Busch
Startside Op Born Busch Dines Grodal Grund Halskov Hansen Jorgensen Klitgaard Lauge Lundquist Nielsen Siggaard Sondergaard Svendsen Forord Tekster Deltagere

 

Metaforers kraft
i samtaler om diagnose, sygdom og død

Hanne Jessen Busch(1)


Artiklen argumenterer for, at læge og patient ikke alene skaber hver sin historie om patientens sygdom ud fra hver deres perspektiv - de konstruerer også via en række dialoger en fælles fortælling. De søger over tid at opbygge en sammenhængende historie, som er meningsfuld for begge. En række modsætningsforhold gør det imidlertid vanskeligt at få historien til at hænge sammen. Det skyldes blandt andet, at dialogen essentielt handler om noget så kompliceret som balancen mellem liv og død. Her kommer metaforen ind - dels som redskab til at få modsatrettede perspektiver og væsensforskellige kognitive domæner til at smelte sammen og dels som platform for samtale om emner, der vanskeligt lader sig udtrykke. Tilgangen udfordrer en fremherskende, omend subtil idé om, at information om diagnose og sygdom er et spørgsmål om at overføre rationelle budskaber til patienten. Artiklen er baseret på data fra et etnografisk feltstudium udført på Kirurgisk afdeling K, Bispebjerg Hospital, 1992-95.(2)


Information som ting

Ideen om, at information er en logisk, enkel, objektiv og målbar foreteelse, der mekanisk overføres fra én person til en anden, er en almindelig forestilling, vi alle er bærere af, og som i et hospitalsregi har væsentlige konsekvenser for kommunikationen mellem den syge og de professionelle. Den slører kommunikationens kompleksitet, der indebærer: at kommunikation altid er kontekstuel, og at fortolkning altid finder sted.

Den involverer implicit en teori om kommunikation, som kan kaldes faxmodellen (Good & Good 1981), og som en funktion heraf en tingsliggjort opfattelse af informationen, idet dens indhold ses som et entydigt, rationelt budskab, dvs. en idé om, at de ord, man siger, står for en bestemt empirisk realitet og en bestemt mening, som er eller kan være åbenlys for både udsiger og lytter (nogle gange forudsat, at det forklares).(3)

Information om diagnose, sygdom og behandling omtales i hospitalsverdenen som noget, personalet giver patienten. Da informationsgivning ofte er forbundet med vanskeligheder, taler man også om at trænge igennem med et budskab. Patienten giver ikke sin sygehistorie; det er en historie lægen tager, restrukturerer og derpå benævner anamnese.

Give, tage og trænge-igennem-med kan i den forbindelse ses som "metaforer vi lever igennem" (Lakoff & Johnson 1980) - hverdagsmetaforer, som delvis strukturerer og begrænser, hvordan vi tænker og erfarer, og som er så grundfæstede i sproget, at vi ikke spekulerer videre over dem og nærmest ikke kan formulere os uden at bruge dem. Vores sprog om kommunikation er ifølge lingvisten Michael Reddy i store træk struktureret af den sammensatte "conduit metaphor", her frit oversat til rørpostmetafor: "Ideer (eller meninger) er objekter. Lingvistiske udtryk er beholdere. Kommunikation er at sende" (Reddy i Lakoff & Johnson 1980:10-11). Metaforen indebærer, at ord og sætninger har både en eksistens og en betydning i sig selv uafhængigt af konteksten og af de talende. Vores sprog om ord foranlediger os til at opfatte dem som "små betydningspakker, der skyder afsted fra taler til lytter", og til at antage, "at kommunikation mellem mennesker resulterer i en fysisk overførsel af tanker og følelser" (Reddy i Linger 1994:287, 288).

Vendinger som at give information, at tage en sygehistorie og at trænge igennem med et budskab er med til at stadfæste vores opfattelse af den sociale magt- og rollefordeling på hospitalet; personalet giver ikke alene indsprøjtninger, sonder og andre materielle objekter, de giver også omsorg, pleje, information og håb.

Metaforerne medvirker til en sløring af, at kommunikation er uløseligt forbundet med fortolkning. Det er en implicit antagelse, at patienter er passive objekter for personalets formidling af viden, deres valg af og given information. At give information svarer symbolsk til det at give medicin: patienten modtager viden fra den, der har autoritet til at administrere den. Men hvordan patienten omsætter den, ved man - ligesom med ordineret medicin - ikke meget om.

Ideen om at give information er i det lys en abstraktion, der overser social praksis. Information er ikke endimensional, men processuel og interaktiv; den er uadskillelig fra den proces, hvorved den fortolkes og giver mening for modtageren. Ord som aktiv og passiv er meningsløse i denne sammenhæng.

At tale-produktion er et socialt faktum - noget, der foregår mellem os, ikke noget, der stammer fra ét individ - udelukker således ikke individets magt til at påvirke og forny. Som lingvisten og antropologen William Hanks (1995) påpeger, foretager mennesker kontinuerligt en refleksiv evaluering af sprog; sprog er ikke kun en dybtliggende struktur, som de ikke er opmærksomme på. Refleksivitet sker både retrospektivt og som del af praksis-mens-den-foregår, og der er hele tiden en investering af værdi. Forståelse er ikke bare et spørgsmål om at genkende, forståelse er betydningsproducerende. Hanks provokerer vores idé om kommunikation og aktiv tale, idet han tydeliggør denne pointe: "Med hensyn til forståelse er tale passiv, mens modtagelse er aktiv - det er modtageren, der producerer forståelse" (ibid.).

For at komme ud over de mekaniske synsmåder, faxmodel og rørpostmetaforer forlener os med, er det nødvendigt at anlægge et teoretisk perspektiv, der kan rumme aktørernes fortolkende egenskab og det sociale mødes dynamiske karakter, en såkaldt interaktions-tilgang (Calnan 1984). Herved åbnes mulighed for at analysere sproget som social praksis, fremfor alene som empirisk og formelt system. Det er det sociale felt, hvori sproget udfolder sig som interaktiv praksis mennesker imellem, der er interessant her (Fairclough 1992). En given ytrings universalitet er fra denne synsvinkel mindre vigtig end dens sammenhæng med den sociale verden, som inkluderer kroppen og det rum, den sociale interaktion finder sted i - her det rum, lægen arbejder i, og som den syge er objekt for andres arbejde i.

Et ofte fremhævet grundvilkår for kommunikation er det forhold, at læge og patient tilhører hver sin subkulturelle verden med hver sin videns- og erfaringsbaggrund, og at de indtager hver sin strukturelle position i behandlingssystemet (Young 1982), den ene defineret af arbejde, den anden af truet eksistens. I kraft heraf repræsenterer de to forskellige perspektiver på sygdom - som henholdsvis objektiv, patologisk proces, sygdom, og som subjektivt oplevet lidelse (Kleinman 1980).

Patient og læge taler imidlertid ikke bare ud fra hver deres dagsorden og ståsted. De udveksler, søger konsensus og mening, og hvert enkelt input - ytring, lyd, tavshed, gestus, mimik - er medskaber af det næste. Patienten stræber mod at forstå sin sygdom, forstå personalet, forstå praksis - for at forstå sig selv. Alt i situationen kan kommunikere; patienter læser og fortolker den totale situation samtidig med modpartens tale og kropssprog. Hvor de umiddelbare rammer for kommunikation er begivenheder (rituelt afgrænsede handlinger og samtaler), er de faktiske rammer hospitalet som interaktionelt rum, hvor man ser og hører og lader sig blive set og hørt - ikke bare som strukturelt positioneret patient eller professionel, men som tænkende, følende og handlende menneske, som person.

Informationsgivning finder, naturligt nok, sted inden for tids- og rumligt afgrænsede rammer, der er planlagt og forudset af personalet, f.eks. under stuegang. Når det gælder information, personalet tillægger særlig betydning, er disse begivenheder på forhånd specifikt karakteriserede som diagnosesamtale, indlæggelsessamtale, udskrivningssamtale eller blot lægesamtale. De foregår gerne i særlige, anonymt møblerede rum. Placeringen af en samtale i et særligt rum inviterer til koncentration om den enkelte patient og giver den præg af rituel alvor.En dialogisk fortælling

Isoleret set kan en enkelt samtale, f.eks. om diagnose, syne glimrende, mangelfuld eller meningsløs, skønt ingen rigtig kan vide, hvad forudsætningerne var, hvad hver især har fået ud af den, hvilke fortolkninger, spørgsmål, ideer og handlinger den har sat i gang. For at få indblik i den erkendelsesproces, patienter gennemlever, og den betydningsproduktion, der løbende finder sted, anskuer jeg derfor information om diagnose som en længerevarende dynamisk proces, fremfor som en enkeltstående sproghandling. Denne proces har jeg valgt at forstå inden for narrativ-begrebet som en dialogisk fortælling. (Jeg kunne også have kaldt det en "interaktiv fortælling", idet fortællingen selv bliver en slags aktør, ligesom det ikke forudsættes, at kun to personer medvirker.). Fortællingen konstrueres over tid af patient og professionelle, den skabes gennem social interaktion, hvor både udsiger og lytter til enhver tid har indflydelse på forløb og indhold.

