Hansen
Startside Op Born Busch Dines Grodal Grund Halskov Hansen Jorgensen Klitgaard Lauge Lundquist Nielsen Siggaard Sondergaard Svendsen Forord Tekster Deltagere

 

Automatisk registrering af metaforer
i åbne, maskinlæsbare tekstkorpora

Carsten Hansen & Peter Widell(1)


I artiklen beskrives tre forskellige procedurer til automatisk registrering af metaforer i maskinlæsbare tekstkorpora: (A) simpel registrering af ko-forekomster af ord fra henholdsvis målområde og kildeområde, (B) simpel optælling af overensstemmelser mellem ord i sætning og ord i en såkaldt frametesaurus og (C) opslag i en frametesaurus som i (B) samt identifikation af semantiske roller/syntaktiske funktioner. Den metodiske pointe ved de to mere anvancerede er, at kun ikke-metaforiske forekomster identificeres positivt - metaforiske forekomster bliver registreret som "ulovlig" restgruppe.


Indledning

Projektet går ud på at udarbejde et værktøj til systematisk registrering af metaforiske ord og udtryk i maskinlæsbare tekstkorpora. Det interaktive værktøj tænkes anvendt af lingvister, herunder leksikografer, ligesom det vil kunne integreres i en interaktiv metaforordbog.

Foreløbig arbejder vi med følgende:

1.Automatisk registrering af orddele el. ord til afdækning af kildeområder for metafordannelse på basis af ord fra et defineret målområde, fx vrede

2.Automatisk registrering af forskellige metaforiske og ikke-metaforiske anvendelser af ord, fx ord med relation til kroppen, til planter, til krig, til vejret osv.

Ud over denne datalogiske, mindre del af værktøjet består den største del af projektet i en lingvistisk, manuel udarbejdelse af de forskellige kildeområder, som vi vil kalde en frametesaurus (jf. nedenfor).Baggrunden for projektet

Gennem vores mangeårige beskæftigelse med ordbøger og ordbogsfremstilling har vi fået en vis erfaring i at arbejde med tekstkorpora. På dansk har vi fra 1990 haft et repræsentativt, mindre korpus på 4 mio. løbende ord, det såkaldte Bergenholtz-Korpus eller DK87-90, som vi begge har brugt flittigt (Bergenholtz 1990). Imidlertid er det ofte sådan ved søgning i korpora - og det har det også været for vores vedkommende - at muligheden for at trække informationer ud af det har været begrænset af, at der kun står simple tekstsøgningsfaciliteter til rådighed. Ganske vist findes der programmer med mulighed for at operere med mere sofistikerede søgeprofiler, fx konkordansprogrammet WordCruncher. Alligevel er søgemulighederne her begrænset til såkaldte key word in context - eller KWIC-søgninger. Det gør, at det indtil nu ikke rigtigt har været muligt at søge efter fx ordklasser - substantiver, verber, osv. - syntaktiske funktioner - subjekt, objekt, indirekte objekt, prædikativ osv. - eller valensstrukturer. Ganske vist er der på forskningsniveau forskellige steder i landet bestræbelser på at udarbejde programmer, der vil kunne klare sådanne opgaver, men indtil videre fungerer programmer af den art kun på forsøgsplanet.

Det er i denne sammenhæng, vores projekt skal ses. Som det fremgår af det følgende, vil nogle af de programdele, vi anvender i projektet, have disse mere sofistikerede funktioner.

En anden baggrund for projektet har selvfølgelig været vores interesse for metaforteori, der da også er den egentlige anledning til, at vi præsenterer vores projekt. Bl.a. i forbindelse med den leksikografiske registrering og beskrivelse af halvdøde til døde metaforer i dansk har det været et ønske og en idé, om man ikke kunne undgå den meget omstændelige håndkraftsbaserede søgning og beskrivelse af metaforer i danske tekster ved at erstatte den med mere automatiserede former. Og det er netop, hvad vores projekt går ud på: at opbygge et automatisk edb-baseret system til at finde metaforiske anvendelser af ord i danske tekster og klassificere dem efter visse kriterier.Beskrivelse af værktøjet

Vi vil nu gå over til at præsentere vores første, beskedne model og de første resultater. I vor fremstilling baserer os på den lakoff-johnsonske grundforestilling om metaforen som en mapping mellem et kildeområde (source domain) og et målområde (target domain) (Lakoff & Johnson 1980).

