Hansen
Startside Op Buus Dines Frandsen Halskov Hansen Lundquist Siggaard Stjernfelt Teilgaard Forord Deltagere

 

MetafDan
Registrering af dansk forskning og publikationer om metaforer

Carsten Hansen(1)

Hvad er MetafDan?

Som et vigtigt redskab i arbejdet med metaforer er jeg startet på en annoteret registrering af danske projekter og publikationer om metaforer. Forehavendet er døbt MetafDan. Initiativet skal ses som en dansk pendant til tidligere internationale bibliografier om metaforer, frem for alt Noppen (1985) og Noppen (1990), men udvidet med aktuelle løbende projekter.

I registret findes foreløbig hovedsagelig de arbejder, som er registreret i forbindelse med Netværket, herunder de allerede indsendte bidrag. Planen er at udvikle et kraftfuldt arbejdsredskab for alle med interesse i metaforer - frem for alt dansk metaforforskning i hele dens videnskabsteoretiske, videnskabsdisciplinære og anvendelsesorienterede bredde og mangfoldighed.

Hvordan udvikles MetafDan?

Ud over det input, jeg kan give registreringen via mit eget projekt (jvf. nedenstående Version 2 af MetafDan), vil jeg opfordre til, at man lader sit nuværende projekt og eventuelle (planlagte) publikationer registrere i MetafDan. Endvidere vil jeg være meget taknemmelig for enhver form for rettelser og supplerende oplysninger. Det er målet at få så mange annoteringer med som muligt, helst skrevet at forfatterne hhv. projektmedarbejderne selv.

Offentliggørelse

Det er tanken løbende at offentliggøre MetafDan i netværkets nyhedsbrev, ligesom den tænkes lagt ind på internettet.


MetafDan

Version 2 pr. 8.2.96

 

Ann. = Annotering

Aktor, Mikael (1995)
Ann:
Jeg har endnu ikke publiceret noget specifikt om metaforer, men forbereder en artikel om nyere ritualteori med hovedvægten på inspirationen fra Johnson og Lakoff. Inden for mit eget fag, religionhistorie, er denne inspiration endnu ikke udtrykt i mere end referencer til de tos arbejder uden egentlig analyse eller brug af dem. Men jeg er overbevist om, at de såvel som emnet metaforer i det hele taget, på flere punkter kan få betydning i det teoretiske studie af religion. MA.

Bertelsen, Henrik Obertin (1992) over - under: Relationerne over og under på dansk og engelsk set i lyset af kognitiv semantik (B-speciale). København: Institut for Nordisk Filologi. Københavns Universitet.
Ann:
I specialeafhandlingen gennemgår jeg den leksikografiske fremstilling af præpositionerne over og under i hhv. Ordbog over det Danske Sprog og The Oxford English Dictionary. Jeg har sammenlignet de to systemer og påpeger fejl og inkonsekvenser i de meget omfattende betydningsinddelinger. Derefter viser jeg, hvorledes en klarere og mere simpel betydningsinddeling kan foretages på baggrund af kinæstetiske bevægelsesmønstre og strukturelle metaforer. HOB.

Bertelsen, Henrik Obertin (1994) Sense Disambiguation Based on Cognitive Principles. Language Science.
Ann:
På baggrund af et materiale af autentiske eksempler (ekcerperet fra The Oxford English Dictionary) opstiller jeg et betydningshierarki for præpositionerne "over" og "under". Påvisningen af de strukturelle metaforers betydning for en betydningsinddeling perspektiveres i sidste del af afhandlingen ved en diskussion af enkelte aspekter af den leksikografiske behandling af et ords betydninger. HOB.

Bertelsen, Henrik Obertin (1996)
Ann:
Projektets mål er at opstille kriterier for identifikation af almensproglige genrer. Det ønskes samtidig at belyse metaforens frekvensforhold samt at afdække eventuelle genremæssige forskelligeheder. HOB

Bertelsen, Preben (1987) Terapeutiske metaforer: Psykoterapi i virksomhedsteoriens perspektiv. København: Dansk Psykologisk Forlag.
Ann:
I denne bog fremstilles nogle grundbegreber, med hvilke man kan tale om og forklare forholdet mellem på den ene side den måde hvorpå klienten opfatter sin verden og virksomt etablerer sig en tilværelse ved samfundsmæssig og kulturhistorisk forbundethed med andre mennesker, og på den anden side de oplevelser, fortællinger og fantasier, der præger og bærer den terapeutiske proces. Metaforer opfattes som fundamentale betydningsdannende operationer og i sidste ende som meningsfulde virksomheder, der involveres i og gensidigt befrugter hinanden. PB.