Ved at vælge fortælleprocessen som analytisk ramme er det muligt at konkretisere, hvordan den enkelte samtale er medskabende i en fortløbende handlingsopbygning. Tilgangen giver mulighed for at belyse, hvordan viden og ideer om sygdom udveksles og skabes i klinikken via en forhandling mellem patient og professionelle, og på hvilken måde begge bidrager til fortællingen. Gennem forhandlingen om en fælles fortælling sker en social konstruktion af udfaldet af den kirurgiske behandling.

Mit udgangspunkt er, at fortællingen er en grundlæggende struktur, mennesker ordner deres erfaringer i. Som Mark Johnson siger: "Skal man forklare, hvordan mennesker erfarer deres verden på måder, der giver mening for dem, må der være en central plads for begrebet narrativ helhed. Ikke alene fødes vi ind i komplekse fælles fortællinger; vi erfarer, forstår og ordner også vore liv som historier, vi udlever" (Johnson 1987:171-72). Men, vil jeg hævde, vi ikke alene fødes ind i fælles fortællinger, vi skaber hele tiden fælles fortællinger i interaktion med "betydningsfulde andre".

Fortællingen har som analytisk begreb - hvad enten det anvendes om livshistorie, eventyr, myte, lægejournalens tekst eller som her om en interaktivt konstrueret sygdomsfortælling - altid en bestemt grundstruktur med en begyndelse, en midte og en slutning i de tidslige dimensioner fortid, nutid og fremtid. Det er karakteristisk for den kliniske fortælling, at den henviser til en fortid, der redegøres for, når lægen spørger: "Hvornår startede dine symptomer?", til en nutid, hvor den syge søger og får hjælp, og til en nær fremtid, som rummer håbet om helbredelse. Hver enkelt samtale har således en sammenhæng med tidligere og fremtidige samtaler.

Den særlige medicinske fortælling: syg-hjælpes-rask repræsenterer den ideelle reparationsfortælling; den er analog til serviceværkstedets reparation af bilen (jf. Goffmann 1991). Både læge og patient forsøger at indpasse og forstå alt, hvad der foregår, inden for den ideelle fortælling, der imidlertid aldrig helt passer på virkeligheden (sygdom kan f.eks. ikke som bilen ses isoleret fra sin indehaver), derfor kan der forhandles om den.

En samtale kan forstås som en begivenhed, der er led i den overordnede fortælleproces. Stiller man skarpt på en sådan begivenhed, er den i sig selv en proces med fortællingens grundstruktur; man kan altså vælge at anskue fænomenet som en begivenhed eller som en proces afhængig af, hvilket objektiv der skønnes mest hensigtsmæssigt i den givne analytiske sammenhæng. I den forstand er en fortællebegivenhed analog til operationen (bedøvelse/indsovning - operation - vækning/opvågning). Men det har forskellige konsekvenser for analyse og fortolkning, om man alene anskuer disse begivenheder som separate, selvstændige hændelser, eller om man forbinder dem i en overordnet fortælling. Den ideelle reparationsfortælling er i funktion i hver eneste begivenhed (operation, samtale), men en indlæggelsessamtale og en udskrivningssamtale befinder sig på hver sin plads i den overordnede fortællestruktur. Anskues datamaterialet ud fra denne struktur, tydeliggøres det, at informationsgivning er afhængig af dens placering i strukturen. Fortællingen kan aldrig gengives udtømmende som skrevet tekst; den repræsenterer min selektion, ligesom jeg ikke foregiver at fremlægge hele den kliniske virkelighed, men, som udefrakommende iagttager, en bid af virkeligheden, som jeg ser den, i al dens kompleksitet.

Fortællingen er som fælles konstruktion ikke knyttet til én af parterne. Patienten er dog (som den, der er afhængig af lægens ekspertise) svagest stillet, idet han eller hun ikke har grundlag for at gennemskue lægens fortællestruktur. Lægen kan skifte terminologi og rationale på måder, der er uforudsigelige for patienten, og han kan tilrettelægge sin information i et forløb, som han har bedre forudsætninger for at forudse end patienten. Og han kan mærkbart eller, som jeg vil vise, umærkeligt omkode tidligere informationer. Desuden veksler lægen mellem at tale om det generelle, dvs. stereotypificeringer udtrykt i diagnose, sygdomstype og behandlingstype, baseret på fagets taksonomier, og det specifikke - det, der vedrører den aktuelle patient, f.eks. patologiske forhold i den individuelle krop. Endelig bevæger det lægelige bidrag sig fra at omhandle kroppen-som-objekt til at omhandle kroppen-som-agens, dvs. som handlende subjekt. Disse forskelligartede niveauspring er ikke let gennemskuelige for patienten.I de næste afsnit analyseres det, jeg kalder en dialogisk fortælling, som den skabes i nogle samtaler mellem en 49-årig patient, Lene, og fire speciallæger i kirurgi.(4) I denne proces har metaforer en stigende betydning, efterhånden som der bliver behov for at sammenkoble flere erfaringsdomæner (medicinsk, psykologisk, spirituelt), der under andre omstændigheder kunne betragtes som adskilte.

Brugen af metaforer er et eksempel på, at der ikke blot er tale om en teknisk overbringelse af rationel viden. Metaforbegrebet opløser ideen om, at information er en ting, der mekanisk overføres, og viser, at f.eks. lægens bidrag ikke er entydige budskaber - facts, hårde data - men på én gang rummer viden og følelser. Karakteristisk for indholdet af samtaler om diagnose er den samtidige søgen efter et håb. Håb er for både læge og patient en naturlig ledsager til tilbuddet om handling - som ved den indledende diagnosesamtale refereret nedenfor. I andre situationer bliver tilbuddet om handling en mindre virkelighedsnær ledsager til lægens ønske om at give patienten håb.

Vi vil se, at der er tre plot(5) på spil afhængig af, hvornår i forløbet samtalerne finder sted og af behandlingens udfald.En klar snak om diagnose

Lene kommer til forundersøgelse i Kirurgisk afdelings ambulatorium på grund af tarmblødning og "problemer med at komme på wc". Den praktiserende læges henvisningsdiagnose (som Lene tilsyneladende ikke kender) er "cancer recti sigmoidei", kræft i endetarmen/den nederste del af tyktarmen. Efter udspørgen om symptomer og rektalundersøgelse fortæller læge A

"Du har en svulst i endetarmen".

"Kan det være noget ondartet?" spørger Lene.

"Ja, det kan det", bekræfter lægen.

"Kan det være kræft?"

"Ja. Det er kræft".

"Hvordan kan du vide det?"

"Det kan jeg sige med 99 procents sikkerhed".

Læge A forklarer, at der i forbindelse med undersøgelsen blev taget en vævsprøve, som skal analyseres, før dette endeligt kan bekræftes, men at en svulst som denne ifølge hans erfaring er en ondartet svulst. Han foreslår, at der planlægges, som om det var en kræftsvulst, og tilføjer, at sygdommen formentlig kan fjernes ved, at man skærer det syge stykke af tarmen væk, men at der er en vis risiko for, at man må fjerne lukkemusklen, og at dette indebærer sammensyning bagi og stomi og pose på maven.

Lene er nu meget bleg. A skønner, at Lene ikke længere opfatter, hvad der bliver sagt. (I journalen begrunder han samtalens kortfattethed med, at patienten aktuelt er temmelig chokeret.) Sammen med sygeplejersken går han ud for at finde ledige tider for røntgen af lunger og ultralyd af lever mhp. stadieinddeling(6) samt for operation. Jeg bliver siddende. Lene siger, at hun "slet ikke kan fatte det", "Det hele kører rundt i hovedet", "Det er helt kaotisk".