Vi har foreløbigt arbejdet med følgende tre metoder til udhentning af metaforer fra tekster:

(A) simpel registrering af ko-forekomster af ord fra henholdsvis målområde og kildeområde

(B) simpel optælling af overensstemmelser mellem ord i sætning og ord i en såkaldt frametesaurus

(C) opslag i en frametesaurus som i (B) samt identifikation af semantiske roller/syntaktiske funktioner

Vi vil formulere metoderne som en slags brugsregler for en forsker, der vil søge oplysninger om metaforiske anvendelser af et eller flere ord i et tekstkorpus.

A. Metoden med simpel registrering af ko-forekomster af ord

Her skal man gå frem på følgende måde (figur 1):

 1. Det ord, der skal undersøges, vælges som søgeord (fx ordet vrede). Ligeledes vælges et tekstkorpus, hvori forekomster af ordet skal registreres (fx DK87-90).
 2. Med programmet findes nu alle sætninger i tekskorpus, der indeholder det pågældende ord (dvs. vrede). Sætningerne listes som en KWIC-konkordans (se bilag A.1.).
 3. Listen gennemgås af forskeren, der sammenholder sætningerne med sin intuitive viden om metaforbrug. Vi kan kalde det hans introspektive viden om frames, hvor vi ved en 'frame' vil forstå en situations- eller scenarie-baseret organisering af fænomener: sko sammen med sok, gren sammen med træ og blad, beskæring sammen med kultivering af planter osv.
 4. I de sætninger, hvor forskeren finder et brud på den frame, hans søgeord (her vrede) peger på - vrede har noget med følelser, handlinger og gestus at gøre - vil vi kunne se det som et eksempel på en sammenhæng, der tilfredsstiller den lakoff-johnsonske metaformodel: et homogent område har spaltet sig ud i to indbyrdes inhomogene områder eller domæner - et kildeområde og et målområde, hvorimellem der eksisterer en mulig mapping.
 5. I tilfældet vrede vil brudordene vise sig at være metaforisk anvendte ord eller kildeord såsom fx dampmaskine/beholder med væske, vildt dyr.
 6. Søgeproceduren kan nu gentages, men denne gang med et søgeord fra brudkonteksten i den første søgning, altså et kildeord. Denne søgning vil nu kunne skaffe forskeren ord fra kildeområdet.

Den her skitserede metode (A) kræver intet edb-teknisk, lingvistisk baseret søgeprogrammel ud over et almindeligt konkordansprogram, fx WordCruncher.

Metoden har ikke blot været anvendt af os. Den er ganske udbredt, og har bl.a. været benyttet til excerpering af materialet til COBUILDs metaforordbog (Deignan 1995).

Generelle mangler ved denne metode er:

 • Manglende lemmatisering ('stigende' vrede/vreden 'steg' i ham)
 • (Ofte) Manglende statistik og sortering af ko-forekomster
 • Men den væsentligste mangel er, at der ikke sker nogen frasortering af ikke-metaforiske udtryk, hvilket betyder omfattende håndsortering med gennemgang af lange ordlisterB.Metoden med simpel optælling af overensstemmelser mellem ord i sætning og ord i frameordbog

Metoden forudsætter en del programmeringsarbejde. Det vil vi ikke komme ind på i denne forbindelse. Derimod er det nødvendigt med en kort forklaring af, hvad en frametesaurus er.Hvad er en frametesaurus?

En frametesaurus er en ordbog, opbygget på en sådan måde, at de dele, ordene i ordbogen er organiseret i, svarer til områder, der kan optræde som kilde- eller målområder i den lakoff-johnsonske model. I tesaurussen kan indgå mere overordnede frames som 'ting i beholder', eller 'bevægelse' - eller der kan være tale om mere specifikke frames som fx 'kultivering af planter' eller 'opvarmning af ting og substanser'. Alle frames er - ideelt set, selv om vi slet ikke er nået så langt endnu - organiseret hierarkisk, altså som i en klassisk tesaurus. Heraf det valgte navn tesaurus. Helt konkret tager en frametesaurus form af en række arrangerede ordlister - i framen 'ting i beholder' en ordliste for ting og en ordliste for beholdere. Nedenfor (bilag B.1.) vises et uddrag af frameordbogen 'kultivering af planter', nemlig et uddrag af listen over forskellige aktiviteter i forbindelse med dyrkning. (Markeringerne bag ordene vil blive forklaret senere).

