Klitgaard
Startside Op Born Busch Dines Grodal Grund Halskov Hansen Jorgensen Klitgaard Lauge Lundquist Nielsen Siggaard Sondergaard Svendsen Forord Tekster Deltagere

 

Metafor og metonymi i Virginia Woolfs The Waves

Ida Klitgård(1)


I artiklen anvendes Roman Jakobsons teori om metafor og metonymi i en analyse af billedsproget i Virginia Woolfs modernistiske roman 'The Waves' fra 1931 med henblik på en indkredsning af billedsprogets erkendelsesmæssige funktion. Analysen tager sigte på en behandling af metafor- og metonymiteorien som praktisk læseredskab til en dybere indsigt i tekstuel meningsbestemmelse af billedsprog i en fortolkning af romanpersonernes bevidsthedsunivers. Herefter følger en mere overordnet diskussion om teoriens anvendelse som læsestrategi. Den erkendelsesmæssige funktion er således her behandlet i dobbelt forstand.


I dette indlæg vil jeg behandle en lille flig af mit ph.d.-projekt. Emnet er litterært og omhandler foreløbig metaforens, tidens og narrativitetens erkendelsesmæssige funktion i den engelske modernistiske forfatter Virginia Woolfs roman The Waves fra 1931. Med den erkendelsesmæssige dimension tænker jeg især på, hvordan vi via vores sproglige udtryk "forstår, fremstiller og gestalter virkeligheden" (Møller 1995:170). Derudover vil jeg naturligvis også behandle andre af Woolfs romaner, men holde mig til The Waves i denne omgang.

Først vil jeg referere til Roman Jakobsons teori om metafor og metonymi samt kort relatere den til den moderne litteraturforskning. Derefter vil jeg præsentere The Waves samt foretage en minianalyse af billedsproget i to udvalgte passager med henblik på en diskussion af teoriens anvendelse og generelle perspektiver.Med metafor og metonymi er der tale om to klassiske sproglige figurer, som af lingvisten Roman Jakobson er blevet brugt til at opdele først afatiske patienters sprogbrug og derefter selve menneskets sproglige diskurs i to overordnede typer, den metaforiske og den metonymiske.

Den amerikanske litteraturkritiker og -teoretiker Barbara Johnson har karakteriseret Roman Jakobsons dikotomi mellem metafor og metonymi som den moderne litteraturteoris svar på andre af vores uundværlige polariteter her i livet som fx salt og peber, Gøg og Gokke samt Yin og Yang. De to følgesvende har sågar fået æren af at besidde "the powerful privilege of dividing and naming the whole of human reality" (Johnson 1987:155). Det er sandt, at interessen for det uadskillelige makkerpar som opdelere af verden i et nydeligt overskueligt to-aksesystem har haft en gevaldig opblomstring inden for litteraturteorien, idet metafor og metonymi er blevet både fornuftigt brugt og kritikløst misbrugt af litterater, der har set lyset i den todelte strukturs indbyggede kombinationsmuligheder. Her var en måde, hvorpå man i litteraturanalyser nemt kunne få styr på en masse løse ender og få sat krølle på halen med én af tre konklusioner: enten er teksten hovedsageligt metaforisk opbygget, den kan være metonymisk opbygget, eller også er der en vekselvirkning mellem begge typer.

I den berømte artikel "Two Types of Language and Two Types of Aphasic Disturbances" (Pomoska & Rudy 1987) foretager Jakobson en tentativ gruppering af bl.a. litteratur i hovedsagelig metaforiske og hovedsagelig metonymiske produkter, idet han postulerer, at den romantiske, symbolistiske og modernistiske diskurs bevæger sig ved hjælp af de metaforiske relationer, mens realistisk diskurs er metonymisk. Genren poesi er metaforisk, prosa metonymisk, mens det straks er mere uklart - for mig at se - hvor dramaet skal placeres.

Jakobson understreger, at de to relationssammenhænge er indbyrdes afhængige af hinanden, og at metaforen ikke fortjener den mere fremtrædende position, den traditionelt er blevet tildelt i kulturvidenskaberne.