Bertelsen, Preben (1988) 'Kategorier, modeller og metaforer i kulturpsykologi', Psyke og Logos: 23-59.
Ann:
Denne artikel handler om kulturpsykologiens grundkategorier og de kategorifejl, der opstår, når vi forsøger at generalisere vore egne psykekategorier til kulturer, hvis psyker ikke lader sig kategorisere i disse. Som sikring mod sådanne etnocentriske kategorifejl foreslås udviklingen af en metaforik baseret på et kulturhistorisk betydningsbegreb, der er sensitiv over for forskellen mellem de overfladefænomenologiske variationer i de kulturelle narrative udtryk og de reale variationer i psykekategorierne. PB.

Bertelsen, Preben (1994) Tilværelsesprojektet: Det menneskeliges niveauer belyst i den terapeutiske proces.
Ann:
I bogen fremsættes den grundtanke, at al forståelse af mennesket må tage sit udgangspunkt i at vi bevidst og ubevidst har noget for med vort liv. Tilværelsesprojektet undersøges såvel i udviklingspsykologiens, som i den kliniske psykologis og i det kulturhistoriske perspektiv. Af særlig interesse med hensyn til metaforer er kapitel 2 (Det arbejdende fællesscenario) og kapitel 3 (Scenariernes intentionelle realisme). I kapitel 2 fremstilles en model af hvordan klientens fortællinger, fantasier og øvrige materiale er metaforisk bundet til hans/hendes tilværelse. I Kapitel 3 behandles realismeproblematikken i denne sammenhæng. PB.

Bredsdorff, Thomas (1989) 'Præmodernismens problem', Kritik 87: 85-94.

Bredsdorff, Thomas (1995) Modernismens metaforer. København: Institut for Nordisk Filologi. Københavns Universitet.
Ann:
Projekt med start i 1989. Opgaven er at bestemme den særlige status metaforen får i den poetiske modernismes teori og praksis; at bedømme den teoretiske litteratur om metaforen herudfra; og at udvikle et begrebsapparat der tager særligt hensyn til opgaven. Indtil videre er især to områder undersøgt: billedteori og -praksis blandt 1910'ernes imagister, især Ezra Pound og hans 'kinesiske' teori om metaforen; og Henrik Nordbrandts tyve bind digte, hvis kombination af metaforer med andre sproglige billedformer, især comparatio og allegori, giver anledning til en rehabilitering af Aristoteles' arbejde, der har været grundlæggende i 2000 år og derefter udskældt i 60. TB.

Bredsdorff, Thomas (1996) Med andre ord: Om Henrik Nordbrandts poetiske sprog. København: Gyldendal. Under udgivelse.

Cox, Murray & Alice Theilgaard (1987) Mutative Metaphors in Psychotherapy: The Aeolian Mode. London: Routledge.

Cox, Murray & Alice Theilgaard (1994) Shakespeare as Prompter: The Amending Imagination and the Therapeutic Process. London: Jessica Kingsley Publishers.

Engstrøm, Anders (1993) 'Metaforer', Filosofiske studier 14: 43-67.
Ann:
I første del af artiklen fremdrages en række aspekter ved metaforer og metaforbrug, som enhver metaforteori må kunne redegøre for. Der argumenteres herefter for, at ingen eksisterende metaforteori synes at kunne redegøre for alle karakteristika. Som en mulig forklaring herpå foreslås, at vores forståelse af bogstavelig sprogbrug ikke er tilstrækkelig til at kunne forstå metaforfænomenet. AE.

Engstrøm, Anders (1995) Metaforer og naturlige sprogs semantik. København: Filosofisk institut. Københavns Universitet.
Ann:
I projektet undersøges hvorledes vi identificerer og forstår metaforiske udtryk. Et særligt spørgsmål der vil blive undersøgt vedrører hvilken rolle metaforik spiller for beherskelsen af et naturligt sprog. Projektet vil således undersøge den tese, at et sprog først kan siges at være indlært for så vidt som man hermed behersker metaforik. Projektet kombinerer de seneste metoder og resultater inden for filosofi og lingvistik og vil søge at bidrage til det seneste årtis debat om metaforer inden for disse områder. AE.

