Born
Startside Op Born Busch Dines Grodal Grund Halskov Hansen Jorgensen Klitgaard Lauge Lundquist Nielsen Siggaard Sondergaard Svendsen Forord Tekster Deltagere

 

Metafor som bevægelse
Er metaforer et udtryk for indtryk eller indtryk fra udtryk - eller er de også aftryk af fodtryk eller modtryk til påtryk?

Asmund Born & Martin Fuglsang(1)


I denne artikel diskuterer to organisationssociologer metaforbegrebet i organisationsteorien. Postulatet er, at organisationsteorien har bevæget sig, idet metaforer fra at have en realistisk fundering er på vej over mod en konstruktivistisk. I denne bevægelse sker der et fundamentalt skift i selve metaforbegrebets status, og dette skift kan først begribes, når vi flytter fokus i metafordiskussionen fra metafor-i-struktur til metafor-i-operation. Metafor-i-operation tematiserer metaforens relation til intention i stedet for dens relation til genstand. Et skift, som kommer til udtryk i organisationsteoriens øjeblikkelige rodløshed.


Prolog

Kunne I tænke jer at komme med et oplæg om metaforer i organisationsteorien?

- Undskyld, hvad mener du med metaforer?

- eller for den sags skyld med organisationsteorien, som jo er en metafor?

- eller hvad er forskellen?

- eller - Åh, du mener kultur og netværk og organisation og ...

- Jo, det er noget rod ...Kort sagt. Spørgsmålet udløser en (u)metaforisk tøven, en undvigende begejstring, lange overvejelser om det betimelige i at kaste sig ud i det kamikazeprojekt, som fremstår, når det netop er os, der skal vende metaforproblemet. Vi er allerede dybt inde i labyrinter af spørgsmål omkring organisationsteoriens brug af begreber og glatte koncepter og omkring organisationsteoriens ontologiske og epistemologiske selviagttagelser og billedlige kompositioner. Labyrinter, som bliver flydende, fordi vi i udgangspunktet sætter spørgsmålstegn ved det realistiske træk i organisationsteorien og såmænd også ved dens (allerede her går det galt, når vi omtaler organisationsteorien i ental) opgør med sig selv, betegnet konstruktivisme (hovedvægten på det epistemiske) eller postmodernisme (hovedvægten på det ontologiske opgør).

Resultatet er i første omgang, og for Gud ved hvilken gang, den euforiske begejstring over, hvor lange og hvor mange kritiske positioner vi kan skabe, mens vi udfolder metaforbegrebet - undskyld - metaforisk. Resultatet er i anden omgang slet ikke et resultat, men en begyndelse. Vi vil fremlægge det sted, hvor vi er lige nu, til beskuelse og diskussion med henblik på at komme videre i vores refleksioner.Et tilbageblik

Den mest udbredte opfattelse af metaforer i den traditionelle organisationsteori er, at de fungerer som et transparent medie, hvor sproget træder frem som en neutral budbringer af en bestemt type karakteristika bundet i en ide, der overføres til en anden, hvor metaforerne, gennem deres associative kraft, så at sige overfører egenskaber fra et fænomen til et andet. En overførsel, der er uafhængig af tid og rum. Derved bliver det tydeligt i organisationsteorien, at et af de centrale aspekter ved brug af metaforer er at fremhæve en indsigt ved kun at kunne give anledning til bestemte oplyste fortolkningsmuligheder i relation til det fænomen, vi iagttager. Derfor er der inden for organisationsteorien sket en eksplosiv brug af alskens metaforer, som fastholder en realisme, hvis ønske er fremdrage fænomenets væsen og dermed efterstræber det, vi kunne kalde organisationens egentlighed. Den forståelse, som skrives frem i organisationsteoriens brug af metaforer, er endvidere, at metaforer kan bruges som et neutralt redskab, der skal give os adgang til en forståelse af, hvordan organisationer kan designes og transformeres uden den videnskabelige formaliserings tvang. Dermed har metaforer i deres organisationsteoretiske anvendelse ikke bare til formål at forstå en organisatorisk egentlighed, men også at udstikke en manipulativ formålsrationalitet.

