprogbrug på den måde, som Davidson angiver. Eller også at sprogbrug må forstås som andet og mere end blot sociale konventioner. Det er derfor, de har en kognitiv signifikans. Det semantiske felt, som metaforen bearbejder eller transformerer, er jo, som kognitivt betydningsfuldt, noget, der snarere vedrører samspillet imellem sprogbrug og sprog.

Det betyder bestemt ikke, at sprogbrug som netop socialt fænomen ikke er væsentligt for eksistensen af metaforer. Vi kan sige, at kommunikation i et sådan socialt fællesskab er udveksling af information, men det er også mere end det. Kommunikation forudsætter, at der er et sandhedsbegreb tilstede, for ellers vil det være meningsløst at spørge en anden person om noget. En dialog som: "Kan du sige mig hvad klokken er?" "Den er kvart over 2", forudsætter, at både spørger og svarer har en forestilling om information som viden, og dermed som noget, der er korrekt eller sandt. Det skulle gerne være sandt, at klokken er kvart over 2, når denne sætning ytres. Det er også forudsætningen for, at vi kan forstå, hvad der sker i et skuespil, hvor en af spillerne siger "Klokken er kvart over 2", og man sidder klokken halv ni og ser spillet. Men kommunikation kan være meget mere end udveksling af information, ligesom oplevelsen af kunst er noget andet end oplevelsen af verden. Jeg ser og erkender noget andet, når jeg ser Cezannes billeder af Mont Saint Victoire, end når jeg kører rundt om det dernede i Provence, selvom jeg selvfølgelig igen ser noget andet hos Cezanne, når jeg har kørt rundt om det (i forhold til, når jeg ikke har). Metaforer er retoriske givetvis, i den forstand, at de kan virke overtalende eller forklarende. "Se på det på denne her måde så ....", sådan som Wittgenstein siger om forklaringen af musik og anden kunst i sine forelæsninger om æstetik. Men de er mere end det, de er væsentlige elementer i skabelsen af de genstande, som erkendelsen er om. De spiller så at sige samme rolle som Gestalter gør. Mit forslag til sammenhæng mellem metafor og social sprogbrug er følgende: et fællesskab af væsener, der alle har, hvad vi kunne kalde et "indre" og et "ydre", som derfor har noget privat, typisk følelser, men som er i et fællesskab af sprogfællesskabets type, dvs. hvor intet privat sprog er muligt, i et sådant fællesskab er der brug for muligheder for kommunikation, der går ud over den blotte og bare udveksling af information. Der er muligvis også andre troper, der så er brug for, men metaforen er en af dem.

Lakoff og Johnson afskriver stort set sandhed, idet de udvikler en eklektisk teori med det bedste fra alle velkendte sandhedsteorier, og baserer sandhed på forståelse, så det bliver en art subjektivt begreb. Det er væsentligt, for mig at se, at kunne bevare et aleatorisk element i vores sprogteori (jeg mener ikke, at man kan sige realistisk, for også dummetianske anti-realister vil vel hævde, at det er vigtigt at kunne sige, at en påstand er sand, de er bare ikke enige med realister om, hvornår det faktisk er muligt). Det kan ikke være sådan, at det er bestemt alene ud fra, hvad der menes med vore ord og sætninger, hvilke af dem der er sande. Der kan man vel bruge en art Tarski-teori, som en minimumsteori om sandhed, til at vise dette. Lakoff og Johnson udvikler med deres subjektivisme, baseret på sandhed som afhængig af forståelse, nærmest en art psykologisk monadologi. Selv om kategorier er skabte - noget ganske mange har hævdet - så behøver de jo ikke at være vilkårlige, endsige skabte af det enkelte subjekt. Der er mange andre måder, som noget kan skabes på. Det er vel det, der er pointen i de "objektivistiske" subjektivismer, sådan som jeg antydede det om fænomenologi og Gestalt-psykologi. For Lakoff og Johnson er en metafor sand, når den er forstået. Men er der ikke andre muligheder? Kunne det ikke være sådan at det begrebsapparat, det semantiske felt, der skabes qua metaforen, udgør betingelser for, hvad der kan siges eller erkendes som sandt og hvad ikke. Det er det, der menes, når vi taler om, at metaforen åbner op for noget nyt. Metaforen skaber ikke sandheden, den skaber de begreber ved hjælp af hvilke, vi erkender. Sandhed i kunsten er heller ikke bare en åbenbaring, der er mere i det. Stilskift, nye kunstformer, fremkomst af perspektiv, af kubisme osv. osv. er nye kunstformer, der åbner op for andre måder at se på. Resultatet af disse nye måder at se på er stadig veridikalt. Det er ikke kunstens opgave at skabe mulighed for nye illusioner.