Engstrøm, Anders (1996a) 'The Demarcation of the Metaphorical', I: Philosophy and Rhetoric. Under udgivelse.
Ann:
The problem of the demarcation of metaphor is analyzed by taking into consideration both examples of metaphor and theoretical suggestions as to how metaphor works. In section 1 and 2 it is argued that those who criticize the delineation of metaphor due to semantic deviance or believed falsity do so primarily on the basis of - apparent - counterexamples. In section 3, the apparent counterexamples are analyzed, and it is shown how these divide into different classes of metaphor which, though not directly identifiable by semantic deviance nor believed falsity, either are negations of clear cases of metaphor, or - more interesting; presuppose such conditions as components of a speaker's attitudes when identifying metaphor. The analyses establish as a conclusion that semantic deviance and believed falsity, though not usable as strict formal criteria, identify the central cores of metaphor, and that central metaphors play a paradigmatic role not only with respect as to how we identify metaphor, but also as to how metaphor works. AE.

Engstrøm, Anders (1996b) 'Metaforer og lighed', Filosofisk tidsskrift. Under udgivelse.
Ann:
Et klassisk stridspunkt inden for metaforteori, er hvorvidt metaforer udtrykker ligheder (sammenligningsteorien) eller snarere skaber ligheder (skabelsestesen). Searle kritiserer sammenligningsteorien for ikke at kunne redegøre for en række metaforiske udtryk, som ikke på relevant måde synes at kunne analyseres via sammenligningsteorien. I artiklen argumenteres for at Searles kritik bør korrigeres. Skabelsestesen og sammenligningsteorien bør betragtes som komplementære fortolkningsstrategier, som en fortolker kan benytte sig af. En følge af denne tese er, at hverken sammenligningsteorien eller skabelsestesen kan være en omfattende teori for metaforers virkemåde. AE.

Finnemann, Ole & Frederik Stjernfelt (1992) Kognition og sprog. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Gjedde, Lisa (1995) Fortællingens dimensioner: Kognitive implikationer ved anvendelse af fortællingen i faglig formidling. Roskilde: Institut for Kommunikation. RUC.
Ann:
Ph.d.-projekt. 1995-. Anvendelsen af metaforer og billeddannende sprog, som en del af fortællingens univers og de kognitive og emotive implikationer. LG.

Hansen, Carsten (1995) Danske metaforer: En diskussion af den kognitive semantiks muligheder i ét- og tosprogsleksikografien - med udgangspunkt i metaforbegrebet. København: Institut for Nordisk Filologi. Københavns Universitet.
Ann:
Ph.d.-projekt. 1995-. I en kritik af hidtidig behandling af metaforer, idiomer og kollokationer i leksikografiske fremstillinger vil jeg i lyset af nyere, kognitivt baseret metaforteori, især Lakoff og Johnsons afdækning af forskellige kulturbærende metaforkoncepter, foretage en lingvistisk og filosofisk belysning af metaforbegrebet. Jeg vil her specielt se på metaforens rolle i tekstproduktion med henblik på en alternativ organisering af leksikografisk materiale. Projektets praktiske del vil omfatte udarbejdelse af principper for en produktionsordbog ud fra de vundne erkendelser understøttet af empirisk materiale fra danske, og i mindre grad også tyske, tekstkorpora. Analyserne af dette materiale vil gennem hele projektet tjene som potentielt korrektiv til den generelle teori. CH.

Hermann, Jesper (1991) 'Hvor er betydningen henne? Kognitiv semantik og en traditon i dansk filosofi', Sprogvidenskabelige Arbejdspapirer fra Københavns Universitet årg. 1: 37-48.

Jensen, J. Hans C. (1995) København: Romansk Institut. Københavns Universitet.
Ann:
Ph.d.-projekt om den spanske digter Juan Ramn Jiménez (1881-1958), hvor én af de teoretiske søjler er Riccoeurs metaforteori. Hensigten er at undersøge forholdet mellem figurativitet og tematik diakront i forfatterskabet, og for at udfolde denne undersøgelse forekommer det nødvendigt med en teoretisk analyse af metaforens funktionsmåder i den litterære tekst. JHCJ.