En uge senere, efter røntgen- og ultralydundersøgelserne, rundvises Lene på sengeafsnittet af sin kontaktsygeplejerske, som også iværksætter en indlæggelsessamtale i samtalerummet; dens formål, viser det sig, er oprettelse af en sygeplejejournal. Lenes interesse for denne indlæggelsesprocedure overskygges af tre for hende påtrængende spørgsmål: Hvad viste vævsprøven? Hvad viser dagens undersøgelser? Er det en stor operation? Det sidste svarer sygeplejersken omsider på, indirekte, idet hun ved hjælp af en illustration af organernes anatomiske placering forklarer princippet i operationen. For at få svar på de to andre spørgsmål tilkalder hun læge B, der går stuegang. B går straks op på røntgenafdelingen for at få resultaterne (en prompte reaktion, der for netop denne læge ikke er atypisk). I samtalerummet kort efter fortæller han, at mikroskopi af vævsprøven har bekræftet, at der er tale om en kræftsvulst. Han har desuden talt med røntgenlægen og ultralydslægen og set billederne. Han forklarer meningen med undersøgelserne og tolkningen af resultaterne: billederne er blanke, de viser ingen tegn på spredning.Et af de vigtigste mål i biomedicin er at stille en præcis diagnose, men vore dages lovpligt og kulturelle ideal om at åbenbare diagnosen for patienten er noget forholdsvis nyt (Busch 1997b). Principielt skal lægen, med A's ord, "kunne give så præcis en diagnose og prognose som muligt". I samtalen med A sker dette forholdsvis problemfrit for lægens vedkommende. Han udviser ikke tvivl om, hvad eller hvor meget han skal sige. Den utvetydige beskrivelse af diagnosen danner basis for patientens samtykke til behandlingen og legitimerer dens iværksættelse, og der skabes håb om, at sygdommen kan fjernes. B's beskrivelse af de foreløbige undersøgelsesresultater er lige så utvetydig. De to lægers opgave hører muligvis ikke til blandt de sværeste. A kan tilbyde en handlingsløsning som modvægt til kræftdiagnosen; patienten stilles ikke et egentligt valg i udsigt, eftersom der ikke er noget behandlingsalternativ. B betoner, hvad billederne viser, det eneste teknologisk dokumenterede vidnesbyrd, man på dette tidspunkt har at holde sig til, hvad angår eventuel spredning. Han noterer i journalen, at der fortsat planlægges operation med kurativt sigte. Håbet om helbredelse kan opretholdes.

De følgende samtaler finder sted efter operationen, og til forskel fra de præoperative samtaler er information om diagnose her flertydig og ambivalent. Samtalerne bliver gradvist mere metaforiske og komplekse.Fra viden til ikke-viden

Lene fik fjernet endetarmen, og hun fik stomi. Dagen efter operationen fortalte hun mig, at hun om aftenen havde talt med operatøren, læge C. Han havde fortalt, at han havde følt "en lille ujævnhed på leveren", men ikke kunne sige, hvad det var, og "at det har spredt sig uden for tarmen"; med en håndbevægelse hen over underlivet viser hun hvor. På mit spørgsmål om, hvordan hun har det, svarer hun: "Jeg er ked af, at jeg ikke er helbredt". Lenes fortolkning af C's information er klar. Den stemmer med hans referat på samtalearket i journalen, om end dette udtrykker en mere tøvende udlægning af operationsresultatet. Han skriver, at han har orienteret patienten om, at

... svulstsygdommen var vokset igennem tarmen med mikroudsæd af kræftvæv på udsiden af tarmen, verificeret ved undersøgelse under operationen. Operationen er foretaget således, at man har fjernet alt synligt cancervæv, men at man ikke med sikkerhed kan sige, at der er efterladt mikroudsæd i bughinden. Desuden omtales, at leveren overalt er følt normal på nær nogle få millimeter stort ujævnt område på overfladen, naturen af det kunne ikke afgøres under operationen...

Jeg har kursiveret det lille at, fordi sætningskonstruktionen synes at fordre et om. Sætningen som helhed er tvetydig og synes at afspejle en usikkerhed eller modvilje hos lægen. Der er her lagt op til fortællingens fortsættelse, som skal vise sig at styrke usikkerhedsmomentet.

I operationsbeskrivelsen på et andet ark i journalen refereres fremgangsmåden mere detailleret i medicinsk terminologi. Her beskriver C den omtalte ujævnhed på leveren som en "1 centimeter stor overfladisk proces, suspekt for metastase". Under operationen blev der ikke taget vævsprøve fra leveren(7) ; C besad dermed ikke den anerkendte dokumentation for en nærmere definition af leverforandringen.Tre dage efter udskrivelsen (ti dage efter ovennævnte samtale) møder Lene op for at få svar på mikroskopi af det bortopererede væv (tarm m.m.).

Hun spørger: "Hvad er der tilbage indeni?"

Læge C siger: "Det kan vi ikke udtale os om".

Han forklarer omhyggeligt, at han kun kan udtale sig om "det, der er fjernet". Samtidig billedliggør han med hænderne - som han bevæger parallelt og krummet, som holdt de en stor klump imellem sig - den fysiske flytning af det syge væv fra Lenes krop og væk. Han har sine (venlige) øjne opmærksomt rettet mod patientens, som for at benytte sig af det direkte og fastholdende bliks overbevisningskraft og samtidig aflæse forklaringens virkning i patientens blik.

"Men hvad er der tilbage indeni?" gentager Lene.

C udvikler møjsommeligt sit argument, idet han med en rund bevægelse lader hænderne beskrive den ydre grænse af det imaginære, fjernede væv: "Vi ved kun, at der er kræftceller helt ud til kanten af det, vi har fjernet. Hvad der er tilbage inden i kroppen, kan vi ikke udtale os om".

Han supplerer med en smuk allegori til stjernehimmelen:

"Det er ligesom med astronomien", siger han med et karismatisk udtryk og smiler (opmuntrende? I lettelse over at kunne skifte til et upersonligt og mere abstrakt emne?), "Hvad der er bag de fjerneste himmellegemer, kan vi ikke udtale os om. Vi ser kun horisonten. Vi kan kun udtale os om det, der er inden for synsvidde".

C udstråler vismandens sympatiske aura af ydmyghed over for den vældige og forunderlige naturs ukortlægbarhed og selvrådighed. Ved denne lejlighed blev leverforandringen ikke omtalt.

Kirurgen søger at overbevise patienten om, at han kun kan vide det, han kan se - med det blotte øje. Fra en kirurgs synspunkt er der en vis logik i dette, idet diagnosen i al væsentlighed stilles under selve operationen netop ved hjælp af synet. Men det er også en tillempet logik, idet kirurgen (modsat patienten) kan skelne mellem det umiddelbart synlige - det makroskopiske - og det umiddelbart ikke-synlige - det mikroskopiske - og grænserne for begge. Mikroskopet modsvarer her astronomens kikkert. Samtidig adskiller han implicit pertentligt viden fra sandsynlighed, en skelnen, som pludselig får afgørende betydning.

Det bemærkelsesværdige er, at han blot få dage tidligere umiddelbart efter operationen havde givet patienten det indtryk, at der var efterladt tumorvæv i kroppen. Nu, hvor hun skal finde tilbage i sit sociale liv, vil hun vide, hvad der er efterladt inden i kroppen, mens kirurgen kun vil tale om det, der nu er uden for kroppen og ikke længere farligt. Han bringer alligevel igen muligheden for eksperimentel onkologisk behandling på bane og tilbyder en henvisning.

Efter samtalen dikterer C til journalen:

... Histologisvaret er kommet, og forventeligt drejer det sig om Duke's C, grad III med gennemvækst og positive lymfeglandler. Ved tidligere samtale med patienten er hun orienteret om det makroskopiske operationsfund. På det foreliggende (efter accept fra pt.) er der indikation for henvisning til [hospital X], onkologisk visitation mhp. supplerende behandling... (Min fremh.)

Lægens henvisning i journalen til den tidligere orientering om det makroskopiske operationsfund viser, at han er bevidst om udeladelsen i den aktuelle samtale. Mikroskopien har vist nerve- og veneindvækst, og sygdommen klassificeres som Dukes' C, grad III - en teknisk specificering af diagnosen (jf. note 5), som i øvrigt ikke nævnes for patienten.

Typisk sværger kirurger til mikroskopisvaret som grundlag for information. Skønt operatøren allerede under operationen kan se, om der er gennemvækst, og via frysemikroskopi få be- eller afkræftet en eventuel mistanke om spredning, er det almindeligt, at information herom udskydes, til det er verificeret ved mikroskopi af det fjernede væv. C informerer imidlertid samvittighedsfuldt patienten umiddelbart efter operationen om, hvad han har set og følt, men da detaljeret dokumentation foreligger, bliver hans information til gengæld mindre detaljeret, mindre præcis og mere principiel.