Denne på det tidspunkt nyskabende teori med appetitvækkerne metafor og metonymi, som jo er traditionelle litterære troper, bliver hurtigt nam-nam for litteraturvidenskaben. En stor del af litteraturkritikerne sluger den faktisk råt og brutalt og lader den komme ud igen som stramme litteraturlæsninger bygget op omkring aksesystemer, skemaer og sågar en slags indkøbsliste med to kolonner, med overskrifterne metafor og metonymi, der kan udvides med alskens ingredienser ad absurdum. Som eksempel på en tilbundsgående anvendelse af denne Jakobsonske inspiration kan nævnes den engelske forfatter og kritiker David Lodges bog The Modes of Modern Writing fra 1977, i hvilken han underkaster utallige moderne tekster en metafor-metonymianalyse (Lodge 1977).Men Jakobsons teori er da fascinerende. Det er da forførende læsning. Det er da tillokkende, i overskuelighedens navn, at opdele og navngive med Barbara Johnsons ord "the whole of human reality" som enten metaforisk eller metonymisk, eller hvad?

Problemet opstår blot, når man som jeg sidder og bakser med en modernistisk roman, der ikke vil lade sig sætte i bås på nogen måde, hverken genremæssigt eller stilistisk, hverken fortælleteknisk eller tematisk.Virginia Woolfs roman The Waves er hendes mest eksperimentelle roman, idet den både stilistisk og indholdsmæssigt er kulminationen på en lang række bøger med en stigende intensitet i personernes bevidsthedsstrømme og indre eksistentielle problemer - og dermed af en for læseren tilsvarende stigende sværhedsgrad. Hovedværkerne tæller Jacob's Room (1922), Mrs Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927), Orlando (1928) og The Waves (1931).

The Waves er især et genremæssigt eksperiment, idet bogen blander prosa, poesi og drama. Bogen er holdt i romanens kendte form, men sproget og især de til hvert afsnit indledende interludier om naturens kræfter skrevet i kursiv er særdeles lyriske og kan derfor næsten analyseres som en slags prosadigte. Det dramatiske islæt finder vi i de seks personers gennemgående enetaler, "soliloquies", der konstant indledes med en replik efterfulgt af "said Bernard", eller et af de andre fem navne, for derefter af fortsætte i en dramatisk enetale, hvis stil og indhold er yderst stiliseret og abstrakt.

Woolfs forhåbninger for og vision om den moderne roman var gengivelsen af virkeligheden, som den ser ud for den enkeltes bevidsthed. En virkelighed, der for Woolf ikke består af en række sammenkædede repræsentative ydre objekter som i den edwardianske realistiske prosa af bl.a. Arnold Bennett, men en virkelighed bestående af selve bevidsthedens opfattelse og bearbejdning af omverden. Man kan sige, at Woolf faktisk udlever det fænomenologiske projekt i sin fiktion.

Bogen følger de seks personer, Bernard, Neville, Louis, Susan, Rhoda og Jinny fra barndom til alderdom, fra skolestart til dødens indmarch. Vi hører deres stemmer reflektere over store eksistentielle spørgsmål, som kædes sammen med længerevarende poetologiske betragtninger over det at fortælle historier, det vil sige prosa, for Bernards vedkommende og poesi for Nevilles og Louis' vedkommende. I romanens sidste del læner den aldrende Bernard sig tilbage og diskuterer hele fortællingens og narrativitetens projekt. Selvbevidsthed og selvrefleksion er nøgleordene i dette værk. Spændingen mellem subjektivitet og intersubjektivitet er den overordnede filosofiske ramme. The Waves er et værk, man enten afskyr og hurtigt lægger fra sig på grund af monotoniteten og personernes evige "urealistiske" svæven rundt i de højere abstrakte luftlag, eller et værk, som fænger og fanger på grund af læseudfordringen i udredelsen af det komplekse netværk af perceptioner, motiver, billedsprog, gentagelser og tidslag.