Vores metode formulerer vi igen i brugsregelform eller - hvor det er tilfældet - i form af programkørsler:

Der gås frem på følgende måde (figur 2):

 1. Det aktuelle ord, der skal undersøges, vælges (vi holder stadig fast ved ordet dyrke). Ligeledes vælges et tekstkorpus, hvori forekomster af ordet skal registreres.
 2. En programdel finder alle sætninger i tekstkorpus, der indeholder det pågældende ord (altså dyrke). Sætningerne listes i en KWIC-konkordans.
 3. Programmet udvælger sætningerne én for én til videre undersøgelse.
 4. Via en ny programdel foretages et automatisk opslag i frametesaurussen. Ordbogsopslaget - i vort tilfælde af ordet dyrke - aktiverer den eller de frames i tesaurussen, ordet har tilknytning til.
 5. Alle ord i den aktiverede frame testes mod den aktuelt undersøgte sætning, dvs. hvert ord i sætningen slås op i tesaurussen. Hvert 'hit' registreres, inklusive det 'hit', søgeordet udløser.
 6. Resultatet af registreringen giver nu anledning til følgende slutbestemmelse af den sætning, søgeordet indgår i: Scorer en sætning mere end et vist antal hits, n, anbringes den i gruppen af ikke-metaforiske kontekster. Scorer den kun det pågældende antal hits, n, anbringes den i gruppen af metaforiske kontekster. I vort eksempel med ordet dyrke vil vi da kunne tale om henholdsvis ikke-metaforiske og metaforiske kontekster for anvendelse af det pågældende ord.

Vi har testet nogle ord på det tidligere nævnte DK87-90, bl.a. netop ordet dyrke. Resultatet af kørslen af dyrke ses i bilag B.2, B.3 og B.4.

Mangler ved denne metode er:

Som man kan se af de forkerte anbringelser (mærket med asterisk), falder det maskinfrembragte snit i metaforiske og ikke-metaforiske anvendelser af dyrke ikke fuldstændig rent i de to grupper. Men det er forbavsende tæt på.

Hvis vi ser nærmere på de forkerte anbringelser i metaforgruppen, finder vi følgende fejltyper:

 1. Sætninger kan være tvetydige. De kan ikke i sig selv bestemmes som enten metaforiske eller ikke-metaforiske. Det gælder (lidt anstrengt) sætning 11: *i forbindelse med dyrkningsprojekter ...

  Fejleliminering: Der hentes yderligere kontekst ind, hvilket vil være relativt let.

 2. Ord fra én frame overføres i en anden frame, uden at der er tale om en metaforisk mapping. Eks 19: Prisen i fjor til dyrker var 7,75 kr (en dyrker overføres fra 'kultivering af planter'-framen til en 'køb-og-salg'-frame).

  Fejleliminering: De forskellige frames skal organiseres indbyrdes i frametesaurussen.

 3. Sammensatte ord kan ikke opløses. Det gælder fx bærdyrkerne i eksempel 12 og 18.

  Fejleliminering: Der skal tilføres en morfologisk parser. En sådan morfologisk parser vil vi omtale i det følgende.

C. Metoden med identifikation af semantiske roller/syntaktiske funktioner

Der gås frem på følgende måde (figur 3):

 1. Det ord, der skal undersøges, vælges (fx dyrke). Ligeledes vælges tekstkorpus.

 2. Programmet finder nu alle sætninger i tekskorpus, der indeholder det pågældende ord (altså dyrke). Sætningerne listes i en KWIC-konkordans.

 3. Programmet udvælger sætningerne én for én til videre undersøgelse.

 4. Via endnu en programdel foretages derpå en grammatisk analyse af de listede sætninger. Denne analyse finder først sted i form af såkaldt parsing eller automatisk strukturtilordning eller strukturmarkering. Parsingen består i dette tilfælde af to dele:

  Første del er en morfologisk parsing af alle ord i hver sætning. Resultatet heraf er registrering og markering af de pågældende ords rødder, stammer, aflednings- og bøjningsendelser. Parsingen foregår rent konkret på følgende måde:

  For alle simpleksord slås op i en fuldformsordbog for simpleksord, dvs. en ordbog indeholdende alle bøjnings- og afledningsformer samt en henvisning til ordets lemmaform, dvs. den form, ordet har, når det står som opslagsord i en ordbog.

  For alle komposita, sammensatte ord, findes deres rodbestanddele gennem en række algoritmisk ordnede ordbogsopslag på forskellige dele af ordet, så til sidst også deres roddele, stammedele og aflednings- og bøjningsdele kan identificeres.