For patienten er processen inden i kroppen ligeså betydningsfuld som før operationen, mens det, der er fjernet, nu er mindre vigtigt. Det lykkes kirurgen at kontrollere, hvad der kan tales om - omend med nogen besvær, fordi Lene så sagligt og utvetydigt gentager sit spørgsmål.Da jeg efter konsultationen er alene med C, møder han mine øjne med et fast blik og udbryder: "Hun får mig ikke til at sige, hun er syg!" På kræftregistreringsskemaet, ud for rubrikken "Radikalitet", indkoder han: "Efterladt tumorvæv mikroskopisk verificeret".

Jeg spurgte uafhængigt af hinanden B, C og et par andre læger, hvordan de vurderede prognosen for en patient med Lenes diagnose. De angav mellem 6 og 9 måneders levetid som realistisk, men understregede også forekomsten af bemærkelsesværdige undtagelser fra statistikken. Flere fortalte om en patient, hvis lever var oversået med metastaser, men som kom igen uforandret år senere. Alle læger har kendskab til i hvert fald ét eksempel på uforklarlig overlevelse. Fænomener af den art opnår mytologisk status og indgår i en håbskonstruktion, som er fælles for læger og folk i almindelighed.Fra metafor til håb?

Det overraskende er, at kirurgen afviser at vide, hvad der er tilbage inden i kroppen, skønt han selv anser patienten for syg. En forklaring kan være, at han ikke selv tror på den eksperimentelle kemoterapi. Der er dermed, efter endt kirurgisk behandling, som ikke har medført helbredelse, ikke nogen tilfredsstillende handlingsløsning at stille patienten i udsigt som modvægt til en forstemmende diagnose.

Kirurger udviser ofte den holdning, at patienter er bedst tjent med at opfatte sig som raske eller ikke-syge, når de forlader afdelingen. Som person, der har gennemgået en stor operation, skønnes det bedst, at vedkommende føler sig rask for at kunne være velfungerende psykisk og socialt - og dermed muligvis fysisk.

Det er en udbredt idé både blandt lægfolk og fagfolk, at den, der giver op eller giver efter for sygdom er tilbøjelig til at bukke under, mens den, der fornægter sin sygdom eller kæmper imod, vil leve længere eller blot bedre i kraft af en større følelse af kontrol over eget liv (bedre livskvalitet med et populært udtryk). Det forekommer paradoksalt, at man tilsyneladende ikke behøver at kende sin "fjende" for at kæmpe imod! Det, at en særlig psyke eller sindsstemning er årsag til sygdom og udslaggivende i forhold til dens udvikling, er en folkelig teori om kræftsygdommes kausale forhold. Som den amerikanske forfatter Susan Sontag siger, ses kræft i sådanne psykologiske teorier som en viljens sygdom (1983). Og skønt der i disse år blandt læger og psykologer forskes meget i sammenhænge mellem psyke og kræft - hvilket jeg ikke vil komme nærmere ind på her - er det ikke videnskabeligt baserede psykologiske teorier, vi møder blandt kirurgerne.

Psykologiske sygdomsteorier hentes frem på det tidspunkt, hvor en ikke-helbredt patient skal udskrives fra kirurgisk afdeling; lægerne er da ikke utilbøjelige til at nedtone eventuel tilbageværende sygdom, sygdom som de på et tidligere tidspunkt omvendt har fundet det vigtigt at præcisere og dokumentere. Læger har naturligvis psykologiske overvejelser i hele forløbet, men der sker her en forskydning, hvor et psykologisk orienteret rationale erstatter inddragelse af patienten i lægens professionelle viden og erfaring.

Tre faktorer kan delvis forklare dette forhold. For det første er selve diagnosen præcis på sine egne præmisser, idet den på basis af lægefagligt vedtagne målemetoder udtrykker generaliserbare aspekter af den patologiske proces. Som sådan er diagnosen præcis, mens viden om selve sygdommen og dermed dens prognose hos det enkelte individ ikke er det. Derfor er det teknisk set enkelt for læge A at informere om diagnosen i den indledende fase, hvor den er operationsindikation. Læge C derimod, som jo i bogstavelig forstand kender patienten indefra, forventes at udtale sig om patientens individuelle sygdom. Diagnosen stilles og meddeles altid patienten som grundlag for iværksættelse af behandling. Patienter har imidlertid ikke kun interesse i diagnosen, men også i sygdommen, som den udfolder sig i deres egen særlige krop, hvilket for lægen er langt vanskeligere at udtale sig præcist om. Jeg har diskuteret denne problematik med adskillige kirurger; de insisterer på, at C ikke kan vide, om patienten fortsat er syg - kun at det er sandsynligt.

For det andet er kirurgens arbejde præget af flere grundlæggende paradokser. Kirurgen overskrider i kraft af sin profession, hvad der for alle andre er et grundlæggende tabu, idet han skærer i og omstrukturerer menneskers kroppe. Helbredelse kan ses som den optimale legitimering af kirurgens handling, der udført af enhver anden ville blive set som en forbrydelse. Dette aspekt understreger tyngden af den enkelte kirurgs ansvar og muligvis moralske dilemma. Målet med behandlingen er lindring og helbredelse, men den indebærer samtidig mis-handling af patientens krop - i Lenes tilfælde en gennemgribende omstrukturering af kroppen og de mest fundamentale kropsprocesser. Selv en operation, der ikke har medført helbredelse, skal fremstå som meningsfuld for både patient og læge. Og lægen skal informere patienten om en kræftdiagnose - ultimativt en trussel mod livet - og samtidig stræbe mod at bevare håbet hos patienten. Dette håb bliver så meget desto vigtigere for kirurgen, formoder jeg, som en modvægt til et omfattende indgreb, der ikke har helbredt patienten. Antropologen Joan Cassell (1987) har derfor muligvis ret i, at kirurger vedholdende stræber mod at sikre begge parters tilfredshed ved at søge at overbevise patienten om behandlingsmæssig succes.

For det tredie er der opstået "diskursforvirring". Lene søger indblik i lægens biomedicinske viden om hendes sygdom, hun taler inden for hans formodede diskurs - der rummer det biomedicinske plot (der efter forundersøgelsen "med 99 procents sikkerhed" indebar en kræftdiagnose) - idet hun udspørger ham om en formodet empirisk virkelighed, som hun forventer, han har særligt kendskab til. Lægen taler derimod inden for hendes formodede diskurs: en psykologiseret diskurs, der har reference til patientens subjektive oplevelse. Hun søger at opnå kontrol via indhentelse viden, mens lægen tilsyneladende antager, at kontrol opnås ved ikke at opleve sig som syg. Den vage optimisme, der ligger heri, er - hvor velment den end er tænkt - spundet over en tilstræbt logisk forklaring, hvor kroppen metaforisk lignes med himmelrummet.Metaforers kraft

Metaforer har tre egenskaber, som jeg vil fremhæve. En metafor er en erklæring om en forbindelse mellem fænomener, der normalt kategoriseres i adskilte erfaringsdomæner. Forbindelsen kan ikke baseres på betegnende eller bogstaveligt definerende træk, men snarere på de figurative eller konnotative træk, de to ting har tilfælles (Fernandez 1986:176). Antropologen Victor Turner fremhæver, at metaforer er transformative, de bibringer en ny forståelse, de ændrer og har en effekt: "Metaforer er vores middel til at udvirke momentan sammensmeltning af to adskilte erfaringsverdener til ét oplysende, ikonisk, sammenfattende billede" (Turner 1975:25). Som sådan er metaforer redskaber til erkendelse: "Metaforer er, i deres enkleste form, en måde at gå frem fra det kendte til det ukendte på. Det er en erkendelsesmåde, i hvilken én tings særlige kendetegn i et momentant, næsten ubevidst, glimt af indsigt overføres til en anden ting, som, i kraft af sin fjernhed eller kompleksitet, er ukendt for os" (Nisbet i Turner 1975:25).

Himmelrumsmetaforen besidder sådan set disse egenskaber, men den bruges forførerisk, ikke forklarende. Ud over at illustrere kirurgens prekære opgave med hensyn til at tale om den indvendige krop, åbner himmelrummet for endnu en association; det kan ses som en henvisning til uendeligheden, måske et billede på en livets uforudsigelighed. Med andre ord, lægen har givet fortællingen et nyt plot. (Havde han antaget et pessimistisk udtryk kunne metaforen ses som en henvisning til evigheden og dermed en indvarsling af døden.)