Vi finder f.eks. i organisationsteorien organisationen beskrevet som en maskine, og mere specialiseret som et maskinbureaukrati, hvor dette billede understøtter ideen og tanken om den store tunge og regelrette bureaukratiske organisation, hvor organisationens enkelte dele fremstår som forskellige isolerede maskindele, som hver især spiller en klart defineret og afgrænset rolle i dette funktionelle hele. Vi finder som et modstykke organisationen som organisme, der skal bryde dette billedet af maskinen med dens indkapsling og dens fremtoning som en uafhængig BLACK-BOX med dens fokusering på intern optimering af dens funktioner. Organismen træder i stedet frem og placeres i tanken om en social evolutionær udvikling - en udvikling. som altid dikteres af organismens relation til sine omgivelser, af det miljø, der omgiver den, hvor det differentierede billede af organisationen nu træder frem som forskellige organismer. Vi finder inden for de senere år organisationen som en kultur, der består af værdier, normer, ritualer og symboler, som både skal manipuleres internt som eksternt for at styrke den organisatoriske effektivitet. Kultur bliver til noget, vi kan iagttage siddende på Indsigtens Sted og kan dissekere ud fra forskellige funktionelle egenskaber. Og i dag ser vi også organisationen som løse koblinger, der billedligt fremskrives som spaghetti, hvor enhver form for hierarkisk struktur forsvinder, og hvor organiseringen udfoldes og opstår i foranderlige projektgrupper. Disse billeder er hentet fra Gareth Morgan (1988), som svinger mellem at placere sin metaforiagttagelse i en realistisk og en konstruktivistisk dimension (Mangham 1996:23 ff), en svingning, som i sig selv udpeger brydningen i den aktuelle organisationsteori (Morgan 1996:227 ff).

Der er ingen tvivl om, at denne eksplosive brug af metaforer i organisationsteorien giver denne tradition en fleksibilitet og en dynamik, som umiddelbart skaber en plasticitet for tankens udfoldelse, men kun i form af den billedlige strukturering af den organiserende praksis' 'egentlighed', som langt størstedelen af den organisationsteoretiske iagttagelse synes at rette sig imod. Men dermed bliver det samtidig overordentlig vanskeligt at få et klart billede af, hvad der i organisationsteorien refleksivt indskrives som en metafor som konceptuelt begreb. Da det især er denne iagttagelse, vi er på jagt efter, og da vi primært som organisationssociologer allerede er indskrevne i vort felt som nogen, der ikke abonnerer på et realistisk perspektiv, skal vi i det følgende nærme os vort emne i to planer på en gang ...og indefra. Dels skal vi oparbejde et sprog og en tankeramme for metafordiskussionen, og dels skal vi bringe denne i spil i forhold til organisationsteoriens egen brug af begrebet. I den situation har vi valgt at gå i dialog med Mats Alvesson, som for nylig har reflekteret over metaforbegrebet i organisationsteorien. Det giver os et fikspunkt i en skandinavisk læsning, mens vi nærmer os i flere planer. Resultatet er som allerede antydet en begyndelse i form af en lokalisering af vor genstand.En svensk iagttagelse

Mats Alvesson (1993) arbejder med en søgende afgrænsning af metaforbegrebet. Søgende i den betydning at han nærmer sig sit emne ad flere veje. Den første vej er eksemplets (fra højere/lavere som metaforer til kultur, game og organisme (s 114)). Men allerede her afsløres metaforbegrebets skrøbelighed, når det skal bruges til selvrefleksion, idet det tydeligvis er svært at give det en selvstændig plads i forhold til begrebs- begrebet (konceptet) i al almindelighed (betænk her Luhmanns beskrivelse af begreber som dikotomiske over for ikke-dikotomiske realitetspostulater (Luhmann 1991:24). Højere versus lavere er vel næppe metaforer (end ikke i daglig forstand), og det er vel også tvivlsomt, om kultur har denne status. Skal vi arbejde med et metaforbegreb, må vi gøre det mere præcist eller simpelthen acceptere, at begrebet flyder sammen med den brede videnskabsteoretiske diskussion. Men der kan dog i vore øjne ud af denne svenske iagttagelse trækkes to refleksive forståelser af metaforbegrebet. Der er for det første tale om en metafor, når en term er flyttet fra et system eller meningsniveau til et andet, hvorved den illuminerer nogle centrale aspekter i det sidstnævnte, eller skygger for aspekter/egenskaber. Hermed træder metaforbegrebet frem som et funktionalistisk redskab i den organisationsteoretiske gerning. For det andet fremskriver Alvesson, i modsætning til denne funktionalistiske definition, Ricoeurs strukturalistiske og semiotiske metaforforståelse, hvor et ord modtager en metaforisk betydning i en specifik kontekst, inden for hvilken det står i modsætning til andre ord, som tages bogstaveligt. Dette medfører et meget bredt metaforbegreb, fordi det både indeholder et Noget og en Athed, både et statisk og et processuelt perspektiv. Metaforen kendetegnes på en gang af nogle objektive træk, det Noget, som optræder uafhængigt af begivenheden, som uafhængigt af konteksten, men samtidig er metaforen kendetegnet ved den betydning, den har i begivenheden, og dermed som den optræder i brugen, som Athed.