  Har man oplysning om et ords aflednings- og bøjningsforhold, har man også oplysning om ordets ordklasse og fx for et verbums vedkommende, om det er finit eller infinit, aktivt eller passivt. Hvert ord 'tag'es' nu med disse oplysninger, dvs. oplysningerne anbringes bag ordet i særmarkeret form.

  Anden del er en syntaktisk parsing af sætningerne på baggund af de tag'ede ord. Her bestemmes de syntaktiske funktioner verbal, subjekt, objekt, indirekte objekt, prædikativ, objektsprædikativ, adverbialer. Analysen omfatter også en analyse af ledsætninger.

  Dette arbejde er endnu ikke afsluttet. Hvor langt vi indtil videre er nået, fremgår af nedenstående (bilag C.1.).

 5. Via en ny programdel foretages et automatisk opslag i en frametesaurus, der stort set minder om den frametesaurus, vi omtalte under den forrige metode. Blot er der tilføjet nogle vigtige oplysninger. Bl.a. om, hvilke roller de forskellige ord i frametesaurussen kan spille i de forskellige frames.

  I B.1. på bilagets side 1 vises, hvordan det ser ud for fx verbet vande:

   vande|va|vp

  Her er efter verbet vande i første felt angivet, at det skal have aktiv form i frames af typen

   Gartneren vandede blomsterne

  og i andet felt, at det skal have passiv form i frames af typen:

   Blomsterne blev vandet ofte

  For ord fra andre ordgrupper står andre typer oplysninger. Bl.a. at et ord som bær kan stå som objekt eller indirekte objekt i den første type frame, hvor det finitte verbum er aktiv, og som subjekt i den anden:

   bær|o,oi|s| Han plukkede bær
   Han gav bærrene vand

   bær|o,oi|s| Bærrene voksede hurtigt

  Endvidere kan forskellige selektionsrestriktioner være angivet.

  De syntaktiske oplysninger er vigtige for at kunne identificere visse sætninger som metaforiske, bl.a.

   Hun dyrkede ham meget
   (ham angiver altid en person, men personer kan ikke dyrkes i bogstavelig forstand)

   Kernen havde ikke mistet modet og dyrkede fortsat deres behov
   (der er to 'hit', og derfor vil sætningen registreres som ikke-metaforisk ved n=2; imidlertid kan kerner ikke miste modet, hvis de forstås bogstaveligt; men det vil en analyse af syntaktiske funktioner netop kunne afsløre)

 6. Selve identifikationen af sætninger af denne type som metaforiske - og andre typer som ikke-metaforiske - finder sted ved at parre den syntaktisk analyserede sætnings enkelte dele med de syntaktiske funktioner, der er tilladt i frametesaurussen. Findes der uoverensstemmelser, er sætningen metaforisk - ellers ikke.Afsluttende bemærkninger

I de gennemgåede eksempler har vi udelukkende beskæftiget os med metaforiske brud, ikke med målområdernes specifikation og heller ikke med specifikation af et muligt tertium comparationis. Efterhånden som frametesaurussen bliver udbygget, vil det være naturligt at registrere og systematisere disse størrelser.

Nu er det klart, at vores program ikke vil kunne tale som digteren - og når det gælder produktion af metaforer, er vi alle digtere - men det er alligevel tankevækkende, at når digteren har talt, vil vi i stor udstrækning mekanisk kunne afgøre, om han har brugt en metafor eller ej.Referencer

Bergenholtz, Henning (1990) DK87-90: Et korpus med dansk almensprog. Århus: Handelshøjskolen i Århus.

Deignan, Alice (1995) Metaphor. Collins-Cobuild Guide to English, no:7. London: Harper-Collin's Publishers.

Lakoff, George & Mark Johnson (1980) Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.