Jørgensen, Steffen (1995) 'Metaforen som interaktion: I.A. Richards, M. Black, Lakoff & Johnson', Kultur & Klasse, Kritik & Kulturanalyse 78

Klitgård, Ida (1993) Stranded Minds: Time, Narration and Consciousness in James Joyce's Ulysses. København: Engelsk Institut. Københavns Universitet.
Ann:
På baggrund af bl.a. Pascals opdeling af menneskeheden i to bevidsthedstyper, én der anskuer virkeligheden geometrisk, rumligt, "vertikalt", og én der intuitivt oplever verden som et "horisontalt" forløb af tid, undersøger jeg Henri Bergsons og William James' opfattelse af fænomenet "tid" som en dynamisk, kontinuerlig strøm af bevidsthedselementer. James Joyce er af Wyndham Lewis blevet karakteriseret som hørende til denne intuitive "time-school", og derfor har jeg sat mig for at afprøve Bergsons og James' bevidsthedsteorier som baggrund for en nærlæsning af "Proteus" og "Nausikaa" episoderne i romanen Ulysses. Både Bergson og James har erkendt, at selvom menneskets eksistens ikke er baseret på geometriske strukturer må bevidsthedsprocesser, grundet begrænsninger i sproget, uundgåeligt skildres som struktur, gennem geometriske metaforer som linjen og cirklen. De hævder, at kun den litterære udtryksform har mulighed for at overvinde denne hindring i sin stræben mod en autentisk fremstilling af den menneskelige bevidsthed. Med udgangspunkt i denne tese består specialets hoveddel af en analyse af romanens narrative forløb som en afdækning af hovedpersonernes bevidsthedsliv og en diskussion om, hvorvidt Joyces tidsorienterede litterære sprog må støtte sig til en geometrisk rummetaforik. IK.

Klitgård, Ida (1995) 'At benævne det unævnelige: Anne Marie Bjergs danske oversættelse af Virginia Woolfs The Waves', DAO (Danske Afhandlinger om Oversættelse) 4
Ann:
En analyse af udvalgte passager i den danske oversættelse fra 1994 med særlig henblik på Woolfs billedsprog. IK.

Knudsen, Sanne (1993) Metaforens pragmatik. Roskilde: Institut for Sprog og Kultur. RUC.
Ann:
Ph.d.-projekt. 1993-1996. Mit teoretiske udgangspunkt i denne metaforanalyse er en pragmatisk eller diskursteoretisk tilgang til videnskabelig metaforbrug ud fra den holdning, at metaforens betydning og anvendelse ikke alene kan forstås ud fra et kognitivt synspunkt, men i høj grad også må fortolkes sprogligt og kommunikativt. Mit materiale er primære videnskabelige tekster samt enkelte sekundære tekster hentet fra molekylærbiologi i perioden 1950-1965 og 1980-1988 og fra atomfysik i perioden 1891-1913 - og ud fra lingvistiske og stilistiske analyser af denne lidt brogede samling tekster ønsker jeg at diskutere metaforens status og funktion i videnskabelige tekster. Den videnskabelige metafor er meget central i konstruktionen af videnskabelige fakta og jeg ser i første omgang på, hvordan den introduceres i det videnskabelige samfund, hvordan den tages op og afvises eller accepteres, hvordan den udvikles både begrebsligt og biologisk og hvordan den tilsidst fungerer som etableret og utvetydigt faktum med eksplicit referens. I anden omgang undersøger jeg muligheden for remetaforisering - og forankringen af denne mulige remetaforisering. Først og fremmest er spørgsmålet om en sådan overhovedet finder sted, hvordan og ikke mindst hvorfor. SK.

Krarup, Gertrud (1995)
Ann:
Menneske-maskin interaktion (også kaldet HCI: human-computer interaktion). I den forbindelse er min interesse vakt for den sprogbrug, der anvendes ved beskrivelse af interaktionen. Området er efter min opfattelse ladet med metaforer, som bl.a. synes at gå i retning af at "dehumanize" mennesker og "humanize" maskiner.GK.