Den analytiske pointe er, at lægen taler inden for en narrativ struktur (syg-hjælpes-rask), der ikke fungerer - i den forstand, at han ikke kan sige, at patienten er helbredt, hvorefter han tyer til en folkelig, psykologisk orienteret teori om kræft. Sagt på en anden måde: fortællingen kan opretholdes fiktivt ved hjælp af den folkelige teori. Der er umærkeligt sket en forskydning fra den biomedicinske diskurs til en folkelig, men det ved patienten ikke. Hun forventer et svar i den biomedicinske diskurs.

Læge A har i den forambulante diagnosesamtale ikke problemer med, på baggrund af sin erfaring, at svare præcist på patientens spørgsmål og nævne ordet kræft (selvom patienten bliver chokeret), her er ingen metaforer eller omskrivninger nødvendige, mens udskrivningssamtalen former sig helt anderledes. Information er tydeligvis ikke et spørgsmål om tekniske vendinger alene, men skal ses inden for sin egen specifikke narrative sammenhæng og struktur.

Når reparationsfortællingen ikke bliver rigtig, eller den er uafsluttet, påvirker det kommunikationen. Hvis patienten ikke kan kaldes radikalt opereret eller ligefrem rask, bliver det vanskeligt for lægen at være præcis i sin information, fordi han da skal informere om en eller anden grad af raskhed eller sygelighed og udtale sig om konsekvenser heraf. I eksemplet får præcisheden en anden drejning: lægen bliver mindre præcis i sin information til Lene, efterhånden som detaljeret dokumentation foreligger. Præcisheden er nu udtryk for, hvor lidt han ved, og metaforen fungerer som dokumentation.

Usikkerhed synes at være et grundvilkår for læge-patient-kommunikationen, når den drejer sig om livstruende sygdom. For lægens vedkommende gør flere former for usikkerhed sig gældende. Der er en psykologisk usikkerhed, der f.eks. afspejler sig i det evige problem om, "hvor meget man skal sige til patienten" - det er underforstået, at eventuel tilbageholdenhed sker af hensyn til patienten. Det er her, lægen griber til folkelige, psykologiske teorier. Den psykologiske usikkerhed indebærer ikke mindst en modvilje mod at tale om døden, som jo ifølge den ideelle reparationsfortælling ikke burde være lægens gebet. Dertil er der en klinisk usikkerhed, som knytter sig til selve fagets begrænsninger; dvs. der er et diagnostisk dilemma, idet de til rådighed stående målemetoder ikke kan beregne prognosen for det enkelte individ, kun statistiske sandsynligheder. Endelig kan der være en faglig usikkerhed - er lægen i tvivl om spredningsgraden?Usikkerheden genfindes hos Lene, som bliver i tvivl om, hvorvidt hun er syg.

Da hun efter tre ud af tolv planlagte kemoterapeutiske kure fik smertefulde og angstvækkende bivirkninger, som hun angiveligt ikke var blevet specifikt advaret om på den onkologiske afdeling, overvejede hun at afbryde behandlingen, for som hun sagde (til mig), "Jeg ved jo ikke engang, om der er noget derinde". Men én forestilling (om at være syg) udelukker ikke nødvendigvis en anden (om at være rask), som den tilsyneladende er i modstrid med. For det første fordi sygdom og raskhed ikke er komplementære begreber, selvom vi tit forledes til at tro det. På et andet plan fordi menneskers bevidsthed ikke er mono-logisk. Logik er noget vi forsøger at etablere i videnskab og i fortællinger, men når modstridende fortællinger ikke kan holdes adskilt, i konfrontation med den konkrete verdens kaotiske indretning, kommer forventningen om logisk overensstemmelse ofte til kort. Det er tydeligt, at Lene - selvom hun nu ytrer tvivl - samtidig ved, at hun er syg. Flere mulige plot har været bragt på bane, dermed også flere mulige slutninger. Lenes første erfaring af, at læge C ikke anser hende for helbredt, motiverer hende til at tage imod tilbuddet om eksperimentel behandling. Hendes senere erfaring af, at C ikke kan udtale sig om, hvad der er tilbage inden i kroppen, indebærer den logiske konklusion, at hun muligvis ikke er syg. Dette harmonerer med det forhold, at kemoterapien er blevet uudholdelig, og motiverer hende (sammen med tvivl om terapiens virkning) til at sige fra. Der er narrativ sammenhæng på begge niveauer.Eksemplet illustrerer den antagelse, at lægen kan skabe et håb om helbredelse, uanset at alle læger anser helbredelse for usandsynligt, og uanset at han samtidig tilbyder opfølgende eksperimentel behandling - hvilket jo bør forudsætte tilstedeværelsen af sygdom.

Samtalen mellem patient og læge tager form af en forhandling om en sammenhængende historie. Himmelrumsmetaforen kan ses som lægens redskab til at etablere en sådan sammenhæng, men det er en ny sammenhæng, et nyt plot, i forhold til det tidligere etablerede plot om spredning, idet han nu fralægger sig muligheden og ansvaret for at vurdere hendes tilstand. Himmelrumsmetaforen er et redskab til at genskabe kontinuiteten i kvindens liv ved indirekte at benægte bruddet i hendes livsbane (jf. Becker 1994). Metaforen afspejler en situation, som er karakteristisk for udskrivningssamtaler (når patienten ikke anses for helbredt eller har fået tilføjet alvorlige komplikationer), dvs. på det tidspunkt, hvor der skal skabes en foreløbig slutning på fortællingen. Personalet taler som om, orden er re-etableret, idet behandlingen er givet. Det overlades dermed til patienten at beslutte, hvilket plot der er gyldigt.

Hvad enten sådanne diskursive skift er tilfældige, uoverlagte eller som her rummer en strategi, er det vanskeligt for patienter at gennemskue, hvilken diskursiv position lægen taler fra.

I takt med den lægelige akkumulering af ind-sigt sker en bevægelse hen imod angiveligt større uvidenhed om kroppens indre. Afstanden mellem patientens og lægens viden om hendes sygdom øges, efterhånden som lægen ophober viden. Lægen inviterer med sit bidrag til den fælles fortælling til et nyt plot, der stammer fra en anden diskurs end hidtil. Det er et håbs-plot, der henter sit råstof og sin legitimering fra folkelige teorier om den individuelle psykes indvirkning på patologiske processer snarere end fra klinisk erfaring. Teorier, der især får konsekvenser, når de aktualiseres i forbindelse med sygdomme, over for hvilke forhåndenværende behandlinger er delvis utilstrækkelige. Håbs-plottet kan imidlertid også ses som lægens eget håb og sympati-tilkendegivelse; som medmenneske håber han virkelig det bedste for patienten. Antropologen Mary-Jo Good m.fl. mener, på baggrund af en undersøgelse blandt amerikanske onkologer, at lægens egen dødsangst er en vigtig baggrund for diskursen om håb (Good et al. 1990). Dette synes især at være tilfældet, når lægen aldersmæssigt eller på anden måde har let ved at sætte sig selv i patientens sted.

Samtalerne illustrerer det paradoks, kirurgen befinder sig i - og giver videre til patienten - idet han søger at leve op til kravet om præcished og åbenhed om diagnosen, men samtidig søger at imødekomme en mere psykologisk orienteret opfattelse af sygdom, idet han vægrer sig ved at fortælle patienten, at hun er syg. Et paradoks mellem diagnose og håb, hvor diagnosen viser sig at være bøjelig for lægens fortolkning og nu ikke særlig præcis - eller rettere: den udspecificerede diagnose har ingen relevans for lægen på dette tidspunkt, fordi den eneste kirurgisk mulige behandling er udført. Det er ikke længere meningsfuldt for ham at fortælle hende, hvad han ved eller regner for sandsynligt, derfor skifter han diskurs.