1. Carsten Hansen, f. 1951, er cand.mag. i dansk, tysk og datamatisk lingvistik fra Københavns Universitet og ph.d.-stipendiat ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet. Særligt arbejdsområde: leksikografi. Har været ansat som leksikograf ved maskinoversættelsesprojektet EUROTRA (1990) og ved Gads forlag (1991-94). Udgivelser: Gads Tysk Large - dansk-tysk-dansk ordbog (1993), redaktør hhv. konsulent ved Dansk frekvensordbog (1992) og Gads Fransk Large (1994). Peter Widell, f. 1945, er lektor i dansk sprog ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet. Tidligere hovedredaktør ved Nudansk Ordbog. Har bl.a. skrevet artikler om leksikologi og artikler og bøger om grammatik. Nuværende interesseområder er æstetisk teori, sprogfilosofi, logisk semantik, kognitiv lingvistik og argumentationsteori. Tilbage
A.1.: konkordans - KWIC.

 des øjne sved, hun tændte en cigaret, mærkede hans vrede blik selv om hun så væk. Men hvad betød det hele? <BOG103.88: 68>;
 Holms væg! fortsatte Frederiksen. - Han greb i sin vrede den ene og angreb doktor Man med den, da han kom l <BOG103.89: 68>;
 edet, de nærmeste borde fanges et øjeblik af denne vrede ændring, morfar hiver nu en handskedukke på, bugta <BOG103.90: 68>;
  ænder drillede ham, når kongens egne dyr ikke var vrede på ham mere? Ør af glæde samlede han blomsten op i <BOG104.87: 68>;
 vor har du været," spurgte Gudrun. Der var hverken vrede eller deltagelse i stemmen. "Ude!" <BOG107.88: 68>;
 søgte at svare for sig, forklare, blive den andens vrede kvit, foragten. - Men hvad er den ægte vare, spurg <BOG109.88: 68>;
  sidste år, men det skulle han nu ikke bestemme. I vrede havde hun hævet 40 kroner på sin bankbog, fordi hu <BOG110.88: 68>;
  masse jalousi. De lever hurtigt og bliver hurtigt vrede på hinanden. Men de blir også hurtigt gode venner <BOG111.88: 68>;
 ommen og skønheden flygter, og vender så måske sin vrede mod den, der først ser det på billederne. Men, hr. <BOG111.88: 68>;
 Det skulde jeg gøre og give Fanden i, at Folk blev vrede paa mig, naar blot Sandheden og Gud var glad for m <BOG116.89: 68>;
 e vide hvordan det var fat. Men jeg måtte bide min vrede i mig, den havde ingen ret. Jeg måtte indrømme for <BOG118.89: 68>;
 in krop, helt derinde hvor barnet var, begyndte en vrede at samle sig. Et had mod både madmor og husbond. D <BOG118.89: 68>;
 , hende kunne han ikke tage med magt. - Men hendes vrede ville kunne nå ham. Nå? <BOG118.89: 68>;
 d som i vrede, og jeg beundrede hans list, men min vrede var ikke forstilt. Jeg var harm på jorden, som sid <BOG120.88: 68>;
 så mig roligt omkring, mens jeg blev oversat under vrede tilråb. Den indre gårds bund lå i skygge, og jeg r <BOG120.88: 68>;
 tidig vidste han alt for godt, at grunden til hans vrede lå hos ham selv. Han tog posen og gik uden at sige <BOG120.89: 68>;
 kke bange for Barnard Arrait. Men hans umådeholdne vrede over at hun var gravid fortalte, at han ikke havde <BOG122.89: 68>;B.1.: Udrag af FRAME-ORDBOG KULTIVERING AF PLANTER:

vande|va|vp|

tørre|va|vp|

tromle|va|vp|

så|{r,ede}|va|vp|

snitte|va|vp|

slå|{,r,et,.,|,}|va|vp|

slog|va|vp|

skærme|va|vp|

skære|va|vp|

skar |va|vp|

skåret|va|vp|

skylle|va|vp|

skuffe|va|vp|

skovle|va|vp|

skove|va|vp|

sanke|va|vp|


B.2.: METAFORISKE ANVENDELSER AF DYRKE (n > 2):

 1. Hun dyrker redskabsgymnastik i Bellahøj og håber at blive lige så god som pigerne ved OL.

 2. Han dyrkede også karate og drage-flyvning

 3. Og jeg ville også ha' det utrolig godt med at kunne dyrke Danseorkestret noget mere.

 4. "Jeg har ikke dyrket motion og den slags for at slippe fedtet," siger Dolly Parton.

 5. "Hvis hver af de 24 smittede i gruppen med flere skiftende partnere dyrker sex med 15 andre i løbet af et år, så vil disse 24 direkte udsætte 360 mennesker for smitten."

 6. Torsdag nat gjorde den muskuløse og sportstrænede 27-årige, der dyrkede karate, body-building og dykning, alvor af "drømmen" om at dø som masse-morder.