Kultur & Klasse. Kritik & Kulturanalyse (1995) København: Medusa.
Ann:
Temanummer om metafor. Oversættelse af Roman Jakobsens berømte artikel om metafor og metonymi som sprogets to fundamentale funktioner: "To aspekter af sproget og to typer afatisk forstyrrelse". Oversigtsartikel af Steffen Jørgensen og Jørgen Dines Johansen om ikonicitet i litteratur. Bo Degn Rasmussen om metaforen hos Proust. Lise Busk-Jensen om metaforen i filmen "The Piano". Jan Esmann om ligheder mellem den jødiske traditions teksttænkning og sprog- og metaforopfattelsen i moderne tekstteori (Barthes, Derrida m.fl.). KK.

Kuteva, Tania & Chris Sinha (1994) 'Spatial and non-spatial uses of prepositions: Conceptual integrity across semantic domains', I: M. Schwarz Kognitive Semantik/Cognitive Semantics: Ergebnisse, Probleme, Perspektive. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
Ann:
Examines the metaphorical basis of diachronic extensions of prepositional meaning. CS.

Larsen, Svend Erik (1981) '"Angst", Fiction, Personality', Scandinavica XX 1: 5-43.
Ann:
En analyse af Ibsens Peer Gynt og sammenhængen mellem symbolbrug og forløbsstruktur. SEL.

Larsen, Svend Erik (1985) 'The Symbol of the Knife in Büchner's "Woyzeck"', Orbis Litterarum 40: 258-281.
Ann:
Kniv-symbolet i "Woyzeck" og dets særlige dramaturgiske rolle. SEL.

Larsen, Svend Erik (1986a) 'L'intrigue, modle du spectaculaire?', I: Helbo, A. Approches de l'opéra. Paris: 151-158.
Ann:
Om intrigen som handlingens drivkraft og som billede på handling. SEL.

Larsen, Svend Erik (1986b) Sprogets geometri: En analyse af sammenhæng og perspektiv i grundbegreberne i Viggo Brøndals sprogfilosofi I-II. Odense.
Ann:
Tegnproduktion og omverdensopbygning er et grundlæggende tema hos Brøndal, samlet om billedet af sproget som en geometri. SEL.

Larsen, Svend Erik (1988) 'The Creative Language', Scandinavian Studies 60/3: 325-345.
Ann:
Poetisk anvendelse af Brøndals sprogopfattelse, om den sproglige geometri. SEL.

Larsen, Svend Erik (1991a) 'Mallarmé: Modernista y modista. Poesa y periodismo en un contexto urbano', Términos de comparacin: 133-148. Ann: Om sammenhængen mellem verbale og non-verbale tegn i billeddannelsen hos Mallarmés modejournalistik og i moderne visuelle reklamer. SEL.

Larsen, Svend Erik (1991b) 'Manet, Picasso and the Spectator: Iconity or Identity?', Face 1: 93-113.
Ann:
Om visuel billeddannelse i et kommunikativt perspektiv. SEL.

Larsen, Svend Erik (1994a) 'Representation and Intersemiosis', Peirce and Value Theory: 255-276.
Ann:
Om litterær repræsentation i billede og verbal tekst. SEL.

Larsen, Svend Erik (1994b) 'Et in Arcadia ego. A Spatial and Visual Analysis of the Urban Middle Space', Advances in Visual Semiotics: 537-557.
Ann:
Parken som naturbillede. SEL.

Larsen, Svend Erik (1994c) 'The Center of Images - Images of the Center', American Images: 241-256.
Ann:
Om billedet i forhold til objekt, producent og recipient. SEL.

Larsen, Svend Erik & Jørgen Dines Johansen (1994) Tegn i brug. København: Amanda.
Ann:
Introduktion til semiotik, bl.a. om metaforen som ikonisk tegn. SEL.

Larsen, Svend Erik, Jørgen Dines Johansen & Anegrethe Østergaard (1987) 'Sémiotique', Théatre. Modes d'Approche: 113-165.
Ann:
Bl.a. om de teatralske tegns måde at etablere overførte betydninger på. Artiklen findes på engelsk i Approaching Theatre pp. 92-134. SEL.

Lundquist, Lita (1994) Oversættelse: Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. København: Samfundlitteratur.
Ann:
Mindre afsnit om metaforen set i oversættetsesstrategisk perspektiv. CH.