Forskellen mellem samtalerne før og efter operationen illustrerer imidlertid også, at de har hver deres funktion: først at definere den syge person som patient på et hospital og tilvejebringe grundlaget for operation, dernæst at redefinere den kræftopererede fra at være patient til igen at være person i familien og samfundet. På et andet niveau illustrerer dette, at information om diagnose ikke er givet én gang for alle, men er afhængig af hvor og på hvilken måde, den indgår i fortællestrukturen. Lægens information skifter grundlæggende karakter alt efter, om den gives før eller efter behandlingen, og før eller efter udskrivningen.En metaforisk snak om sygdom - og død

Lene bliver genindlagt 7 1/2 måned efter operationen. "Hun er meget gul", fortæller sygeplejersken mig alvorligt. Lene selv forklarer indlæggelsen med, at hun har influenza; hun har kastet op og været tiltagende svimmel i ugens løb. Lenes mand siger, at hun har været syg et par uger, og tilskriver hendes tilstand en maveinfektion med henvisning til en salmonellaepidemi, som netop har været en stor mediebegivenhed. Den praktiserende læges henvisningsdiagnose er: "Neoplasma malignum recti operata. Icterus" - gulsot efter operation for kræft i endetarmen.

I de følgende uddrag fra to samtaler mellem patient og læger spiller metaforik også en central rolle. Samtalerne illustrerer, hvordan et tegn bliver metafor for (en forværring af) den sygdomsproces, den er tegn på, og for nært forestående død. Her bruges metaforen metonymisk, dvs. en del (sygdomstegnet) henviser til helheden (sygdomsprocessen).

"Vi skal finde ud af, hvorfor du er gul" siger sygeplejersken til Lene som forklaring på, at man vil sende hende til ultralydsundersøgelse af lever og galdeveje. Sygeplejersken arrangerer en lægesamtale samme dag, så Lene kan blive informeret om undersøgelsens resultat. Samtalen foregår i sengeafdelingens samtalerum, der er spartansk møbleret med et lille rektangulært bord af spisebordshøjde, en lille sofa og tre stole; en ligegyldig reproduktion i lette pastelfarver pryder den ene væg. Læge D sidder (med sine lange korslagte arme hvilende på sine ligeledes lange korslagte ben) noget sammenkrøbet ved den ene bordende, skråt vendt mod patienten, der sidder i sofaen. Sygeplejersken sidder over for patienten, og jeg lidt på afstand af den anden bordende.

Lene er meget slap og har svært ved at holde øjnene åbne.

Læge D åbner samtalen: "Hvordan går det?"

Lene (tonløst): "Det går meget godt. Jeg er bare så frygtelig træt".

D kommenterer ikke trætheden, men fremhæver et tegn - som for en lægperson ikke nødvendigvis har logisk sammenhæng med træthedssymptomet:

"Der er jo det, at du er så gul..."

Lene (prompte): "Jeg synes ikke, jeg er gul".

Lægen: "Jo... du er altså lidt gul".

Lene tier.

Med afsæt i denne meddelelse går D videre til at informere om resultatet af ultralydsundersøgelsen:

"De gode nyheder er, at der ikke var noget på leveren, som man havde ventet. Derimod var der nogle fortættede områder omkring galdevejene, som sidder og presser, så galden ikke kan løbe ned i tarmen. Det er derfor du er så gul, og det er derfor du har det lidt skidt nu, at du er træt og har kvalme. Og vi må nok regne med, at det er den oprindelige sygdom, der viser sig igen". Inden undersøgelsen havde ingen fortalt Lene, hvad man ventede at finde. Nogle lægers tilbøjelighed til at værdisætte nyheder er legendarisk. Her er det paradoksalt, at det præsenteres som en god nyhed, at spredningen ikke sidder netop dér, hvor lægerne havde ventet den, men ved siden af.(8)

Lene: "Jeg troede det var influenza".

Lægen: "Nej... Har du feber?"

Lene ryster på hovedet.

Lægen: "Kulderystelser...?"

Lene: "Nej".

Lægeligt set er influenza-teorien irrelevant, D tager den alligevel op; han følger de sociale koder for almindelig høflighed. Intermezzoet er en vigtig del af forhandlingen. Dels kan det for lægen selv være en kortvarig lettelse at tale om influenza frem for om det, han er i færd med at sige, dels er hans berøring af og dernæst varsomme afvisning af influenza-teorien et pædagogisk, samtaleteknisk redskab til at komme videre i samtalen:

Lægen: "Nej, vi må nok sige, at det er den oprindelige sygdom, der nu sidder og trykker i det område, hvor galden løber ud i tarmen".

Lene: "Nå".

D foreslår, at der gøres et forsøg på et lindrende indgreb (ERCP(9)), som kan genskabe passagen, og han forklarer, hvordan det foregår.

Han tilføjer: "Det er lidt ærgerligt, at din mand ikke er her. Det ville nok være en god idé, hvis vi kunne arrangere en ny samtale efter konferencen i morgen, hvor din mand også kan være med". Lene nikker. Ingen af de to nævner, hvorfor hendes mand, der hidtil ikke har været direkte inddraget i hospitalets procedurer, nu bør være med. Det tyder på en uudtalt enighed om, at situationen er alvorlig.Næste dag har både læge D og sygeplejersken fri, og samtalen varetages i stedet af læge B ledsaget af afdelingssygeplejersken. B sidder på en stol tæt ind til den ene langside af bordet, som han hviler albuerne på, Lene og hendes mand sidder overfor i sofaen, sygeplejersken og jeg ved hver sin bordende. Samtalen indledes bemærkelsesværdig lig den foregående, omend B er noget mere kontant, og samtalen føres - på patientens initiativ - hen på en videre konklusion:

Læge B indleder: "Hvordan har du det?"

Lene: "Jeg er så frygtelig træt".

Lægen: "Du er selvfølgelig noget gul..."

Denne gang accepterer patienten stiltiende vurderingen.

Lægen fortsætter: "Det, vi kan tilbyde er, at vi undersøger, om det kan lade sig gøre at skabe forbindelse til tolvfingertarmen, så galden kan løbe ud. Vi kan forsøge at afhjælpe din tilstand. Det vil gøre, at du føler dig bedre tilpas, du vil komme af med din træthed, og du vil holde op med at være gul. Men jeg tør ikke garantere for, at det kan lade sig gøre. Det er det eneste, vi har at tilbyde, men vi kan ikke love, at det vil lykkes".

Lene har tilsyneladende accepteret metaforen, hun spørger:

"Hvad så? Vil jeg så blive ved med at være gul?"

Hvilket B tager op som anledning til at konkretisere, at resultaterne af den hidtidige behandling er negative - han skifter niveau fra metaforen til det konkrete - og til at gentage tilbuddet om handling:

Lægen: "Ja. Vi må jo nok sige, at den behandling, du har fået på [hospital X] ikke har kunnet standse sygdommen. Det, vi gør, er at booke dig til en ERCP".

Også han forklarer proceduren. Under resten af seancen taler Lenes mand hektisk, han er vred. Han protesterer mod udsigten til to dages ventetid; i forvejen havde de måttet vente weekenden over på ultralydsundersøgelsen. Lene nøjes med at svare "Nå" eller "Ja", når lægen henvender sig til hende; hun ser hele tiden kun på lægen, hendes ansigt er ubevægeligt. Da samtalen synes ved at slutte - med lægens løfte om en dags fremskyndelse af indgrebet - bryder hun pludselig den forsonende stilhed:

"Hvor længe kan jeg egentlig leve med det her?"

Efter nogle sekunder, der synes stivnede i lydløshed, svarer lægen:

"Det er ikke til at sige noget om".

Lene fastholder hans øjne med sit blik. Han studerer hendes ansigt, læner sig langsomt tilbage i stolen, lægger armene over kors foran brystet - men uden at bryde øjenkontakten - og tilføjer:

"Det eneste, jeg kan sige, er... at det er begrænset".

Lene døde ti dage senere.(10)Begrebet gul viste sig at dække over flere niveauer som metafor for de tilstande, farven er tegn på i den aktuelle sammenhæng: gul står for gulsot, som er tegn på metastasering i leverregionen, som indebærer manglende mulighed for helbredelse, hvilket igen forvarsler døden. Begge læger lægger diskret fysisk afstand til patienten og til emnet med en selvbeskyttende kropsholdning - B's distance-gestus ledsager den mest afgørende information (metaforens opløsning): at patientens død er nært forestående. Og Lene kvitterer med en anden selvbeskyttende gestus; som eneste synlige reaktion på lægens svar presser hun læberne sammen, hun lukker så at sige ansigtet (følelserne) af.

Jeg undredes over den megen snak om gulhed, som jo ikke i sig selv er særlig plagsom. Samtalerne forekom mig alligevel relativt gode; der var ingen misforståelser og ubesvarede spørgsmål. Tilsyneladende opstod en talemåde om sygdom - eller rettere: om død - som tilfredsstillede begge parter. Eksemplet vidner om kirurgers ubehag ved at tale om sygdom, de ikke kan tilbyde en form for handling over for, og (forståelige) modvilje mod at tale om døden. Det fremgår også, at patienter kan have en tilsvarende modvilje. Der opstår konsensus mellem patienten og de to læger om at betone gulheden frem for tilstandens alvorligere aspekter. Gul synes at fungere som en tilfredsstillende metafor, der tillader de implicerede at bevare en distance udadtil og at undgå den intimitet og mulige krænkelse, som en hovedkulds blotlægning kan indebære.