I mit projekt undersøger jeg bl.a. metaforens og metonymiens erkendelsesmæssige funktion både på ordniveau, det vil sige udtrykt i de enkelte figurer, og i fortælleteknisk sammenhæng, det vil sige som udtryk for, hvordan personernes bevidsthedsdiskurs bevæger sig, hvordan det figurative sprog hænger sammen og udvikler sig.

Jeg vil her gerne - forsøgsvis - udkaste nogle idéer til, hvordan metafor og metonymi-teorien kan anvendes som litterært analyseredskab med henblik på en fortolkning af personernes opfattelse af omverdenen. Jeg har udvalgt passager fra starten af bogen, det vil sige det første interludium samt de seks personers åbningstaler. Bemærk, at de her skal forestille at være små børn! Men først interludiet:

The sun had not yet risen. The sea was indistinguishable from the sky, except that the sea was slightly creased as if a cloth had wrinkles in it. Gradually as the sky whitened a dark line lay on the horizon dividing the sea from the sky and the grey cloth became barred with thick strokes moving, pursuing each other, perpetually.
As they neared the shore each bar rose, heaped itself, broke and swept a thin veil of white water across the sand. The wave paused, and then drew out again, sighing like a sleeper whose breath comes and goes unconsciously. Gradually the dark bar on the horizon became clear as if the sediment in an old wine-bottle had sunk and left the glass green. Behind it, too, the sky cleared as if the white sediment there had sunk, or as if the arm of a woman couched beneath the horizon had raised a lamp and flat bars of white, green and yellow spread across the sky like the blades of a fan. Then she raised her lamp higher and the air seemed to become fibrous and to tear away from the green surface flickering and flaming in red and yellow fibres like the smoky fire that roars from a bonfire. Gradually the fibres of the burning bonfire were fused into one haze, one incandescence which lifted the weight of the woollen grey sky on top of it and turned it to a million atoms of soft blue. The surface of the sea slowly became transparent and lay rippling and sparkling until the dark stripes were almost rubbed out. Slowly the arm that held the lamp raised it higher and then higher until a broad flame became visible; an arc of fire burnt on the rim of the horizon, and all round it the sea blazed gold.
The light struck upon the trees in the garden, making one leaf transparent and then another. One bird chirped high up; there was a pause; another chirped lower down. The sun sharpened the walls of the house, and rested like the tip of a fan upon a white blind and made a blue finger-print of shadow under the leaf by the bedroom window. The blind stirred slightly, but all within was dim and unsubstantial. The birds sang their blank melody outside."I see a ring," said Bernard, "hanging above me. It quivers and hangs in a loop of light."

"I see a slab of pale yellow," said Susan, "spreading away until it meets a purple stripe."

"I hear a sound," said Rhoda, "cheep, chirp; cheep, chirp; going up and down."

"I see a globe," said Neville, "hanging down in a drop against the enormous flanks of some hill."

"I see a crimson tassel," said Jinny, "twisted with gold threads."

"I hear something stamping," said Louis. "A great beast's foot is chained. It stamps, and stamps, and stamps."

"Look at the spider's web on the corner of the balcony," said Bernard. "It has beads of water on it, drops of white light."

"The leaves are gathered round the window like pointed ears," said Susan.

"A shadow falls on the path," said Louis, "like an elbow bent."

"Islands of light are swimming on the grass," said Rhoda. "They have fallen through the trees."

"The birds' eyes are bright in the tunnels between the leaves," said Neville.

"The stalks are covered with harsh, short hairs," said Jinny, "and drops of water have stuck to them."

(Woolf 1931:3-5).

Som vi kan se, optræder interludiet i prosaform holdt i en ærkeophøjet lyrisk stil med et yderst sofistikeret billedsprog. Dette første interludium i romanen fremtræder som en art skabelsesproces, hvori de fire grundelementer ild, luft, vand og jord langsomt dannes og tager form. Først har vi ilden i form af solens komme, dernæst havet og himlen, som nærmest forekommer at være sammensmeltet. Først senere i passagen skilles de to elementer på grund af solens stråler, der tydeliggør adskillelsen i horisonten. Jorden kommer til syne i form af kysten og sandet, og nederst i passagen i form af en have. Passagen kan siges at være en metafor for menneskets morgen, altså dets barndom, hvilket understøttes af de seks barnestemmer umiddelbart efter.