Lundquist, Lita (1995) 'Metaforer i fagsprog', I: Peder Skyum-Nielsen (udg.) Sprogets funktion og æstetik. København: G.E.C. Gads Forlag: 39-54.

Lyngsø, Niels (1993) 'Metafor og erkendelse. Kognitive aspekter af Sophus Clausens lyrik', Kritik 106: 53-64.

Madsen, K.H. (1989) 'Breakthrough by Breakdown: Metaphors and structured Domains', I: K. Klein & K. Kumar System Development for Human Progress. North-Holland Publishing Company.
Ann:
In the daily situation of work, the members of an organization usually act without the need to disengage and reflect on their own tasks. But, in the design situation, it becomes important to talk about and reflect on their own work. Moreover it is crucial to set the proper structured domain appropriate for computerization. The message of this paper is that a breakthrough in design may be achieved by conscious use of metaphors. Metaphors may be used to break down the unreflected being of the members of an organization and metaphors may be used for setting structured domains appropriate for computerization. The basic idea is to understand the organization in terms of other phenomena, whereby knowledge about these phenomena becomes a potential source of inspiration for designing new options. The paper builds its argument around a practical example as well as theoretical work on design and metaphors. The paper is concluded by a set of guidelines for metaphorical design. KHM.

Madsen, K.H. (1994) 'A Guide to Metaphorical Design', The Communications of the ACM, vol 36 no 12: 57-62.
Ann:
There is currently a growing interest in addressing the role of metaphors in the design process. By addressing metaphorical design from an empirical, a methodological and a theoretical perspective, this paper provides the basis for a systematic guide to metaphorical design. Rather than using a structural - or formal mapping - definition of metaphors, a pragmatic approach is applied, which emphasize use of metaphors as a particular kind of "seeing as" governed by previous situations and examples rather than by rules and fixed categories. KHM.

Madsen, K.H. & P.B. Andersen (1989) 'Design and Professional Languages', I: P.B. Andersen & T. Bratteteig (udg.) Computers and Language at Work. Oslo.
Ann:
This paper is about the design of computer systems and the professional language of their users. In the first part of the paper, we present an investigation of the professional language of three employees at a library. The focus of attention is the intensive use of metaphors - for instance the computer system seen as a physical space. Metaphors are used to understand substantial parts of the structure as well as the functionality of the system. The metaphors do not originate from the specific profession but from users' everyday experience. In the second part of the paper, we present a design approach where the professional language is taken as the starting point for a computer system. KHM

Mundbjerg, Torben (1995) 'Logik, metaforik og kinæstetisk bevidsthed', Horizont 4: 177-212.

Rasmussen, Sinne Lundgaard (1995a) Metaforens struktur: En semiotisk undersøgelse af metaforer i moderne dansk poesi. Under udgivelse.

Rasmussen, Sinne Lundgaard (1995b)
Ann:
Ph.d.-projekt i fortsættelse af Rasmussen (1995a) udvidet til også at omfatte maleri og skulptur, for gennem en betragtning af strukturer i alle de basale spatielle kunstformer at komme dybere ned i metaforens betydningslag. Interessefeltet er altså først og fremmest den æstetiske metafor. SLR.

Ruus, Hanne (1990) 'Kognitiv semantik på dansk - at være inde i betydningen', I: Mette Kunøe (udg.) Rapport fra 3. møde om udforskningen af dansk sprog

Sinha, Chris (1985) 'Background Knowledge: Inside or outside the whale?', I: G. Hoppenbrouwers, P. Seuren & A. Weijters (udg.) Meaning and the Lexicon. Dordrecht: Foris.
Ann:
Investigates metaphoric and metonymic processes in language and reasoning in context. CS.

Sinha, Chris (1988) Language and Representation: A Socio-Naturalistic Approach to Human Development. Hemel Hempstead: Harvester-Wheatsheaf.
Ann:
A comprehensive statement of an interdisciplinary theory of language and representation drawing on both natural and human sciences and taking an evolutionary-developmental (epigenetic) perspective on cognition and language. Contains revised and extended material from Sinha 1985 cited above. CS.

Sinha, Chris (1990) 'Evolution, development and the social production of mind', Cultural Dynamics 2: 188-208.
Ann:
Examines Vygotsky's theory of language and mind and the role played in the theory by the "paleomorphic metaphor". Extended and revised version of material in Sinha 1988 cited above. CS.