 7. De kortsigtede profitdyrkere, der med deres hurtige omplaceringer på aktiemarkedet, som 'corporate raiders' eller smittet af 'merger mania' skaber ustabilitet ikke bare på aktiemarkedet, men i de virksomheder og blandt de mennesker, investeringerne drejer sig om.

 8. "Der er et enormt uopdyrket marked for danske firmaer, som ved noget om vedligeholdelse af beton, og om hvordan man kan undgå skader i fremtidens beton-konstruktioner", fortæller Niels Meinertz Nielsen.

 9. Nørgaard Jepsen har i mange år dyrket sin lokalhistoriske interesse og udnytter i "Gader og veje i Silkeborg" sin lokale viden til at fortælle om baggrunden for gader og vejes navne.

 10. En rendyrket nostalgi.

 11. * I forbindelse med dyrkningsprojekter i et u-land, blev Superfos spurgt først.

 12. * Coca-dyrkernes organisation har ved flere lejligheder forhandlet med regeringen for at hindre at undertrykkelsen tager til.

 13. enten som den rendyrkede svindel, hvor man snyder med de tilladte kvoter

 14. Redningskorpset hævder, at lægeambulancen mere har karakter af dyrkelse af særinteresser og lægelig jobskabelse, end af en varetagelse af patienternes tarv.

 15. Værkernes tilblivelse, hele hans tilgrundliggende tegnemåde, taler dog om en næsten skulpturel fornemmelse for liniernes rytmiske liv, og som sådan kan Rubin ikke siges at være rendyrket kolorist.

 16. De tre minutters overtalelsesforsøg udført i en rendyrket reklameæstetik vandt ikke alene plads på kanalen med MusikTeleVision døgnet rundt men også på de almindelige tv-flader, fordi de var god garnering.

 17. Lev livet og dyrk Jer selv!

 18. * Det fortalte konsulent Helle Andersen på Fyns Bærdyrkerforenings faglige stand på Fællesskuet i Odense, og jyder er velkomne som medlemmer.

 19. * Prisen i fjor til dyrker var 7,73 kr.

 20. I den årlige Ramadan må muslimer hverken spise, drikke eller dyrke sex mellem solopgang og solnedgang.

 21. Men sætter man Preben forrest, så ved alle, der dyrker indendørssport, hvem det er.

 22. Læreren mente billedfag var det helt rigtige sted at dyrke Anne-Mettes talent og kreative sans.

 23. ...peger Per Nielsen og ser forgræmmet på en af videooptagelsens små tilskuere, der glider helt ned på gulvet i rendyrket uopmærksomhed, mens hans med-seere mere eller mindre uopmærksomt ser op i loftet, piller næse eller snakker med naboen.

 24. Thomas dyrker judo på fjerde år.


  B.3.: IKKE-METAFORISKE ANVENDELSER AF DYRKE (n > 2):

 25. En stor del af ørkenstaten Mauretaniens omkring to millioner indbyggere er koncentreret i den sydlige del af landet ved grænsefloden Senegal,

 26. hvor de frodigste dyrknings- og græsningsområder ligger.

 27. Amerikanerne har nemlig ingen tradition for at dyrke havre, sådan som vi har i Norden.

 28. Det er især der, man dyrker havre.

 29. Det var årets høst af ulovligt dyrket hamp i Thy-lejren, politiet konfiskerede.

 30. Et par meget ophidsede hampdyrkere måtte lægges i håndjern under politiets høst-arbejdet.

 31. De anholdte ophidsede hamp-dyrkere blev løsladt, da politiet drog afsted med høsten.

 32. * For at dyrke sin last skal han nemlig have hjælp fra sine hjemmehjælpere, og de skal ikke som passiv-rygere tage skade af mandens uhæmmede tobaksforbrug.

 33. Bolivia må stoppe kamp mod kokain. Der kan ikke skaffes penge nok fra udlandet til at bekoste en omlægning fra koka-dyrkning til andre afgrøder. Af REGNER HANSEN.

 34. "Militærets tilstedeværelse i de coca-dyrkende områder medfører kun vold" siger Felipe Cáceres Garcia, en af lederne af coca-dyrkernes sammenslutning i Chapare, det vigtigste coca-producerende område i Bolivia til AP.

 35. Ifølge programmet, der strækker sig over tre år og er det hidtil mest storstilede vendt mod den voksende kokainindustri i Latinamerika, skal bønder gennem et kontant tilskud opmuntres til at ødelægge deres marker med koka-buske og begynde at dyrke andre afgrøder.