Der er et væld af enkeltmetaforer i denne passage. (Af pladshensyn vil jeg her undlade at komme nærmere ind på en mere specifik adskillelse af "rene" metaforer og similer, men i stedet behandle dem under ét.) Fx er havet beskrevet som "a grey cloth", der ovenikøbet er krøllet. Bølgernes brus skyller ind over sandet som "a thin veil of white water", som et fint hvidt slør. Bølgerne portrætteres endvidere som en sovende person, der ubevidst trækker vejret rytmisk ind og ud. Horisonten fremtoner som bundfald i en grøn vinflaske. Himlen bliver klarere og klarere, som om en kvindes arm havde løftet en lysende lampe højere og højere op over horisonten. Derefter følger metaforer, som jeg ikke vil udpege specielt, men blot nævne i flæng som farver, der optræder i form af en vifte, luften som fibre, lyset som en rygende ild (hvilket vel egentlig er en metonymi, idet lys og ild er en del af samme element), en ulden grå himmel og skyggerne som blå fingeraftryk.

Den overvejende del af de metaforer, der er anvendt i denne lyriske skabelsesberetning, peger rent faktisk på inventar i et hus, i et hjem, som fx flasken, viften, det fine hvide slør, ildstedet, lampen, den grå dug og dén person, der ligger og sover. Enkeltmetaforerne hænger således sammen i en både tidslig og rumlig nærhedsrelation, idet de peger hen mod huset i haven nævnt i det sidste afsnit. Den tidslige relation er morgenen, hvor solen stiger op, og naturen og huset ved havet er ved at vågne. Den rumlige relation er placeringen af huset i naturen, dér hvor elementernes rasen er mest tydelig, nemlig ved havet.

Som den franske strukturalist Gérard Genette har set det i Marcel Prousts A la recherche du temps perdu, eksisterer der en slags metonymisk forhold mellem de enkelte metaforer og den samlende kontekst, mellem årsag og virkning (Genette 1982). Man kan her tilføje, at Woolf har ladet solens stråler fungere som pegepind, da de bringer os fra element til element, fra metafor til metafor.

Med skiftet fra interludium til børnenes taler konfronteres vi med hver enkelt barns rå sanseoplevelser ved naturens opvågnen på denne smukke morgen. Igen er der et blomstrende flor af enkeltmetaforer, som kan analyseres på forskellig vis. Bernards spindelvæv kan traditionelt symbolisere skønhed, struktur, orden, mønster og kompleksitet. Jinnys "drops of water" kan referere til renhed og fornyelse. Susans blade kan stå for årstidernes skiften og tidens forløb. Nevilles tunneller kan være en metafor for determinisme eller endda seksualitet, som vi ofte ser det i filmens billedsprog. Og sådan kunne vi blive ved.

Disse tolkninger er nærmest arketypiske, men alle disse billeder antager faktisk deres fulde betydning, som romanen skrider frem, idet de og mange andre metaforer langsomt påtager sig rollen som en slags motiver eller allegoriske emblemer, der går igen og igen på forskellig vis og dermed udvider og gør vores forståelse af de seks eksistenser dybere. Det er altså ikke nok at tænke i traditionel symbolik, men tolke billedsproget ud fra konteksten.

Da det ville blive et lidt for omfattende projekt at tolke hele romanen i dette indlæg, vil jeg i stedet se på de metaforer, der er mere eller mindre direkte aftryk af de allerede nævnte i det indledende interludium. I disse åbningsenetaler sker der nemlig også en art skabelsesproces, idet vi starter med solens komme: ""I see a ring", said Bernard, "hanging above me. It quivers and hangs in a loop of light."" Jævnfør også "a slab of pale yellow", "a globe" og "gold threads" som solens stråler. De fire grundelementer optræder også her, fx ilden i form af solen, luften i form af fuglekvidder, vandet i form af vanddråber og jorden i form af græsset og skovstien. Mens de seks personer taler, sker der samtidig en gradvis udvidelse af omgivelsernes mangfoldighed og kompleksitet.