Sinha, Chris (1993) 'On representing and referring', I: R. Geiger & B. Rudzka-Ostyn Conceptualization and mental processing in language. New York: Mouton de Gruyter.

Sinha, Chris (1994a) 'Iconology and imagination: Explorations in sociogenetic economies', I: W. de Graaf & R. Maier (udg.) Sociogenesis Re-examined. New York: Springer-Verlag.
Ann:
Examines metaphoric and metonymic processes in the historical development of concepts and theories of rationality. CS.

Sinha, Chris (1994b) Se Kuteva, Tania & Sinha 1994.

Sinha, Chris (1995) Project Scala: Spatial Cognition and Language Acquisition: A cross-linguistic and cross-cultural study of spatial language and cognitive development. Psykologisk Institut: Århus Universitet.
Ann:
The research investigates the relationships between language, culture and thought, and falls in the areas of developmental psycholinguistics, cognitive science, cultural psychology and comparative cognitive linguistics. The aim of the project is to investigate the developmental interactions betwen the cognitive representation of spatial relationships, the representation of space in language, and the socio-cultural organization of space in the form of specific social and communicative practices and artefacts. Particular attention is given to metaphorical structuring of space based upon human embodiment, through the study of the body-part term employing language Zapotec. The research methodology is interdisciplinary, comparative and naturalistic, involving both field observation and experiment. The research involves both further analysis of existing (Danish, English, Japanese) data, and field research in non-Western communities to collect new data (Arrernte, Zapotec). We wish to find out to what extent spatial language and cognitive development are determined by (a) general and universal cognitive developmental processes; (b) specific semantic and grammatical characteristics of the target language to be learned; (c) specific patterns of symbolic and material culture. CS.

Sinha, Chris (1996) 'Theories of symbolization and development', I: A. Lock & C. Peters (udg.) The Handbook of Human Symbolic Evolution. Oxford: Oxford University Press. Under udgivelse.

Stjernfelt, Frederik (1992a) Se Finnemann & Stjernfelt 1992.

Stjernfelt, Frederik (1992b) 'Korrespondenser. Metaforens semiotik mellem kognition og poesi', Litteratur og Samfund 47-48

Stjernfelt, Frederik (1994) 'Metaforer holder Clinton ude af Bosnien. Interview med George Lakoff', Weekendavisen nr. 20. 24-30. juni 1994

Theilgaard, Alice (1987) Se Cox & Theilgaard 1987.

Theilgaard, Alice (1994) Se Cox & Theilgaard 1994.

Theilgaard, Alice (1995) 'Metaforer i Terapiens Tjeneste', Psyke & Logos 16: 164-173.

Theilgaard, Alice (1996) Transference and the Limits of Metaphor. København: Medicinsk Psykologi, Panum Instituttet. Københavns Universitet.
Ann:
A study of transference and the limits of metaphor. Examining the limits of the concrete in a cross-disciniplinary setting constituted by theology, forensic psychiatry and art. 1996-98. AT.


For videre søgning i udenlandsk forskning og publikationer henvises til:

Noppen, Jean-Pierre van et al. (1985) METAPHOR: A Bibliography of Post-1970 Publications. Amsterdam: Benjamins.

Noppen, Jean-Pierre van et al. (1990) METAPHOR II: A Classified Bibliography of Publications 1985-1990. Amsterdam: Benjamins.

Rohrer, Tim (1995) Annotated Bibliografi of Metaphor and Cognitive Science. http://metaphor.uoregon.edu/annbib.htm


1. Carsten Hansen, f. 1951, er cand.mag. i dansk, tysk og datamatisk lingvistik fra Københavns Universitet og ph.d.-stipendiat ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet. Projekt om den kognitive semantiks muligheder i ét- og tosprogsleksikografien - med udgangspunkt i metaforbegrebet og sproglige metaforer i dansk og tysk. Carsten Hansen har været ansat som leksikograf ved maskinoversættelsesprojektet EUROTRA (1990) og ved Gads forlag (1991-94). Udgivelser: Gads Tysk Large - dansk-tysk-dansk ordbog (1993), redaktør hhv. konsulent ved Dansk frekvensordbog (1992) og Gads Fransk Large (1994). Tilbage