 36. ...at skifte fra at dyrke koka til kaffe, og den nye afgrøde vil ingen indtægt indbringe de første tre år.

 37. Nybyggere havde dyrket marihuana i udkanten af det indianske område, og marihuanaen var så med amerikansk bistand blevet søgt ødelagt fra luften.

 38. Brundtland kritiserede, at mange u-lande tvinges til at dyrke afgrøder til eksport i stedet for den daglige føde.

 39. Enge og vandløb er af så stor værdi for hele samfundet, at det må være en fællesopgave at genskabe deres værdi i landskabet, og så må landbruget have kompensation for tab, det lider ved ikke at dyrke engene intensivt, skriver Bent Lauge Madsen.

 40. Planteavlsforsøgenes friske tal på bordet. Naturligt at vente en øget interesse i år for landsmøde med de nyeste anvisninger angående afgrødevalg og dyrkningsmetoder i landbruget Konklusioner og fingerpeg fra planteavlsforsøg, der er høstet for få måneder siden, kommer på bordet tirsdag den 27.

 41. Bent Ullerup kommer som sidste taler med en information om sortsblandingers dyrkningsværdi og nye typer af ært.

 42. Andelsmejeriet Amerikas endeløse prærier var under opdyrkning.

 43. En stramning i forhold til miljøministerens oplæg er, at udyrkede områder som moser, ferske enge etc. ...

 44. Hvis skovejeren fx har en intensiv pyntegrøntdyrkning, fejes frilufts-interesserne til side.

 45. Professor Søren Kjeldsen-Kragh påpegede det betydningsfulde i, at landbruget går nye veje i forståelse med det øvrige samfund, at man ikke som en minoritetsgruppe overdyrker sin egenart og dermed mister gennemslagskraft.

 46. Dette beløb har dyrkeren til betaling for plukning, dyrkningsomkostninger og fortjeneste.

 47. Arbejdskraft til plukning er nok det største problem, men måske kan man i jyske egne med gode dyrkningsforhold finde folk.

 48. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums årsrapporter var "systematisk bombning og intens beskydning fra sovjetisk side" begrænset til 5-10 procent af Afghanistans dyrkede areal.

 49. Borgmester Erik Nielsen, Højreby, kunne fortælle fredningsnævnet, at alle de områder, hvor golfbanen efter planerne skal placeres, igennem mange år har været dyrket.

 50. Generelt viser rapporten, at det er de søer, der ligger i intensivt dyrkede landbrugsområder, der har det værst.

 51. Og så dyrkede man byg i stedet, for det var der også EF-penge i.

 52. * De fleste har arbejde, de har mange lektier for, de dyrker sport og så skal der også være tid til fest og lidt fjernsyn, siger Jørn Jepsen.

 53. * Den kristne kirke er delt omtrent ligeligt mellem katolikker og kristne, og der drives et ikke ubetydeligt missionsarbejde på Madagaskar, hvor befolkningen traditionelt er animister, som dyrker deres forfædre og er overbeviste om dæmonbesættelser.

 54. * ...kuriøst nok den selvsamme naturalisme, han i begyndelsen selv dyrkede som talentfuld skulptør.

 55. Når der ikke ledes så mange næringssalte ud med spildevandet, bliver tangdyrkning på havbunden nemlig en dårligere forretning.

 56. Da bønderne hernede i sidste århundrede kastede sig over roedyrkning vidste de heller ikke, om det var sagen.

 57. Så skulle man vel også forbyde dyrkning af ærter og lucerne og lignende afgrøder, hvor der sker optagelse af kvælstof fra luften.

 58. Det er ubehageligt at blive betragtet som halvkriminel, når vi passer vores dyr og dyrker vores marker.

 59. * Kernen og i praksis KAKs daglige ledere havde ikke mistet modet helt, men stiftede Kommunistisk Arbejdsgruppe (KA) og dyrkede fortsat deres behov for politisk aktivitet.


  B.4.: IKKE-METAFORISKE ANVENDELSER AF DYRKE (n > 3):

 60. En stor del af ørkenstaten Mauretaniens omkring to millioner indbyggere er koncentreret i den sydlige del af landet ved grænsefloden Senegal, hvor de frodigste dyrknings- og græsningsområder ligger.