Som i interludiet tager lyset til, farverne udvikles og dybderne anes gennem bladene: ""The birds' eyes are bright in the tunnels between the leaves," said Neville." Der er flere gentagelser af begivenheder fra interludiet: I interludiet nævnes fx bladene omkring vinduet, og Susan siger tilsvarende i sin enetale: "The leaves have gathered round the window like pointed ears".

Interludiets fortæller nævner fuglenes kvidren: "One bird chirped high up; there was a pause; another chirped lower down." I Rhodas enetale siger hun: "I hear a sound ... cheep, chirp, cheep, chirp; going up and down."

Personificeringen af skyggerne indledes i interludiet med "a blue finger-print of shadow under the leaf" og føres videre hos Louis: "A shadow falls on the path," said Louis, "like an elbow bent." Den personificerede beskrivelse af skyggerne bevæger sig på metonymisk vis fra fingrene og videre op ad armen til albuen.

Man kan sige, at interludiet næsten fungerer som "stage directions", idet de intense og unikke beskrivelser af omgivelserne sætter en slags metonymisk dagsorden for åbningstalerne og afspejles i personernes billedsprog.

The Waves, med dens sammenblanding af poesi, prosa og drama, kan ikke defineres genremæssigt stramt som enten metaforisk eller metonymisk. Det er heller ikke muligt at bestemme den til at være hovedsageligt metaforisk eller metonymisk opbygget, da metaforikken fx i disse passager vokser ud af og kædes sammen af en kontiguitet mellem forskellige sansninger af naturoplevelser. Perceptionen af dagens gry og den dertil hørende forestillingsevne hos fortælleren og de seks børn er nært forbundet i et billedsprog, der kobler det udendørs og det indendørs, naturen og det hjemlige.

Via analysen af metafor og metonymi er det muligt at få et indtryk af, hvordan Virginia Woolfs personer skaber og strukturerer omverdenen. Hvordan de fx rationaliserer, eller netop ikke rationaliserer, umiddelbare sansninger i et kompliceret billedsprog. Som romanen skrider frem, og de seks venner udvikler sig og modnes, bliver det mere og mere klart, hvordan det tiltagende komplicerede billedsprog er et udtryk for stadigt mere komplekse og abstrakte tanker og følelser hos hver enkelt om bl.a. livet, døden, kærligheden, sproget, tiden, kunst og identitet. Ved at analysere det, nøjagtigt som spindelvævet, tæt forbundne og smukt strukturerede net af metaforer og metonymier er det faktisk muligt at danne sig nogle tanker om, hvordan disse fiktionsfigurer erfarer og erkender det uforståelige, det abstrakte og det sanselige. Det var jo Virginia Woolfs modernistisk-realistiske intention at gengive den menneskelige bevidshed, som for hende var selve virkeligheden, så ægte og sandt som muligt.

Afslutningsvis kan man sige, at idet vi betragter metaforens overfladebetydning, det generelle, så aner vi samtidig den underliggende betydning, der som regel viser os det unikke. Der skabes således et spirituelt helhedsdannende overblik, og dermed kan man sige, at metaforer skaber en form for betydningsidentifikation.

I modsætning hertil optræder metonymien og dens evigt sammenkoblede kontiguitet i tekstens underliggende struktur som erkendelsesmæssigt på én gang reducerende og udvidende, idet den i stedet for at vise den store overordnede helhed og skabe en identifikation mellem elementerne, som metaforen forsøger at gøre det, fokuserer på forskelle i nærheden mellem forskellige enkeltbestanddele, nærheden i tid og rum og forbindelsen mellem årsag og virkning. Og alligevel har metonymien en uvurderlig fødselshjælperfunktion, som vi har set det, idet vores fortolkning af en metafors betydning bestemmes ud fra nærhedsrelationen til konteksten. Metonymien fremprovokerer således en form for metaforisk betydningsudvidelse i en strukturel sammensmeltning af identifikation og forskel.