Men er det ikke det samme som at sige, at vi må have en bestemt slags teori om sproglige udsagns sandhed, hvis vi skal kunne redegøre for metaforens kognitive aspekter?

Der kunne selvfølgelig siges meget mere, men hermed være blot antydet, hvordan man kunne arbejde "transcendental-filosofisk" med metaforen. Hvor Aquinas har brug for metaforen for at sikre en "kontinuert" forbindelse mellem menneske og Gud, en "chain of being", så er det anderledes i en sækulariseret teori om metaforer. Hvis de spiller en essentiel rolle ikke kun i poesi og religion, men også i videnskab og andre former for teori, ja så er de vigtige elementer i at sikre, at der overhovedet er en forbindelse mellem os og verden, i hvert fald en forbindelse, som kan udtrykkes. Måske kan man også sige det sådan, at i perioden op til Descartes og i perioden fra opgøret med Descartes, ja der er der behov for metaforen i erkendelsen. I perioden "under the spell of Descartes", var der kun plads til den uden for erkendelsen. Et cartesiansk ikke-kropsligt subjekt, der besidder ideer, der repræsenterer elementer i en anden verden, den udstrakte substans', har ikke brug for metaforer. For et sådant subjekt er ikke endeligt og lokaliseret i samme forstand, som vi er. Vi og dyrene kan givetvis manøvrere i vores omverden uden metaforer, men vi kan ikke konceptualisere, og dermed kommunikere uden dem. De dukker op, så snart vi fatter sproget som andet end en selvberoende abstrakt struktur.


Referencer

Aquinas, Thomas. (1990) Summa Theologica. Weinheim: VCH Acta humaniora.

Davidson, Donald (1984) Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford: Clarendon Press. Heri især What Metaphors Mean.

Dennett, Daniel C. (1994) Darwin's Dangerous Idea. New York.

Engstrøm, Anders (1994) 'Metaforer', Filosofiske studier 14: 43-67.

Gasché, Rodolphe (1986) The Tain of the Mirror, Derrida and the Philosophy of Reflection. Cambridge, Mass.

Goodman, Nelson (1968) Languages of Art. New York.

Kenny, Anthony (1995) Frege. Harmondsworth: Penguin.

Lakoff, George (1987) Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Lakoff, George & Mark Johnson (1980) Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press.

Leary, David E. (red.) (1994) Metaphors in the History of Psychology. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Lewis, D (1986) Philosophical Papers. Oxford.

Montague, Richard (1974) Formal Philosophy: Selected Papers of Richard Montague. Ed. Richmond Thomason. New Haven, CT: Yale University Press.

Mulaik, S.A. (1995) 'The Metaphoric Origin of Objectivity, Subjectivity and the Direct Perception of Reality', Philosophy of Science 62

Norris, C. (1982) Deconstruction - Theory and Practice. London.

Pepper, S (1942) World Hypotheses. New York.

Richards, I. A. (1936) The Philosophy of Rethoric. New Haven, CT.

Stjernfelt, Frederik (1992) 'Korrespondenser. Metaforens semiotik mellem kognition og poesi', Litteratur og Samfund 47-48.


1. Hans Siggaard Jensen, f. 1947, er professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og studieleder ved Den erhvervsøkonomiske Forskeruddannelse, Handelshøjskolen i København. Studier i filosofi, logik og psykologi ved Københavns Universitet og University of California, Los Angeles. Han har arbejdet med videnskabsfilosofiske, sprogfilosofiske og teknologifilosofiske problemstillinger og været ansat ved Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Danmarks tekniske Universitet forud for nuværende ansættelse. Tilbage