Alvessons iagttagelse bliver derfor til en forestilling om, at metaforen samler begreber, som udpeger, hvad der tæller som data og erfaring, hvor hans begreber er principielt subjekt og modifier, som betegner den begrebsliggørelse, som skal til for at formidle adgangen til verden, hvor metaforen således er vore billeder af den således formidlede verden. Dermed er der tale om en realistisk forestilling, hvor metaforen udpeger træk i noget, som er derude og uafhængigt af iagttagelse, og for organisationsteorien får metaforen således tre funktionalistiske egenskaber. For det første kan metaforen have en illustrativ og retorisk værdi, for det andet kan den have generative egenskaber gennem dens virke som kreativ og indsigtsfuld, og for det tredje kan det mere grundlæggende hævdes, at al viden er metaforisk, og derved er vort begrebssystem, hvorigennem vi handler, metaforisk (her er Mats Alvesson i øvrigt helt parallel til Gareth Morgan 1996:227 ff).

Mats Alvesson udmønter denne funktionalistiske iagttagelse i to ordensniveauer, hvor førsteordensmetaforen i organisationsteorien bliver til iagttagerens metaforiske beskrivelse af det, der er derude; organisationen. En sådan beskrivelse skaber det problem, som Alvesson fremhæver, at disse metaforer ofte er så upræcise, at det er svært at udskille det væsentlige, som de er sat til at belyse. Derfor må der i førsteordensmetaforen optræde endnu en metafor, som strukturerer førsteordensmetaforen og peger os i retning af, hvad førsteordensmetaforen skal belyse. Andenordensmetaforen bliver med andre ord den eventuelt skjulte struktur og grænse for samspillet mellem modifier og førsteordensmetafor, og herved får Alvesson fordoblet sin realistiske tilgang, idet også det at reflektere over videnskabens førsteordensbegrebsbrug bliver en søgning efter det allerede eksisterende.

I vore øjne medfører og udkrystalliserer denne tankegang to voldsomme problemer. For det første, at metaforbegrebet ikke kontekstualiseres mere systematisk i forhold til den begivenhed, hvori metaforen optræder, således at vi kan begribe metaforbrugen ud fra den operationelle situation, hvori den indgår. Især spørgsmålet om metaforens betydning for argumentation og analyse amputeres, når metaforer ses som fastfrosne relationer mellem sprog og henvisning i erkendelsen og kommunikationen. For det andet er det problematisk, at metaforen relateres (realistisk) til sine omgivelser uafhængigt af den konkrete operation. Problemet er, at metaforen betegner en udpegning af områder i et selvstændigt felt i stedet for at pege på noget som en konstruktion af forskerens horisont. Sagt anderledes: Indlæsning over for udlæsning og forveksling af konceptuelle forudsætninger med iagttagelsernes resultat, som igen fordobles gennem Alvesson andenordensrealisme.Skrøbelige tanker om et metaforbegreb

Det er i disse problemer, at vore tanker om et organisationssociologisk metaforbegreb finder sin vaklende begyndelse. Et metaforbegreb som forsøger at bryde med såvel den første som med den anden ordens realisme, som vi har set udtrykt ovenfor, hvor metaforen altid er udtryk for indtryk. Hvor sproget således opfattes som et transparent medie og ikke - som vi gerne ser det - som indtryk for udtryk, hvor sproget er en aktiv konstituering af det værende, hvor virkeligheden ikke er noget uden for sproget, men dét, som er udenfor, er en immanent grænse i sproget selv, hvor metaforer måske kan opfattes som sprogets egen længsel efter at bryde ud af det sprogspil, som det fanger og fanges af.