 61. Det var årets høst af ulovligt dyrket hamp i Thy-lejren, politiet konfiskerede.

 62. Et par meget ophidsede hampdyrkere måtte lægges i håndjern under politiets høst-arbejde.

 63. De anholdte ophidsede hamp-dyrkere blev løsladt, da politiet drog afsted med høsten.

 64. Bolivia må stoppe kamp mod kokain. Der kan ikke skaffes penge nok fra udlandet til at bekoste en omlægning fra koka-dyrkning til andre afgrøder.

 65. Ifølge programmet, der strækker sig over tre år og er det hidtil mest storstilede vendt mod den voksende kokainindustri i Latinamerika, skal bønder gennem et kontant tilskud opmuntres til at ødelægge deres marker med koka-buske og begynde at dyrke andre afgrøder.

 66. ...hektar at skifte fra at dyrke koka til kaffe, og den nye afgrøde vil ingen indtægt indbringe de første tre år.

 67. Enge og vandløb er af så stor værdi for hele samfundet, at det må være en fællesopgave at genskabe deres værdi i landskabet, og så må landbruget have kompensation for tab, det lider ved ikke at dyrke engene intensivt, skriver Bent Lauge Madsen.

 68. Planteavlsforsøgenes friske tal på bordet. Naturligt at vente en øget interesse i år for landsmøde med de nyeste anvisninger angående afgrødevalg og dyrkningsmetoder i landbruget. Konklusioner og fingerpeg fra planteavlsforsøg, der er høstet for få måneder siden, kommer på bordet tirsdag den 27.

 69. Bent Ullerup kommer som sidste taler med en information om sortsblandingers dyrkningsværdi og nye typer af ært.

 70. En stramning i forhold til miljøministerens oplæg er, at udyrkede områder som moser, ferske enge etc. ...

 71. Professor Søren Kjeldsen-Kragh påpegede det betydningsfulde i, at landbruget går nye veje i forståelse med det øvrige samfund, at man ikke som en minoritetsgruppe overdyrker sin egenart og dermed mister gennemslagskraft.

 72. Generelt viser rapporten, at det er de søer, der ligger i intensivt dyrkede landbrugsområder, der har det værst.

 73. Så skulle man vel også forbyde dyrkning af ærter og lucerne og lignende afgrøder, hvor der sker optagelse af kvælstof fra luften.

 74. Det er ubehageligt at blive betragtet som halvkriminel, når vi passer vores dyr og dyrker vores marker.


C.1.: Resultat af syntaktisk parsing af sætninger:

|FF| |N|En stor del|n| |A|af ørkenstaten |E|Mauretaniens|e| |a| |A|omkring to millioner indbyggere|a| |ff| |V|er|v| |VP|koncentreret|vp| |A|i den sydlige del|a| |A|af landet|a| |A|ved grænsefloden |E|Senegal|e| |a|, |RS|hvor de frodigste dyrknings- og græsningsområder ligger|rs|.

|FF| |N|amerikanerne|n| |ff| |V|har|v| |YA|nemlig|ya| |N|ingen tradition|n| |A|for |INF|at dyrke havre, |inf| |AS|sådan som vi har i |E|Norden|e| |as| |a|.

|FF| |N|det|n| |ff| |V|er|v| |YA|især|ya| der, |RS|man dyrker havre|rs| -

|FF| |N|hun |n| |ff| |V|dyrker|v| |N|redskabsgymnastik|n| |A|i |E|Bellahøj|e| |a| |+ |og|+ | |V|håber|v| |INF|at blive lige så god som pigerne ved |E|OL|e| |inf|.

|FF| |N|han|N| |ff| |V|dyrkede|v| |AY|også |ay| |N|karate|n| |+ |og|+ | |N|drageflyvning|n| -

|+ |og|+ | |FF| |N|jeg|n| |ff| |V|ville|v| |YA|også |ya| |VI|have|vi| |N|det|n| |A|utrolig godt|a| |A|med |INF|at kunne dyrke Danseorkestret noget mere|inf| |a|.

|FF| |N|jeg|n| |ff| |Vhar|v| |YA|ikke|ya| |VP|dyrket|vp| |N|motion|n| |+ |og|+ | |N|den slags|n| |A|for |INF|at slippe fedtet," |inf| |A| |V|siger|v| |E|Dolly Parton|e|.

|FF| |N|De kortsigtede profitdyrkere, |n| |RS|der med deres hurtige omplaceringer på aktiemarkedet, som 'corporate raiders' eller smittet af 'merger mania'|rs| |V|skaber|v| |N|ustabilitet|n|.