Man kan sige, at der igen er to plot: et om gulsot, og at det nu er det, man forholder sig til (mulig slutning: bedring, lindring); et andet om kræftsygdommen (mulig slutning: døden). Tegnet, gulfarvning af hud og slimhinder, omtales ikke blot i dets medicinske betydning, men som en karakteristik af personen: "Du er gul" bliver ensbetydende med, "du er dødeligt syg". At der opstår konsensus om betydningen af at være gul, at patienten opfatter gul som tilsigtet, som en alvorlig "diagnose", skyldes konteksten: begge læger signalerer i samtalerne som helhed ro, alvor og empati, ligesom de lægger en alvor i ordet gul, som det vanligvis ikke fortjener. I den pause, der opstår, da Lene indkaster sit direkte spørgsmål, er det næsten forventeligt, at lægens øjne vil flakke, fordi det er en meget pludselig over-konkretisering af dødsaspektet på et tidspunkt, hvor samtalen er begyndt at handle om noget mindre farligt, ægtefællens vrede. B's øjne flytter sig ikke, de aflæser hende. Han tager spørgsmålet alvorligt. Det, at han ikke undviger, viser hans respekt; bevaringen af øjenkontakten synes nødvendig for patientens værdighed. Pausen, som B etablerer, bruger han til at overveje sit svar; den er også et virkemiddel, der understreger alvoren i situationen.

Som samtalerne viser, kan metaforer - når parterne er enige om metaforen, som med gul - danne en platform for samtale om vanskelige emner, som på én gang favner flere erfaringsdomæner, her patologi og livsverden. Jeg er derfor uenig med Sontag, når hun i sit indflydelsesrige essay "Illness as Metaphor" (1983) retter en generel kritik mod brugen af metaforer om lidelse og argumenterer for en klinisk renset, metaforfri diskurs om kræft. Metaforer kan give indsigt og lette kommunikation. Mennesker har og har altid haft brug for metaforer, hverdagssproget er fuldt af dem. I forbindelse med debatten om læge-patient-kommunikation bemærkes vanligvis kun den negative brug: lægens forskønnende, bagatelliserende eller populariserende omskrivninger, som patienten ikke gives mulighed for at tyde. Det kan være metaforer, som lægen forstår vægten af - "boller på lungen", "hirsekorn på leveren" (af en kirurg anvendt ved information om metastaser) - men hvis betydning kan være gådefuld for den syge. Den syge fortolker måske ikke beredvilligt sådanne metaforer i overensstemmelse med den virkelighed, der gemmer sig bag dem, især ikke hvis lægen i sit tonefald eller gennem sit kropssprog samtidig understøtter det hyggelige og ufarlige i metaforerne. Det kan opfattes som manglende seriøsitet hos lægen og dermed desrespekt for patienten. Patienter er imidlertid forskellige med hensyn til, hvordan de ønsker en diagnose formidlet, og ofte opfinder patienter selv metaforer, der nedtoner tilstandens alvor.

Lene undgik gennem hele sygdomsforløbet så vidt muligt at tale om sin sygdom, også med familien; det er tænkeligt, at hun netop foretrak den metaforiske tales diskrethed. Det forhindrer imidlertid ikke, som samtalerne viser, at hun selv var i stand til nøgternt at iværksætte mere direkte tale. Problemet for lægen (som B løser) er at opfatte og imødekomme initiativet.

Eksemplet viser, at man bør tage sig i agt for at ty til alt for stringente modeller af, hvad patienter har brug for af ordrethed. Lene søgte de mest afgørende informationer om sin sygdom, men udviste ikke ønske om at drøfte de mere intime aspekter af sygdommen, operationen eller stomien med personalet. Hendes valg af små ord ("noget", "influenza") om sin sygdom er blandt andet tegn herpå. Hun distancerede sig fra hospitalet og søgte at begrænse den følelsesmæssige kontakt til personalet. Distancen kan ses som hendes metode til at beskytte sin værdighed - til at besidde og bevare kontrol.Fra klarhed til obskuritet

Jeg har søgt at vise, at kommunikation om diagnose udvikler sig over tid og kan ses som en fortælling, der konstrueres af patient og læge i fællesskab; en fortælling, der samtidig virker ind på sig selv og er medskaber af sin egen fortsættelse. Studier af kommunikation vil give forskellige resultater, alt efter om man analyserer enkeltsamtaler eller om man studerer længerevarende processer. Ser man kun på den ene af de samtaler, hvori metaforen gul indgår, vil man ikke forstå, hvad den betyder, og man vil få et andet resultat. I den første samtale afviser Lene gul, hvorfor man vil synes, at hun ikke kan bruge samtalen. I den anden samtale har hun taget den til sig, der opstår konsensus om metaforen, og forhandlingen kan fortsætte.

De professionelle gør sig selvfølgelig tanker om, hvordan de udløser mening hos modtageren. Budskabet harmonerer imidlertid ikke altid med den tilsigtede mening eller erklærede hensigt, og den mening, der forventes produceret hos patienten, kan være baseret på vilkårlige betragtninger over, hvad patienten er bedst tjent med. Lægen kræver på det psykologiske felt ikke samme belæg for sin tale, som når det drejer sig om kroppens biologiske processer.

Bevægelsen fra den præ-operative betoning af professionel erfaring og teknologisk dokumentation af patientens sygdom til den post-operative betoning af begrænsningerne i lægens viden - hvor den største indsigt og dokumentation foreligger - er ikke logisk for patienten. Patienten har ingen forudsætninger for at vide, at lægerne har skiftet valuta (fra sygdomskategori i diagnosesamtalen til individuel sygdom og lidelse i samtalen om histologisvar/himmelrum), og gentager sine spørgsmål i forventningen om en fortsættelse på den tidligere temmelig nøjagtige information.

Velmenende ambitioner om at give patienten håb er ofte baggrunden for at undlade præcisering af aktuel viden, men kan medvirke til at forpurre den del af samtalen, patienten forventer består i saglig information. For personer med en livstruende sygdom er det utvivlsomt vigtigt at kunne håbe. Ideen om håbets vigtighed afspejler desuden en bred kulturel holdning, der giver sig til kende hos mennesker af ethvert fag og social status. Men betyder det, at de ikke vil vide, hvad lægen på et fagligt grundlag ved, tror og tænker om deres tilstand? Lægens given håb resulterer ikke nødvendigvis i et håb hos patienten, men måske i mistillid, forvirring og tab af kontrol. Sammen med det statustab, bevægelsen fra at være person i et samfund til at være patient på et hospital indebærer, tilføjer denne lille uærlighed patienten endnu et statustab i kraft af den undervurdering, nogle kan opfatte tilbageholdelse af viden som. Nogle ønsker faktisk både lægens medleven og hans fagligt autoritative svar på deres spørgsmål - og ikke alle ønsker at dele deres egen eventuelle livsløgn eller vage håb med personalet. Fagligt autoritativ viden er ikke det samme som nøjagtig eller sand viden. Grænsen mellem sandhed og sandsynlighed er sjældent entydig; hvad der til nogle tider vil fremstå som sandhed, vil til andre tider fremstå som sandsynlighed afhængig af sammenhængen. Læge C betoner f.eks. hvad han ikke ved, til gengæld kan han med stor sikkerhed udtale sig om det sandsynlige - men det vil han ikke.

Men som det fremgår af de to sidste samtaler, vil det være en misforståelse at opfatte brugen af metaforer alene som uærlighed, forførelse eller udenomssnak. Metaforer er elementære redskaber, mennesker gør brug af for at forstå og gøre sig forstået. Forskellen ligger i hensigten med metaforen.

Læger vinder prestige og værdsættes af patienter ikke alene gennem deres (be-)handling, ved at gøre noget, men også gennem navngivningen af sygdom, ved at definere og sætte ord på en tilstand af kropsligt kaos. Navngivningen kan, i al sin gru, være en lettelse for patienten, et holdepunkt for både patienten og dennes pårørende. Navngivning er samtidig en indrømmelse og en bekræftelse af sygdom - patienten kan nu dele sin viden med nogen og blive taget alvorligt; der skabes en fælles platform. Patienten har da ikke blot udleveret sig selv, men drages ind i lægens begrebsverden.