Man kan på baggrund heraf måske konkludere, at det er i det kontinuerligt fleksible samspil mellem de to modsatrettede diskurstyper i én og samme diskurs, mellem identifikation og udvidelse, at læseren forstår, fremstiller og gestalter sine indtryk af bogen. I en litterær analyse og fortolkning af The Waves kan vi aldrig finde ultimative grundlæggende og sande identifikationer af omverdenen, idet disse identifikationer konstant undergår en metonymisk betydningsudvidelse.

Kan metafor- og metonymiteorien overhovedet bruges til noget, da den jo som så mange andre grandiose teorier, der forsøger at sige det hele og omfatte alt mellem himmel og jord, i virkeligheden oftest siger ingen verdens ting? Jeg er af den opfattelse, at hvis man går tilbage til ophavsmanden til denne teori, Roman Jakobson, og ikke lader sig forføre af de utallige reducerende kopianalyser, der er fulgt efter i kølvandet, så får i hvert fald jeg stor respekt for hans idéer. De var ikke ment som rigide spændetrøjer, men som absolut tentative, og var dermed med til at inspirere nytænkning.

Som læsestrategi kan Jakobsons poler være uvurderlige i en tilbundsgående strukturering af en teksts billedsprogsmønster. Især en modernistisk tekst som The Waves, da hele dens projekt er fremstillingen af mangeartede betydningslag. Bruges polerne rigtigt i et større teoretisk og analytisk perspektiv med konstant øje for reduktionsfaldgruberne, kan man faktisk efter en analyse komme til at spørge sig selv "Står der virkelig så meget?" Mine analyseeksempler er dermed naturligvis ikke udtømmende, men kan lede til videre refleksioner over billedsprog og betydning.

Det er jo ikke selve idéen om de konkrete troper metafor og metonymi, der er det afgørende. Det er faktisk de underliggende idéer om identifikation, forskel og betydningsudvidelse, der igangsætter og udvikler læserens iagttagelsesevne. Termerne metafor og metonymi er blot abstrakte størrelser, ja metaforer, for de almenkendte psykologiske betydningsskabende processer, der foregår i en læsers helhedsdannende dechifrering af en litterær tekst.Referencer

Genette, Gérard (1982) Figures of Literary Discourse. Oxford: Basil Blackwell.

Johnson, Barbara (1987) A World of Difference. Baltimore: The Johns Hopkins Press.

Lodge, David (1977) The Modes Of Modern Writing: Metaphor, Metonymy, and the Typology of Modern Literature. London: Edward Arnold.

Møller, Lis (1995) Om litterauranalyse. Odense: Systime.

Pomoska, Krystyna & Stephen Rudy (red.) (1987) Language and Literature. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

Woolf, Virginia (1992; 1. udg. 1931) The Waves. Oxford: Oxford University Press.


1. Ida Klitgård, f. 1968, er cand.mag. i engelsk og oversættelsesvidenskab fra Københavns Universitet 1994. M.Phil. i engelsksprogede modernismestudier fra University of Glasgow 1993. Ansat som ph.d.-stipendiat ved Engelsk Institut, KU 1996. Har tidligere været ansat som undervisningsassistent i oversættelse, Engelsk Institut, KU, og som projektvejleder i engelsk litteratur på Humanistisk Basisuddannelse, RUC. Publikationer: At benævne det unævnelige: Anne Marie Bjergs danske oversættelse af Virginia Woolfs 'The Waves', Danske Afhandlinger om Oversættelse: Oversættelse af litteratur nr. 6. 1995, Time, Narration and Consciousness in the 'Proteus' Episode of James Joyce's 'Ulysses', Angles on the English Speaking World nr. 9. 1996, medforfatter til Munksgaards Engelsk-dansk Ordbog (1996). Tilbage