Og det er her, vi udelukkende ser metaforen som en Athed, hvor brugen af metaforer og refleksioner over metaforvalg udelukkende er operationer eller bevægelser, der skaber og skabes af og udtrykker sprogspilsregler eller som værende udtryk for systemet, hvad enten det drejer sig om en egenhændig refleksion eller refleksiv kommunikation. Tanken er, at i brugen, i den konkrete operation, vil der være stor variationsrigdom både i, hvad der udtrykker metaforstatus, og hvorledes metaforen bruges og gives mening og dertil variation i arten af de konstitutive betingelser - afhængig af, om metaforen er refleksiv bevægelse eller kommunikativ bevægelse.

Det får i vore øjne den konsekvens, at metaforen udelukkende er overførsel af et billede fra en sammenhæng til en anden, hvor denne definition kun betoner en eneste ting, netop det, at der er tale om en Bevægelse, i hvilken, der optræder følgende andre bevægelser, en distinktion mellem et billede og et andet, og en distinktion mellem en sammenhæng og en anden, som overførsel. Herefter er det ikke længere muligt af forestille sig noget, som objektivt kan bestemmes som en metafor, fordi denne bestemmelse altid vil involvere bestemmelsen af selve den ramme, hvor en sådan distinktion er mulig, dvs. bestemmelse af sammenhæng. Vendt om betyder dette, set fra iagttagerpositionen, at en bestemmelse, der tager udgangspunkt i en diagnosticering af metaforbrug, nødvendigvis er et bidrag til bestemmelsen af den iagttagne sammenhæng. Anvendelsen af en metafor udtrykker således altid en refleksiv og associativ bevægelse - ikke blot en betegnende. Det skyldes den indbyggede udgrænsning og strukturering, som ligger i billedbrugen. Det ligger så at sige i selve vor metaforbestemmelse.

Metaforbrug i denne forstand kan kaldes førsteordensmetaforbrug og metaforen tilsvarende en førsteordensmetafor. Hvad der derimod varierer empirisk, er formsiden af operationen. På denne baggrund adskiller metaforbrug sig fra anden begrebsbrug ved den involverede særegne operation og ikke ved noget objektivt træk. Enhver substantiel sondring mellem metafor og begreb udtrykker følgelig ikke en objektivitet, men iagttagerens beskrivelse af hele den ramme, hvori den iagttagne operation indgår, herunder dennes egne domme over, hvad der er metaforer, og hvad der er analytisk.

Det betyder således, at Bevægelse er skabelse af en særegen form for begrebsindramning af de efterfølgende begrebsliggørelser - og også en særegen relatering af det nuværende til tidligere. Ikke særegen ved, at vi kan registrere objektive træk ved metaforen, men ved, at vi kan spore muligheder for at knytte begreber sammen, som flyder af billedernes og billedoverførelsens særtræk, hvor konsekvensen er, at metaforens betydning i en begrebskonstruktion altid er situationel, men situationel i dobbeltbetydning. Dels er den situationel i forhold til intentionen med brugen, og dels er den situationel i form af at være udtryk for reproduktion af sprogspilsreglerne, som altid knyttes til begivenheden.

En metafor kan derfor altid og til alle tider diskuteres og kritiseres for sin situationelle tilknytning, hvor vi kan diskutere dens betydning for det, vi diskuterer lige nu eller dens relation til vor almindelige måde at bruge begreber på. Der er med andre ord ikke brug for en modningstid for metaforer, for det ville der jo kun være, såfremt vi forveksler metaforen med vore iagttagelser, og vi kan således altid diskutere metaforens spotlightfunktion i forhold til vore intentioner, hvadenten vi tænker på intentioner i retning af indsigt i et bestemt fænomen, eller på intentioner i retning af forklaring, fortolkning og sammenhæng.