Patienter kæmper for at finde ud af, hvilke spørgsmål der giver mening for lægen, og hvordan de kan spørge for at udløse et for dem meningsfuldt svar. Jo mindre de kender lægens aktuelle referenceramme, desto mindre er de i stand til at stille spørgsmål inden for en orden, hvor de kan få et svar.

Lægen udøver en vanskelig balanceakt, hvor han veksler mellem på den ene side ønsket om at indgyde patienten håb, og på den anden side leve op til kravet om at informere fyldestgørende om diagnosen. Men at vække håb er ikke i modstrid med en inddragelse af patienten i lægens viden, begrebsverden og velbegrundede overvejelser, heller ikke når realistiske tilbud om handling ikke eksisterer. Det afgørende er, at patienten føler sig taget alvorligt som en tænkende, handlende og følende person - at der er respekt og ligeværdig menneskelig kontakt.Referencer

Becker, Gay (1994) 'Metaphors in Disrupted Lives: Infertility and Cultural Constructions of Continuity', Medical Anthropology Quarterly 8:383-410.

Busch, Hanne Jessen (1997a), 'Kampen om kontrol i samspillet mellem patienter og professionelle', in: Helle Ploug Hansen & Carol Tischelman (red.), Komplekst og varieret. En antologi om svensk-dansk psykosocial onkologi. Lund: Studentlitteratur.

Busch, Hanne Jessen (1997b), 'En dialogisk fortælling om diagnose og død', in: Helle Ploug Hansen & Pia Ramhøj (red.), Tværfaglige perspektiver på sundhed og sygdom. København: Akademisk Forlag.

Calnan, Michael (1984) 'Clinical Uncertainty: Is It a Problem in the Doctor-patient Relationship?', Sociology of Health and Illness 6:74-85.

Cassell, Joan (1987) 'On Control, Certitude, and the "Paranoia" of Surgeons', Culture, Medicine, and Psychiatry 11:229-49.

Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Fernandez, James W. (1986) 'The Argument of Images and the Experience of Returning to the Whole', in: Victor W. Turner & Edward M. Bruner (eds.): The Anthropology of Experience. Urbana & Chicago: The University of Illinois Press.

Goffmann, Erving (1991) 'The Medical Model and Mental Hospitalization: Some Notes on the Vicissitudes of the Tinkering Trades', In: Asylums. Harmondsworth: Penguin (org. 1961).

Good, Byron J. & Mary-Jo DelVecchio Good (1981) 'The Semantics of Medical Discourse'. In: E. Mendelsohn & Y. Elkana (eds.), Sciences and Cultures. Sociology of the Sciences 5:177-212.

Good, Mary-Jo DelVecchio et al. (1990) 'American Oncology and the Discourse on Hope', Culture, Medicine and Psychiatry 14:59-79.

Hanks, William (1995) A Practice Approach to Language. Foredrag 24. april 1995, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Johnson, Mark (1987) The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Kirurgisk afdeling K (1994) Årsberetning . Bispebjerg Hospital. København.

Kleinman, Arthur (1980) Patients and Healers in the Context of Culture. Berkeley: University of California Press.

Klinisk Ordbog, 14. udgave (1994) København: Munksgaard & Den Almindelige Danske Lægeforening.

Lakoff, George & Mark Johnson (1980) Metaphors We Live By. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Linger, Daniel T. (1994) 'Has Culture Theory Lost Its Minds?', Ethos 22:284-315.

Sontag, Susan (1983) Illness as Metaphor. Harmondsworth: Penguin (org. 1977).

Turner, Victor (1975) Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society. Ithaca & London: Cornell University Press.

Young, Allan (1982) 'The Anthropologies of Illness and Sickness'. Annual Review of Anthropology 11: 257-285.


1. Hanne Jessen Busch, f. 1957, er mag.scient. fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Magisterkonferens om forholdet mellem biomedicin og folkelig indisk medicin i forbindelse med koppeepidemier og udryddelsen af kopper i Indien. Ansat som forsker ved Insitut for Antropologi ved Københavns Universitet i forbindelse med et projekt om forholdet mellem erfaring, repræsentation og fortolkning af smerte, angst og depression. Tilbage

2. Sygekassernes Helsefond og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, har finansieret projektet. Denne præsentation er baseret på Busch 1997b. Tilbage

3. Et illustrativt eksempel på denne opfattelse er kvalitetssikringstiltag vedr. præoperativ information til patienter med brok. Patienterne får skriftlig og mundtlig information i tilslutning til diagnose og beslutning om operation. En projektgruppe "anbefaler overvågning og forbedring af information ved brug af checkspørgsmål [...] Standarden er at 90% af patienterne [...] skal svare korrekt på de checkspørgsmål, som er udvalgt i forhold til informationspjecen. Kontrol af den enkelte patients forståelse af den givne information foregår som en del af indlæggelsessamtalen. Kontaktsygeplejersken får herved mulighed for at korrigere eventuelle misforståelser" (Kirurgisk afdeling K 1994:17). Men, som en sygeplejerske bestyrtet fortalte mig: en patient, der "svarede fuldstændig korrekt på alle checkspørgsmål", viste sig senere ikke at have forstået "noget som helst". Tilbage

4. Samtalerne fandt sted mellem november 1992 og juli 1993. Lene hæftede sig ikke ved navnene på de læger, hun kom i kontakt med; jeg finder det derfor naturligt at benævne dem læge A, B osv. (svarende til tidligere artikler). Lene er et pseudonym. Læger er i artiklen af nemheds- og anonymitetshensyn konsekvent omtalt som "han"; der var enkelte kvindelige kirurger på afdelingen. Der var en sygeplejerske tilstede ved alle samtaler, men som bisidder snarere end som deltager; mhp. begrænsning, omtales de her kun perifert. Skønt der ifølge afdelingsledelsen "ikke er noget til hinder for, at en sygeplejerske formidler en diagnose", sker dette ikke i praksis. Visse aspekter af sygeplejerskers rolle er behandlet i Busch 1997a. Tilbage

5. Plot hedder på dansk egentlig intrige - den forvikling i en historie, som sætter handlingen igang - men intrige betyder samtidig rænke, en association, der her vil virke meningsforstyrrende. Tilbage

6. "Dukes' C, grad III" henviser til stadie- og gradsinddeling af kræftsygdommen. Stadierne betegnes Dukes' A-D, hvor D svarer til størst spredning og metastasering (med fjernmetastaser, f.eks. til lever). En svulst betegnet grad III eller IV (lavt differentieret) består af væv, der har mistet det oprindelige vævs karakteristika, og den er mest malign (Klinisk Ordbog 1994). Der er en tættere sammenhæng mellem den anatomiske spredning (Dukes' stadie) og prognose end mellem det histologiske billede (grad) og prognose (J. Kjærgaard, pers. meddelelse). Diagnosen burde i Lenes tilfælde være Dukes' D, mente læge A, pga. levermetastasen. Muligvis har den manglende biopsi (beviset) været årsag til en lidt mildere diagnose. Tilbage

7. Det kan der være flere mulige forklaringer på. Én er, at det suspekte område var lokaliseret til øverst på højre leverlap og dermed vanskeligt tilgængeligt. Det kan samtidig forklare, at udvæksten ikke sås ved undersøgelse med ultralyd, idet den her dækkes af ribben eller højre lunge. Desuden skal en tumor være pænt stor (1-2 cm) for at kunne ses med ultralyd. Tilbage

8. Ultralydsdiagnosen er "metastasesuspekte forandringer omkring truncus coeliacus, porta hepatis og pancreas", dvs. omkring den pulsårestamme, der forgrener sig til lever, mavesæk og milt samt omkring leverporten og bugspytkirtlen. Tilbage

9. ERCP (= endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi) er en kikkertundersøgelse af bugspytkirtlen og galdevejene med kontrastvæske. Via kikkerten kan der i hovedgaldegangens munding indføres et lille rør, som sikrer afløb for galden; dvs. undersøgelse og behandling foregår på én gang. Tilbage

10. Forsøget på indsætning af et galdedræn mislykkedes. Læge B tilbød at gentage forsøget ugen efter, hvor hævelsen i det manipulerede område forventedes faldet. "Jeg synes, jeg er nødt til at tilbyde et nyt forsøg. Jeg kan ikke gøre andet", sagde B til mig. Da dagen kom, var Lenes tilstand så forringet, at indgrebet blev aflyst. Tilbage