At metaforisere er altid en bevægelig indlæsning fra den, der anvender metaforen, og dermed et udtryk for den metaforiserendes intention og aldrig, som det udlægges i organisationsteorien, en udlæsning af egenskaber i stoffet.

En forskel

Den flytning, vi foretager fra metaforen-i-struktur til metaforen-i-proces, er ikke en flytning, som kommer i stand fra metaforbestemmelse til organisationsteori, men det modsatte: Forandringer i organisationsteoriens selvopfattelse kommer til udtryk som turbulens og dynamik i begrebernes status som erkendelsesredskaber. Organisationsteoriens tendens mod en konstruktivistisk fundering ryster hele erkendelsesapparatet, og selve relateringen mellem begreber og erkendelse er blevet diskussionens genstand. Her er distinktioner mellem ordenslag eller distinktioner mellem funktioner ikke svaret, fordi de som svar ikke selv har referencepunkter uden for metaforikken. I den forstand fastholder analyserne hele tiden den position, som det er intentionen at forlade, hvis der anlægges realistiske eller funktionelle analyser ned over metaforbegrebet. På den anden side er det at tænke operation med henvisning til operationen selv også en sær manøvre, fordi den stædigt fastholder bevægelsens ureducerbarhed. Dette alternativ er også voldsomt og provokerende på grænsen til det modbydende for organisationsteorien: Hver eneste organisationsteoretisk fortælling må nemlig implicit eller eksplicit medfortælle sin egen begrebskonstruktion, herunder konstruktionen af forskellen mellem iagttager, det iagttagne og iagttagelsens virkemidler - og det eneste fikspunkt er iagttagerens intention. Når det især er modbydende for en organisationsteori, skyldes det selvfølgelig, at den tidligere nævnte sammenbinding mellem deskriptiv og normativ intention har været gemt bort i videnskabelighedens objektivitet. Herfra har alle forskelle fremstået som i sig selv frigjort fra den individuelle intention. Skønheden og gruen i alternativet er imidlertid ikke alene, at den individuelle intention stilles i centrum, men at selve enheden af intention og valg af forskelle slår igennem som den ureducerbare bevægelse.Referencer

Alvesson, Mats (1993) 'The Play of Metaphors' I: Hassard, John & Martin Parker (ed.) Postmodernism and Organizations: 114 - 131. London: Sage Publications, sec edition 1994.

Alvesson, Mats & Hugh Willmott (1996) Making Sense of Management, A Critical Introduction. London: Sage Publications.

Luhmann, Niklas (1991) Soziologie des Risikos. Berlin, N.Y: de Gruyter.

Mangham, Ian L. (1996) 'Some Consequenses of Taking Gareth Morgan Seriously' I: Grant, David and Cliff Oswick (ed) Metaphor and Organizations: 21 - 36. London: Sage Publications.

Morgan, Gareth (1986) Organisations-bilder, Innføring i organisationsteori. Universitetsforlaget, Oslo 1988, oversat fra Images of Organization. London: Sage Publications.

Morgan, Gareth (1996) 'An Afterword: Is There Anything More to be Said about Metaphors?' I: Grant, David and Cliff Oswick Metaphor and Organizations: 227 - 240. London: Sage Publications.


1. Asmund Born, f. 1944, er uddannet som jurist og ansat som lektor ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København, hvor han især arbejder med problemer omkring autoritativ påvirkning af systemer i et Luhmanniansk perspektiv. Martin Fuglsang, f. 1965, er uddannet cand.merc. med speciale i videnskabsfilosofi og abstrakt organisationssociologi og ansat som forskningsadjunkt ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København, hvor han er ved at afslutte sin afhandling At være på grænsen - det bioteknologiske mulighedsrum - en moderne fænomenologisk bevægelse. Aktuelle publikationer: Asmund Born: Legal Regulation and Communicative Couplings (udkommer i Law and Policy i 1997) og Martin Fuglsang: Language, Meaning and The Sexy Biotechnology (udkommer i Organization Studies 1998) og The Dead Organization - the enigma of reflexivity (under review i Organization Studies). Tilbage